• Undersøkelser av vannvegetasjon i Svanevatn 

   Mjelde, Marit; Schneider, Susanne Claudia (NIVA-rapport;7548, Research report, 2020)
   Svanevatn ligger i Nautå naturreservat og er en utvalgt naturtype vernet iht. Naturmangfoldloven. Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge vannvegetasjonen og vurdere om utbyggingen av flystasjonen på Evenes har ...
  • Vannplanter i Otra oppstrøms Brokke før og nå, og hva det betyr for problemvekst av krypsiv 

   Schneider, Susanne Claudia; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7484, Research report, 2020)
   I denne rapporten sammenstiller vi historiske data om utviklingen av vannplanter oppstrøms Brokke, rapporterer resultater fra en kartlegging av vannplanter i august 2019, og tolker resultatene i lys av det overordnete ...