Now showing items 21-40 of 64

  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-rapport;6698, Research report, 2014)
   Her rapporteres resultatene fra overvåkingen i Indre Oslofjord i 2013. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er gitt i NIVA rapport nr. 6697. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;6833, Research report, 2015)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt i 2014 for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (NIVA-rapport;6834, Research report, 2015)
   Her rapporteres resultatene fra 2014. En mindre omfattende rapportering er gitt i NIVA rapport nr. 6833. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord har ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2017 

   Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre (, Research report, 2018)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger, 2017 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste svært god tilstand (med forbehold om lavere verdier enda nærmere bunnen) på stasjonene Sø7/2 ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2019 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7532, Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2019. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2018. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2019. Fagrapport 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Selvik, John Rune; Kistenich, Sonja (NIVA-rapport;7513, Research report, 2020)
   Det ble gjennomført tilførselsberegninger for tilførsler til Ytre Oslofjord for 2018. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) ...
  • Overvåkning av partikkelspredning i Sandsfjorden fra Norsk Stein sitt anlegg 

   Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;6871, Research report, 2015)
   Kontinuerlig målinger av turbiditet i overflatelaget gjennom et helt år viser at partikkelkonsentrasjonen er lav omtrent 700 m fra bukta hvor Norsk Stein slipper ut partikler. Ved enkelte anledninger passerer det imidlertid ...
  • Petroleum oil and mercury pollution from shipwrecks in Norwegian coastal waters 

   Ndungu, Kuria; Beylich, Bjørnar; Staalstrøm, Andre; Øxnevad, Sigurd; Berge, John A; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Schaanning, Morten; Bergstrøm, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Worldwide there are tens of thousands of sunken shipwrecks lying on the coastal seabed. These potentially polluting wrecks (PPW) are estimated to hold 3–25 million t of oil. Other hazardous cargo in PPW includes ordnance, ...
  • Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced? 

   Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Pacific oyster, Crassostrea gigas, was introduced to Europe for aquaculture purposes, and has had a rapid and unforeseen northward expansion in northern Europe. The recent dramatic increase in number of C. gigas ...
  • Saltholdighet og oksygenforhold i Drammensfjorden 

   Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7264, Research report, 2018)
   Saltholdighet i overflaten har vært målt mens det har vært trålet etter laksefisk i perioden 18. til 27. september 2017. Ved tråling i Sandebukta og i ytre Drammensfjorden utenfor Svelvik 18. september, var den høyeste ...
  • Simulert tidevann i Oslofjorden. Tre forskjellige utforminger av havneområdet i Moss 

   Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Staalstrøm, Andre; Nordby, Svend Erik (NIVA-rapport;6717, Research report, 2014)
   Tidevannsstrømmen er modellert i hele Oslofjorden helt fra Oslo Havn og ut til Helgeroa og svenskegrensa, med høy horisontal oppløsning. Havmodellen FVCOM (Finite-Volume Community Ocean Model), som deler fjorden opp i ...
  • Spredning av finkornet suspendert materiale fra et utslippspunkt innerst i Frierfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6985, Research report, 2016)
   Denne rapporten vurderer spredning av et planlagt utslipp fra Elkem Solar AS til Frierfjorden av suspenderte partikler fra diamantskjæring av super-rent silisium. Partiklene oppgis å være <3µm store og slippes ut på 24 m ...
  • Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7282, Research report, 2018)
   Modellen GEMSS har blitt benyttet for å beregne konsentrasjon av tre forskjellige kjemikalier i indre Drammensfjorden ved behandling for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Indre Drammensfjord er adskilt fra ...
  • Strømforhold og partikkelkonsentrasjoner i nedre del av Glomma utenfor Borg Havn 

   Staalstrøm, Andre; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6911, Research report, 2015)
   Strømforhold og partikkelkonsentrasjoner i nedre del av Glomma utenfor Borg Havn er påvirket av at ferskvann møter saltvann. Ferskvannslagets tykkelse minker på vei utover mot havet. På stasjon G3 befinner kompensasjonsstrømmen ...
  • Strømforholdene i innløpet til Drammensfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Oslofjorden er en viktig fjord i norsk sammenheng siden dette området er det tettest befolkede i landet. Både selve fjorden og strendene brukes som rekreasjonsområder, som bidrar til at fjorden er den mest trafikkerte i ...
  • Temperaturforholdene i vannmassene utenfor Stavanger 

   Staalstrøm, Andre; Antonsen, Medyan (NIVA-rapport;7136, Research report, 2017)
   Målinger fra november 2015 til oktober 2016 viser at temperaturen på 100 m dyp utenfor Stavanger hele tiden var under 8,7 °C. På 83-84 m dyp var det en sesongvariasjon i temperaturen med de høyeste temperaturene i januar ...
  • Tidal Energy Loss, Internal Tide Radiation, and Local Dissipation for Two-Layer Tidal Flow over a Sill 

   Arneborg, Lars; Jansson, Pær; Staalstrøm, Andre; Broström, Göran (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   A simple analytical model for tidal energy loss at fjord sills and its partitioning into local dissipation and radiated internal tides is presented. The analytical model builds on a two-layer assumption with quasi-steady ...
  • Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra 

   Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7325, Research report, 2018)
   Fredrikstad Seafood AS skal etablere produksjon av smolt og laks opp til slaktestørrelse i et lukka, landbasert RAS-anlegg på Øra i Fredrikstad. Sjøvannsinntaket skal legges ved bunnen av Glomma og utslippet vil gå gjennom ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2017 

   Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7225, Research report, 2018)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Glomfjorden for Yara Norge AS Glomfjord. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet ...