• Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7011, Research report, 2016)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2014 og resultater i 2015 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt forhold på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport. 

   Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;6991, Research report, 2016)
   Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2014 samt undersøkelser og resultater ...
  • Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS 

   Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;6992, Research report, 2016)
   Det er gjennomført tiltaksrettet overvåking etter vannforskriften i Beitstadfjorden på oppdrag fra MM Karton AS. Programmet undersøker biologiske og kjemiske kvalitetselementer på til sammen 8 stasjoner, samt fysisk-kjemiske ...