• Austefjordsvassdragene. Vurdering av resipientforhold 

   Tjomsland, T.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Kristoffersen, T.; Romstad, R. (NIVA-rapport;1247, Research report, 1980)
   Rapporten omhandler resultater fra en befaring samt en vurdering av vassdragsutbyggingens virkning på resipientene. Virkningen av de planlagte reguleringsinngrep synes å bli liten. Under forutsetning av at de menneskelige ...
  • Forurensningstilførsler til Indre Oslofjord 1978 

   Alsaker-Nøstdahl, B.; Kristoffersen, T. (NIVA-rapport;1243, Research report, 1980)
   Forurensningstilførsler til Indre Oslofjord 1978. Anslag over tilførsel av fosfor, nitrogen og organisk stoff på bakgrunn av målinger i elver og ved renseanlegg og v.h.a. teoretiske beregninger. Teoretisk fordeling på ...
  • Forurensningstilførsler til indre Oslofjord 1978 

   Alsaker-Nøstdahl, B.; Kristoffersen, T. (NIVA-rapport;1332, Research report, 1981)
   Forurensningstilførsler til indre Oslofjord 1979 og 1980. Anslag over tilførsel av fosfor, nitrogen og organisk stoff på bakgrunn av målinger i elver og ved renseanlegg og v.h.a. teoretiske beregninger. Teoretisk fordeling ...
  • Nasjonalt program for overvåking av vannressurser. Basisundersøkelse i Singlefjord - Hvalerområdet. Delområde: Forurensningstilførsler. Fremdriftsrapport 1980 

   Alsaker-Nøstdahl, B.; Tryland, Ø. (NIVA-rapport;1281, Research report, 1981)
   Forurensningstilførsler til Singlefjord-Hvaler-bassenget fra jord- og skogbruk, tettstedarealer, bosatte og fra industri- og ervervsvirksomheter. Teoretiske beregninger utifra avrenningskoeffisienter og konsesjonsopplysninger ...
  • Randsfjorden 1978. Årsrapport 

   Faafeng, B.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Kjellberg, G.; Løvik, J.; Sahlqvist, E.-Ø.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1158, Research report, 1979)
   Rapporten omfatter første år av undersøkelser i Randsfjorden i perioden 1978-80 og inneholder en vurdering av innsjøens forurensningstilstand og eventuelle effekter av planlagte vassdragsreguleringer i hovedtilløpene Etna ...
  • REBUS - Regnskap- og BudsjettSystem for forurensende tilførsler til vassdrag og fjorder. Del A: Prosjektsammendrag og vannfaglige tema 

   Gulbrandsen, O.K.; Adriansen, T.; Alsaker-Nøstdahl, B. (NIVA-rapport;1355, Research report, 1981)
   Det er laget et generelt, EDB-basert regnskap- og budsjettsystem for forurensningstilførsler til vannresipienter. Systemet gir mulighet for rapportering på valgbare hierarkiske nivåer etter både administrative linjer ...
  • Undersøkelser av Glomma i Hedmark. Delrapport om forurensningstilførsler 

   Alsaker-Nøstdahl, B. (NIVA-rapport;1299, Research report, 1981)
   Beregning av forurensningstilførsler i Glomma i Sør-Trøndelag og Hedmark fra jordbruk, befolkning, industri, turistnæring, tettstedarealer, skog, fjell og med nedbøren. Beregningene er basert på teoretiske sammenhenger ...
  • Undersøkelser av Randsfjorden 1978. Konklusjon, sammendrag, diskusjon 

   Faafeng, B.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Kjellberg, G.; Løvik, J.; Sahlqvist, E.-Ø.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1155, Research report, 1979)
   Rapporten inneholder konklusjoner, sammendrag og diskusjon fra undersøkelsene i Randsfjorden 1978. Fullstendig årsrapport trykkes separat
  • Vannkvalitet og hydrobiologiske forhold i Orkla 

   Grande, M.; Traaen, T.; Nygård, J.J.; Tjomsland, T.; Kristoffersen, T.; Arnesen, R.T.; Alsaker-Nøstdahl, B. (NIVA-rapport;1154, Research report, 1979)
   Det ble i 1977-78 foretatt kjemiske, bakteriologiske og biologiske undersøkelser i Orkla med tilløpselver. Videre er gitt en beskrivelse av vassdrag, nedbørfelt og hydrologi og foretatt beregninger av forurensnigstilførsler. ...
  • Vurdering av planlagte vassdragsreguleringer i Beiarn- og Lakselvvassdragene 

   Alsaker-Nøstdahl, B.; Brettum, P.; Erlandsen, A.; Faafeng, B.; Lindstrøm, E.-A.; Løvik, J.; Kristoffersen, T.; Aanes, K. (NIVA-rapport;1248, Research report, 1980)
   Teoretiske beregninger av forurensningstilførsler til Beiarelva og Lakselva er utført. Vannkjemi, begroing og bunnfauna i Beiarn- og Lakselvvassdraget i 1978 er undersøkt. Planlagte vassdragsreguleringer i vassdragene vil ...
  • Vurdering av planlagte vassdragsreguleringer i Kobbelvvassdraget 

   Faafeng, B.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Aanes, K.; Johannessen, M.; Brettum, P. (NIVA-rapport;1203, Research report, 1980)
   Planlagte vassdragsreguleringer i Kobbelvvassdraget vil føre til store endringer i vannføring i mange elvestrekninger i vassdraget. Effekten av disse endringene blir diskutert