Now showing items 21-36 of 36

  • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2020 – Occurrence and biomagnification 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Kildahl, Henriette; Øxnevad, Sigurd; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Halse, Anne Karine; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7653, Research report, 2021)
   This program, «Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems and single species in large Norwegian lakes”, has covered sampling and determination of environmental contaminants by analyses of organisms ...
  • Monitoring of environmental contaminants in freshwater food webs (MILFERSK) 2022 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Enge, Ellen Katrin; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7875-2023, Research report, 2023)
   Samples of a benthic food chain in Lake Mjøsa have been collected, and the concentrations of emerging contaminants such as Siloxanes, PFAS, UV-compounds, Quaternary Ammonium Compounds, Musks, Benzothiazoles and Chlorinated ...
  • Notodden Lufthavn - Sedimentundersøkelser i forbindelse med planlagt utfylling i Heddøla 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7787-2022, Research report, 2022)
   I forbindelse med utvidelse av Notodden Lufthavn vil det være behov for å fylle ut deler av Heddøla. I den sammenheng har NIVA undersøkt et utvalg miljøgifter i sediment fra tre prøvetakingsstasjoner i Heddøla. Det var ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2019 

   Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7511, Research report, 2020)
   Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i fem innsjøer i Ringsaker kommune i 2019 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). Basert på mengden og sammensetningen av planteplankton samt fysisk-kjemiske støtteparametere ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2020 

   Økelsrud, Asle; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7636, Research report, 2021)
   Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Kroksjøen og Sjusjøen i Ringsaker kommune i 2020 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). I tillegg gjøres en vurdering av miljøtilstanden i fire av innsjøenes tilløpselver og ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2021 

   Økelsrud, Asle; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7774-2022, Research report, 2022)
   Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Midtvangsbekken, Steinsrudbekken, Skolla og Kittilåa i Ringsaker kommune i 2021, med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). Stasjoner opp- og nedstrøms hyttefelt ble undersøkt ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2022 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7896-2023, Research report, 2023)
   Åtte stasjoner i elver og bekker i Ringsaker kommune er undersøkt med fokus på eutrofieringsparametere (næringssalter) samt organisk belastning og hygieniske forhold (E. coli og intestinale enterokokker). I tillegg til de ...
  • Problemkartlegging av tre kraftverk i Nitelva 

   Økelsrud, Asle; Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Sample, James Edward (NIVA-rapport;7453, Research report, 2020)
   I 2019 ble fisk, elvemusling, edelkreps og vannvegetasjon undersøkt i Nitelva for å se på økologiske effekter av de tre kraftverkene Verkfossen, Sagfossen og Rotnes Kraftstasjon. I tillegg ble kraftverkenes påvirkning på ...
  • Sikringstiltak i Stokkbekken – effekter på vannkvalitet, bunndyr og fisk 

   Økelsrud, Asle; Forsman, Emelie; Eriksen, Tor Erik; Huskova, Ivana; Bergan, Morten André; Teien, Hans-Christian; Lind, Ole Christian; Jaroszewicz, Jakub (NIVA-rapport;7889-2023, Research report, 2023)
   Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utførte sikringstiltak mot erosjon i ravinedaler med bekkeløp i kvikkleiresoner på Rødde i 2021 og 2022. Sikringsarbeidet inkluderte erosjonssikring av to bekker, Stokkbekken og ...
  • Tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2021. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7720-2022, Research report, 2022)
   NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2021 på oppdrag for Wacker Chemicals Norway AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa – årsrapport for 2023 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Kemp, Joanna Lynn; Persson, Jonas; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7973-2024, Research report, 2024)
   Rapporten oppsummerer hovedresultatene fra overvåkingen i vannområde Mjøsa i 2023, samt tidsutviklingen for de viktigste vannkjemiske, fysiske og biologiske parameterne i overvåkingsperioden 1972-2023.
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7373, Research report, 2019)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970‐ og 1980‐tallet. Den økologiske tilstanden i 2018 mht effekter av næringssalter var god på alle prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, men ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7491, Research report, 2020)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970- og 1980-tallet. Den økologiske tilstanden i 2019 mht effekter av næringssalter var god på de fleste prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2020 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Ranneklev, Sissel Brit; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7622, Research report, 2021)
   Eutrofitilstanden i Mjøsa er sterkt forbedret siden 1970- og 80-tallet. Økologisk tilstand i 2020 mht. effekter av næringssalter var god på hovedstasjonen Skreia, ved Kise og ved Brøttum, men moderat i Furnesfjorden. Samlet ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport fra 2022. 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Kemp, Joanna Lynn; Håll, Johnny (NIVA-rapport;7857-2023, Research report, 2023)
   Rapporten presenterer de viktigste resultatene fra overvåkingen i vannområde Mjøsa i 2022, samt tidstrender for de viktigste vannkvalitetsparameterne. Samlet sett indikerte overvåkingen god økologisk tilstand med hensyn ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Hovedrapport for 2021 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7743-2022, Research report, 2022)
   En samlet vurdering av planteplankton, fosfor og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene var i god økologisk tilstand i 2021. Ved Skreia og i Furnesfjorden var det likevel noe mer alger enn miljømålet, ...