• New microsatellite loci for the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis using universal M13 labelled markers 

   Angles d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Haugstetter, Johannes; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Optimizing the use of quicklime (CaO) for sea urchin management — A lab and field study 

   Strand, Hans Kristian; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Mengede, Martin; Moy, Frithjof Emil (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Mass blooms of sea urchins sometimes cause kelp forest collapses that can last for decades. Quicklime has historically been used to reverse those conditions, but the efficacy of liming has varied along latitudinal and ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014 

   Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;6823, Research report, 2015)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2013 og resultater i 2014 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi i vannmassene samt forhold i strandsonen og på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av fosfor. Jordbruk er ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Beylich, Bjørnar; Walday, Mats (NIVA-rapport;6822, Research report, 2015)
   Overvåkingsprogrammet for bunnområdene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunnsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2014 inngikk undersøkelser på bløtbunn med SPI-kamera (Sediment Profile ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7165, Research report, 2017)
   Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2016 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen ...
  • Predators of the destructive sea urchin grazer Strongylocentrotus droebachiensis on the Norwegian coast 

   Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Pedersen, Morten Foldager; Fredriksen, Stein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In central Norway, populations of the green sea urchin Strongylocentrotus droe-bachiensis are collapsing, but the factors controlling its population density have not yet been elucidated. Through field sampling, we identified ...
  • Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig; Staalstrøm, André; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura (NIVA-rapport;7426, Research report, 2019)
   Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket en idéfaseutredning av aktuelle områder, mulige tiltak, og mulige konsekvenser av reetablering og tiltak for å øke marinbiologisk mangfold i byens urbane kystområder fra Frognerkilen til ...
  • Resipientundersøkelse for Lillesand kommune 2021 i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann 

   Trannum, Hilde Cecilie; Deininger, Anne; Fagerli, Camilla With; Næss, Rita; Heggem, Thomas; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7679, Research report, 2021)
   Det er utført en resipientundersøkelse i Lillesand i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann med mål om å dokumentere dagens økologiske tilstand og avklare eventuelle utviklingstrender i forhold til tidligere ...
  • Sampling protocol for monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours 

   Andersen, Jesper Harbo; Brink, Mathias; Kallenbach, Emilie; Hesselsøe, Martin; Knudsen, Steen W.; Støttrup, Josianne G.; Møller, Peter Rask; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7175, Research report, 2017)
   The sampling protocol is a product of the MONIS 4 project, or in full “Monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours”. Sampling will take place using a broad range of methods, both conventional sampling ...
  • Shifts between sugar kelp and turf algae in Norway: regime shifts or flips between different opportunistic seaweed species? 

   Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Rinde, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Around year 2000, sugar kelp (Saccharina latissima) forests were observed to disappear in southern parts of Norway, being replaced by mats of turf algae (i.e. filamentous ephemeral algae) loaded with sediments. About 80% ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2017 

   Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7225, Research report, 2018)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Glomfjorden for Yara Norge AS Glomfjord. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2019 

   Fagerli, Camilla With; Ledang, Anna Birgitta; Mengeot, Caroline; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7469, Research report, 2020)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Glomfjorden for Yara Norge AS Glomfjord. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften.Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord 

   Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;6988, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Glomfjorden for Yara Norge AS Glomfjord. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland. 

   Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7049, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Grenlandsfjordene for et konsortium bestående av 11 bedrifter som har eller har hatt utslipp til Grenlandsfjordene. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til ...
  • Tiltaksrettet overvåking av kystvann i vannområdet Hardanger 2015 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit (NIVA-rapport;6996, Research report, 2016)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger, 2015 viste følgende: Makroalger indikerte svært god eller god økologisk tilstand på stasjonene i Samlafjorden, men dårlig tilstand på stasjonene i Sørfjorden. Fjæreindeksen ...
  • Undersøkelse av miljøgifter i Kragerøområdet i 2013-2014.Kvikksølv, dioksin og PAH i sediment, blåskjell og torsk 

   Green, Norman Whitaker; Høgåsen, Tore; Håvardstun, Jarle; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;6743, Research report, 2014)
   Kvikksølv, dioksiner og PAH ble undersøkt i området Kragerø havn, fra Kilsfjorden i vest til Pumpeviken i øst og utenfor Ytre Kalstadkilen i nord. Undersøkelsen foregikk i 2013 (sediment og blåskjell) og 2014 (torsk). Det ...
  • Vurdering av marine høyrisiko-arter i fremmedartslista: hvordan bør de inngå i tilstandsklassifisering etter vannforskriften? 

   Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Oug, Eivind; Rinde, Eli; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;7710-2022, Research report, 2022)
   NIVA har utredet hvordan fremmede arter eller dørstokk-arter som er vurdert til kategori svært høy risiko på Artsdatabankens fremmedartsliste kan bli anvendt i vurderingen av økologisk tilstand i kystvannforekomster. ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021 

   Trannum, Hilde Cecilie; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Deininger, Anne; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Michelsen, Helena Kling; Tveiten, Lise Ann; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7745-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018 

   Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7385, Research report, 2019)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord ble deler av grunnprogrammet gjennomført i 2018. Prøvetakningen inkluderte 8 pelagiske stasjoner, 6 hardbunnstasjoner og 5 bløtbunnstasjoner, hvorav 2 pelagiske, 2 hardbunns og 1 ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
   Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...