• Basisovervåking av kystvann – Trøndelag. Foreløpige resultater etter ett års undersøkelser i 2011 

   Pedersen, A.; Borgersen, G.; Folkestad, A.; Johnsen, T.; Norling, K.; Sørensen, K. (NIVA-rapport;6415, Research report, 2012)
   Basisovervåkingen av kystvann innen Vannforskriften ble iverksatt i 2011 i Trøndelag. Det er gjennomført fullstendige undersøkelser i hht. Vannforskriften for de biologiske kvalitetselementene fastsittende alger og ...
  • Marin overvåking i Ryfylke, 2012 

   Trannum, H.; Kile, M.; Ledang, A.; Borgersen, G. (NIVA-rapport;6418, Research report, 2012)
   Det har blitt utført marin overvåking i Ryfylke i 2012 med hensikt å få informasjon om den økologiske tilstanden. De aktuelle fjordområdene er Idsefjorden, Fisterfjorden, Erfjorden, Årdalsfjorden og Jøsenfjorden. Undersøkelsene ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Årsrapport 2011 

   Kroglund, T.; Golmen, L.; Kempa, M.; Borgersen, G.; Bakke, T.; Lømsland, E. (NIVA-rapport;6375, Research report, 2012)
   Det planlegges en ny bro over Tresfjorden og NIVA har igangsatt undersøkelser for å dokumentere tilstanden før anleggsarbeidene starter. Undersøkelsene omfatter målinger av vannkvalitet (næringssalter, oksygen, plankton) ...
  • Miljøundersøkelser i Sunndalfjorden utenfor Raudsand 2013 

   Berge, J.; Borgersen, G.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6578, Research report, 2013)
   Aleris Aluminium Norway AS har utslipp til Sunndalsfjorden ved Raudsand. Hovedkomponentene i utslippet er metaller, ammonium, høy pH (9-11) og salt. Utslippstillatelsen krever undersøkelser av økosystemkomponenter i ...
  • Overvåking av Årdalsfjorden i 2011 

   Øxnevad, S.; Beylich, B.; Oug, E.; Allan, I.; Brkljacic, M.; Borgersen, G. (NIVA-rapport;6185, Research report, 2011)
   Overvåkingen av Årdalsfjorden ble gjennomført i januar til mars 2011 og omfattet undersøkelser av miljøgifter i sedimenter, blæretang, o-skjell, utsatte blåskjell, passive prøvetakere i vann, og økologisk status i ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Borgersen, G.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Grung, M.; Gundersen, H.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, K.; Johnsen, T.; Knutsen, Halvor; Ledang, A.; Lømsland, E.; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;6181, Research report, 2011)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere resultert i stadig mindre utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært stabile de ...
  • Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2012. Undersøkelse av blåskjell, torsk, taskekrabbe, sedimenter og bløtbunnsfauna. 

   Schøyen, M.; Håvardstun, J.; Øxnevad, S.; Borgersen, G.; Høgåsen, T.; Oug, E. (NIVA-rapport;6540, Research report, 2013)
   Overvåkingsprogrammet i Kristiansandsfjorden startet i 2010, og i 2012 omfattet det miljøgifter i blåskjell, torsk, taskekrabbe og sedimenter, samt undersøkelse av bløtbunnsfauna. Det ble analysert for kvikksølv i blåskjell, ...
  • Overvåking NOAH Langøya 2012. Miljøgifter i blåskjell, sedimentundersøkelser samt marinbiologiske registreringer 

   Gitmark, J.; Green, N.; Beylich, B.; Borgersen, G.; Høgåsen, T. (NIVA-rapport;6466, Research report, 2013)
   Siden overvåkingen utenfor NOAHs anlegg på Langøya startet i 1994 har resultatene i hovedsak indikert en god miljøtilstand i området. Undersøkelsene utført i 2012 omfattet forekomst av metaller og organiske miljøgifter i ...
  • Overvåking NOAH Langøya 2013. Miljøgifter i blåskjell, sedimentundersøkelser samt marinbiologiske registreringer 

   Gitmark, J.; Green, N.; Beylich, B.; Borgersen, G.; Høgåsen, T. (NIVA-rapport;6623, Research report, 2014)
   Siden overvåkingen utenfor NOAHs anlegg på Langøya startet i 1994 har resultatene i hovedsak indikert en god miljøtilstand i området. Undersøkelsene utført i 2013 omfattet forekomst av metaller og organiske miljøgifter i ...
  • Potensielle bioturbatorer i deponiet ved Malmøykalven 

   Berge, J.; Borgersen, G.; Norling, K. (NIVA-rapport;6138, Research report, 2011)
   Hensikten med studien har vært å belyse hvilke potensielle gravende organismer (bioturbatorer) som kan tenkes å opptre i tildekkingsmaterialet som er brukt i deponiet ved Malmøykalven og i hvilken grad disse utgjør noen ...
  • Resipientundersøkelse i og utenfor Ramslandsvågen, Lindesnes, 2013 

   Borgersen, G.; Beyer, J. (NIVA-rapport;6589, Research report, 2013)
   Rapporten presenterer resultatene fra en resipientundersøkelse i og utenfor Ramslandsvågen, Lindesnes, i 2013. Formålet var å beskrive den økologiske tilstanden for bløtbunnsfauna, vurdere om utslipp fra GE Healthcare har ...
  • Resipientundersøkelse i Sandsfjorden i Rogaland og modellering av partikkelspredning fra Norsk Stein sitt anlegg 

   Staalstrøm, A.; Borgersen, G.; Tjomsland, T.; Kempa, M.; Brkljacic, M. (NIVA-rapport;6523, Research report, 2013)
   Norsk Stein har utslipp av partikler i Kvednavika rett på utsiden av terskelen i Sandsfjordsystemet i Rogaland. Her strømmer vannet i mesteparten av tiden ut i et forholdsvis tynt overflatelag, og inn i et lag som ligger ...
  • Tildekking av TBT-forurensede sedimenter ved Fiskerstrand verft, Møre og Romsdal - faunatilstand før tildekking og et år etter 

   Trannum, H.; Beylich, B.; Borgersen, G.; Schaanning, M. (NIVA-rapport;6249, Research report, 2011)
   I forbindelse med tildekking av TBT-forurensede sedimenter ved Fiskerstrand verft er det foretatt en undersøkelse av faunatilstanden før og et år etter tildekking. To testfelt ble dekket med hhv. biokalk (KA) og biokalk ...
  • Undersøkelse av tilstand for bløtbunnsfauna i Sandeidfjorden i 2013 

   Borgersen, G. (NIVA-rapport;6542, Research report, 2013)
   NIVA har gjennomført en miljøundersøkelse for å vurdere tilstanden for bløtbunnsfauna og sediment i Sandeidfjorden i 2013. Resultatene viser at utslippet av prosessvann fra Nortura og kommunalt avløpsvann har en negativ ...
  • Undersøkelser av miljøgifter og bløtbunnsfauna i sedimentene i Sandvikdalsfjorden nær Kristiansandsfjorden i 2012 

   Schøyen, M.; Borgersen, G.; Øxnevad, S. (NIVA-rapport;6459, Research report, 2013)
   Overvåkingen av Sandvikdalsfjorden nær Kristiansandsfjorden i 2012 omfattet undersøkelser av miljøgifter og økologisk status i bunnsedimenter. Sedimentene ble analysert for syv metaller ved tre stasjoner i en gradient ut ...
  • Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2009 

   Kvassnes, A.; Hobæk, A.; Johnsen, T.; Walday, M.; Sweetman, A.; Gundersen, H.; Rygg, B.; Brkljacic, M.; Borgersen, G. (NIVA-rapport;5928, Research report, 2010)
   NIVA har utført en miljøundersøkelse ved og rundt AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune, Rogaland, på oppdrag fra AF Decom Offshore. Undersøkelsene hadde som mål å kartlegge miljøsituasjonen rundt anlegget og omfattet ...
  • Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2012 

   Kvassnes, A.; Hobæk, A.; Borgersen, G.; Gitmark, J.; Johnsen, T.M. (NIVA-rapport;6456, Research report, 2013)
   NIVA har undersøkt miljøtilstanden rundt AF Miljøbase Vats ved Raunes i Vindafjord kommune, Rogaland i 2012. Undersøkelsene omfattet bl.a. bløtbunnsfauna og analyser av miljøgifter i sedimenter, blåskjell, krabbe og fisk ...