• Korttidseffekter på elvelevende bunnfauna av kloraminbehandling mot parasitten Gyrodactylus salaris i Glitra 

   Eriksen, Tor Erik (NIVA-rapport;7237, Research report, 2018)
   Denne rapporten omhandler effekter på bunnfauna av kjemisk elvebehandling med monokloramin (kloraminbehandling) i elva Glitra, Buskerud, september 2017. Prøver av bunnfauna ble samlet inn ved hjelp av bentiske sparkeprøver, ...
  • Korttidseffekter på vannkjemi, bunnfauna og fisk av spylevannsutslipp fra Glitretunnelen på nærliggende resipienter 

   Eriksen, Tor Erik; Thaulow, Jens; Lindholm, Markus; Berge, Dag (NIVA-rapport;6839, Research report, 2015)
   Denne rapporten omhandler korttidseffekter på vannkjemi, sedimentkjemi, bunnfauna og fisk ved spyling av Glitrevannverkets vannoverføringstunneler. Det ble i 2014 gjennomført to spylinger som medførte utslipp av spylevann ...
  • Littoral eutrophication indicators are more closely related to nearshore land use than to water nutrient concentrations: A critical evaluation of stressor-response relationships 

   Schneider, Susanne C; Biberdžić, Vera; Braho, Vjola; Gjoreska, Biljana Budzakoska; Cara, Magdalena; Dana, Zamira; Đurašković, Pavle; Eriksen, Tor Erik; Hjermann, Dag; Imeri, Alma; Jovanović, Katarina; Krizmanić, Jelena; Kupe, Lirika; Loshkoska, Tatjana; Kemp, Joanna Lynn; Marković, Aleksandra; Patceva, Suzana; Rakočević, Jelena; Stojanović, Katarina; Talevska, Marina; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Veljanoska-Sarafiloska, Elizabeta; Vidaković, Danijela; Zdraveski, Konstantin; Živić, Ivana; Vermaat, Jan E. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Biological assessment metrics and water chemistry measurements are used to quantify the link between stressors and their effects on lake ecosystems, for the Water Framework Directive. However, correlations between metrics ...
  • Mechanisms for metal nodule formation on sediment surfaces of limed lakes 

   Hindar, Atle; Couture, Raoul-Marie; Eriksen, Tor Erik; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;6875, Research report, 2015)
   The water chemical and biological effects of liming have been fairly well documented. One of the research projects revealed relatively large (up to 1-3 cm in diameter) metal nodules on the sediment surface of some of the ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7132, Research report, 2017)
   Biomassen av planteplankton var i 2016 på omtrent samme nivå som i 2014 og 2015. Kiselalger, svelgflagellater og gullalger utgjorde de største gruppene innen plante-planktonet, og andelen cyanobakterier (blågrønnalger) var ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7255, Research report, 2018)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2017 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav og i god tilstand på alle målestasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer ...
  • Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7155, Research report, 2017)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøen Næra med tilløpselver i 2016. Endringer i innsjøens tilstand over tid er også vurdert. Samlet klassifisering basert på planteplankton ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6651, Research report, 2014)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i utvalgte innsjøer og elver i Hedmark i 2013. Ut fra en samlet vurdering ble økologisk tilstand mht. overgjødsling vurdert som svært god i innsjøene ...
  • Relating environmental pressures to littoral biological water quality indicators in Western Balkan lakes: Can we fill the largest gaps? 

   Vermaat, Jan E.; Biberdžić, Vera; Braho, Vjola; Gjoreska, Biljana Budzakoska; Cara, Magdalena; Dana, Zamira; Đurašković, Pavle; Eriksen, Tor Erik; Hjermann, Dag Øystein; Imeri, Alma; Jovanović, Katarina; Krizmanić, Jelena; Kupe, Lirika; Loshkoska, Tatjana; Kemp, Joanna Lynn; Marković, Aleksandra; Patceva, Suzana; Rakočević, Jelena; Stojanović, Katarina; Talevska, Marina; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Veljanovska-Sarafiloska, Elizabeta; Vidaković, Danijela; Zdraveski, Konstantin; Zivic, Ivana; Schneider, Susanne C (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Along six transects in each of six lakes across the Western Balkans, we collected data for three groups of littoral biological water quality indicators: epilithic diatoms, macrophytes, and benthic invertebrates. We assessed ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7028, Research report, 2016)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2015 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2015. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7144, Research report, 2017-04)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2016 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2016. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7273, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2017 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2017. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik (NIVA-rapport;6986, Research report, 2016)
   I 2015-2016 er det gjennomført tiltaksrettet overvåking i Tista og Iddefjorden på oppdrag fra Norske Skog Saugbrugs AS. Undersøkelsene omfattet biologiske og kjemiske kvalitetselementer, samt fysisk-kjemiske støtteparametere. ...
  • Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS i Drammenselven i 2015 

   Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin (NIVA-rapport;6972, Research report, 2016)
   Bedriften Vajda-Papir Scandinavia AS i Drammen produserer mykpapir og har utslipp av organisk stoff, partikler og næringssalter til Drammenselven Den tiltaksrettede overvåkningen som bedriften ble pålagt i 2015 har ...
  • Tiltaksrettet overvåking for Hellefoss Paper AS i 2015. 

   Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik; Pettersen, Eirin (NIVA-rapport;6971, Research report, 2016)
   Bedriften Hellefoss Paper AS ved Hokksund produserer bokpapir og har utslipp til Drammenselva. Den tiltaksrettede overvåkningen som bedriften ble pålagt i 2015 har basert seg på prøver av bunnfauna og fysisk-kjemisk ...
  • Tiltaksrettet overvåking for Vafos Pulp AS i 2015 

   Aanes, Karl Jan; Eriksen, Tor Erik (NIVA-rapport;6979, Research report, 2016)
   Bedriften Vafos Pulp AS i Kragerø kommune produserer papirmasse og har utslipp til Kammerfosselven. Den tiltaksrettede overvåkningen som bedriften ble pålagt i 2015 har basert seg på prøver av bunnfauna og fysisk-kjemis ...
  • Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;7174, Research report, 2017)
   Kalkingsprogrammet i Hedmark ble avsluttet i 2013. I etterkant bIe det iverksatt overvåking av vannkjemi, bunndyr, fisk og kreps i tidligere kalkede vannforekomster. Kalsiumnivået er redusert siden kalkingen ble avsluttet, ...
  • Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva 

   Bækken, Torleif; Rustadbakken, Atle; Schneider, Susanne; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Sandaas, Kjell; Billing, Håkan (NIVA-rapport;6240, Research report, 2011)
   Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune hadde et uhellsutslipp av natriumhypokloritt (NaOCl) fra Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva den 2. mars 2011. Befaring 7. mars påviste stor dødelighet blant fisk, kreps og bunndyr. ...
  • Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver 

   Eriksen, Tor Erik; Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Solheim, Anne Lyche; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6792, Research report, 2015)
   Denne rapporten vurderer hvorvidt de to biologiske indeksene ASPT for bunnfauna og PIT for begroingsalger kan brukes til å tilstandsklassifisere leirvassdrag i henhold til Vannforskriften. Vi gjør dette ved å analysere ...
  • Vurdering av økologisk tilstand i Oslo-elvene 2020 - Undersøkelser av bunndyr i Mærradalsbekken, Hoffselva og Hovinbekken 

   Eriksen, Tor Erik; Persson, Jonas; Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7571, Research report, 2021)
   Denne rapporten omhandler bunndyrundersøkelser i de tre Oslo-elvene Mærradalsbekken (fire stasjoner), Hoffselva med Makrellbekken (fem stasjoner) og Hovinbekken (tre stasjoner). Bunndyrprøver er samlet inn ved to anledninger, ...