• Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments 

   Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7648, Research report, 2021)
   Blue forests, such as rockweed beds and seagrass meadows, are considered important natural sinks for carbon and thereby play a vital role in climate regulation, mitigation and adaptation. Kelp forests grow on rocky bed ...
  • Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold 

   Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7156, Research report, 2017)
   NIVA har gjennomført en undersøkelse av bunnforholdene ved Kastet i Mørjefjorden. Steinindustrien i området har utslipp til Mørjefjorden av steinslam fra avrenningsvann fra bruddene. Steinprodusenten Lundhs har utslipp ...
  • Community structure of deep fjord and shelf benthic fauna receiving different detrital kelp inputs in northern Norway 

   Ramirez-Llodra, Eva; Pedersen, Torstein; Filbee-Dexter, Karen; Hauquier, Freija; Guilini, Katja; Mikkelsen, Nina; Borgersen, Gunhild; van Gyseghem, Margo; Vanreusel, Ann; Vilas, Daniel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Kelp forests produce large amounts of macroalgal detritus, ranging from whole plants to small particles (1 mm). The role of this kelp detritus in fueling deep-sea communities adjacent to healthy kelp forests was investigated ...
  • Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord 

   Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Disposal of mine tailings in marine shallow water ecosystems represents an environmental challenge, and the present paper reports results from a field study in Frænfjorden, Norway, which is subject to such disposal. ...
  • Har vi "saltmarshes" i Norge? En vurdering av begrepet opp mot norske naturtyper 

   Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7558, Research report, 2020)
   Miljødirektoratet har engasjert NIVA for å definere hvilke naturtyper i Norge som kan regnes innunder begrepet "saltmarshes". NIVA har gått gjennom ulike definisjoner og vurdert hvordan disse passer inn i det norske ...
  • Klassifiseringsveileder 02:2018 - Revisjonsbehov kystvann 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;7740-2022, Research report, 2022)
   Basert på faglig skjønn, gjennomgang av klassifiseringen fra ØKOKYST for årene 2017-2020 og erfaring fra mange års kystovervåking, er vår oppfatning at klassegrensene i veileder 02:2018 stort sett gir et riktig bilde av ...
  • Long-term response of marine benthic fauna to thin-layer capping with powdered activated carbon in the Grenland fjords, Norway 

   Trannum, Hilde C; Raymond, Caroline; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Gunnarsson, Jonas S; Schaanning, Morten T (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Grenland fjords in Norway have a long history of contamination by large emissions of dioxins and mercury. As a possible sediment remediation method in situ, thin-layer capping with powdered activated carbon (AC) mixed ...
  • Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland 

   Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7211, Research report, 2017)
   Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. 2016-2017 er det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, ...
  • Marin overvåking Nordland 2016-2019. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a), hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i seks fjorder i Nordland 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7739-2022, Research report, 2022)
   Marin overvåking Nordland har som mål å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i seks ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. I 2016-2019 ble det gjort undersøkelser i Sjona, ...
  • Marin problemkartlegging i Dalane vannområde i 2021 

   Næss, Rita; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7664, Research report, 2021)
   NIVA har på oppdrag fra Eigersund kommune gjennomført en kartlegging av miljøtilstanden på seks vannforekomster i Dalane vannområde i 2021. Vannforekomstene som skulle kartlegges var Marren, Tengsvågen, Egersund havn, ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7201, Research report, 2017)
   Statens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om ...
  • Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram 

   Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7589-2021, Report, 2021)
   Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert ...
  • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
   For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
  • Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier 

   Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens (NIVA-rapport;7366, Research report, 2019)
   Sensitivitetsverdiene for norske arter av bløtbunnsfauna for de to sensitivitetsindeksene ISI og NSI ble oppdatert på grunnlag av et større og bedre geografisk dekket datasett sammenlignet med forrige revisjon i 2012. ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7338, Research report, 2019)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2018 viste følgende: Bløtbunnsfauna viste god til svært god tilstand på samtlige stasjoner. Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselemententene viste oksygen ved største sondedyp ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2021 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Mengeot, Caroline; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7722-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2021 viste følgende: Bløtbunnsfauna viste god til svært god tilstand på samtlige stasjoner. Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselementene viste oksygen(minimum-)konsentrasjon ...
  • Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018 

   Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7291, Research report, 2018)
   Det er utført overvåking av marin bløtbunnsfauna for bedriften Titania A/S i 2018. Overvåkingen inngår i bedriftens tiltaksrettede overvåking, hvor hensikten er å vurdere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstenes ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7011, Research report, 2016)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2014 og resultater i 2015 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt forhold på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bunnundersøkelser i 2018. Fagrapport 

   Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7409, Research report, 2019)
   Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på syv stasjoner i Ytre Oslofjord i 2018. Stasjonene i Tønsbergfjorden, Skjebergkilen, Slevikkilen, Ringdalsfjorden, ved Breiangen og Haslau hadde alle god tilstand for ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2020 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Kaste, Øyvind; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7669, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2020. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2019. Jordbruk er største enkeltkilde for menneskeskapte tilførsler av fosfor og nitrogen ...