• Alternatives to the use of TBT as an antifouling agent on the hull of ships with special reference to methods not involving leaching of toxic compounds to the water 

   Berge, John Arthur; Walday, Mats (NIVA-rapport;4003, Research report, 1999)
   The International Maritime Organisation has agreed on a plan to ban the use of organotin for antifouling on large ships. Basic elements in the plan are: no new application of paint containing organotin after 1st January ...
  • Dioksiner i Grenlandsfjordene – DIG. Oppsummering av forskningsprosjektet 

   Næs, Kristoffer; Persson, Johan; Saloranta, Tuomo; Andersen, Tom; Berge, John Arthur; Hylland, Ketil; Ruus, Anders; Tobiesen, August; Bergstad, Odd Aksel; Knutsen, Jan Atle (NIVA-rapport;4876, Research report, 2004)
   Grenlandsfjordene har mottatt store tilførsler av dioksiner fra Norsk Hydros magnesiumfabrikk på Herøya (1951-2002). Forurensningen har ført til restriksjoner og råd knyttet til omsetning og inntak av sjømat fra området. ...
  • Endringer i horisontalutbredelsen av tang i Indre Oslofjord – betydningen av kommunenes rensetiltak 

   Kroglund, Tone; Berge, John Arthur; Bokn, Tor L.; Gitmark, Janne K; Magnusson, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Tangfloraen i Indre Oslofjord har blitt studert mange ganger siden 1893-1894. Et overvåkingsprogram som ble startet i 1974 omfattet registrering av de fem vanligste tangartene, dvs. grisetang, spiraltang, blæretang, sagtang ...
  • Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund – resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet 

   Berge, John Arthur (NIVA-rapport;5632, Research report, 2008)
   Fylkenes miljøvernavdelinger er blitt pålagt å utarbeide tiltaksplaner for forurensede sedimenter. Tiltaksplan fase 2 for Ålesundsområdet er utarbeidet. For å avgrense tiltaksområdet bedre ble det fra SFTs side vurdert ...
  • Miljøgiftsituasjonen i ytre Oslofjord - Sammenstilling av referanser fra de enkelte fjordavsnitt 

   Berge, John Arthur (NIVA-rapport;5332, Research report, 2007)
   På bakgrunn av litteratursøk og kontakt med enkeltpersoner, havnevesen/kommuneadministrasjon og forskningsinstitusjoner (DNV, HI) er det laget en sammenstilling av referanser for arbeider som omhandler miljøgifter i sediment ...
  • Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John Arthur; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;6916, Research report, 2015)
   NIVA har gjennomført miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Resultatene var entydige og hovedkonklusjonen fra undersøkelsene er at vraket av MS Server ikke har negativ påvirkning på miljøet med hensyn på tre viktige ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2001. (Fagrådsrapport nr. 88) 

   Magnusson, Jan; Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy R.; Solli, Audne (NIVA-rapport;4584, Research report, 2002)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden i år 2001. Dypvannsfornyelsen var meget god den kalde vinteren 2001 og dette fikk positive følger for fjordens oksygenforhold og dyreliv. Det ble ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2004 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, John Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;5024, Research report, 2005)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2004. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6371, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2011. En mer utfyllende beskrivelse av resultatene er presentert ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011- Vedleggsrapport 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Gjøsæter, Jakob; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Knutsen, Halvor; Kroglund, Tone; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6372, Research report, 2012)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere gitt reduserte utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært nær stabile de siste ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Reker i Indre Oslofjord - overvåking i perioden 2000-2014 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Her presenteres resultatene av undersøkelser av forekomst av reker på 7 stasjoner i Indre Oslofjord og Drøbaksundet over en periode på 15 år. I alt ble det observert 15 ulike rekearter. Den mest hyppig observerte arten var ...
  • Utlegging av rene leirmasser i Bekkelagsbassenget - førundersøkelse 

   Berge, John Arthur; Nilsson, Hans Christer; Walday, Mats (NIVA-rapport;5338, Research report, 2007)
   Rene leirmasser fra graving av trase for senketunnel i Oslo havn skal deponeres på ca 50 m dyp i Bekkelagsbassenget. Hensikten er å bli kvitt overskuddsmasser og å overdekke forurensede sedimenter. Tillatelse til deponering ...
  • Utslipp til sjø – kan enkle modeller gi tilstrekkelig grunnlag for vurdering av spredning, fortynning og surhetsgrad? 

   Berge, John Arthur; Schaanning, Morten Thorne; Staalstrøm, André (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Det forelå i 2016 ca. 2500 utslippstillatelser for utslipp til kystvann i Norge. Til tross for mange bestrebelser på å redusere utslippene må en forvente at en også i fremtiden må leve med betydelige utslipp til sjø. For ...