• Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold 

   Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7156, Research report, 2017)
   NIVA har gjennomført en undersøkelse av bunnforholdene ved Kastet i Mørjefjorden. Steinindustrien i området har utslipp til Mørjefjorden av steinslam fra avrenningsvann fra bruddene. Steinprodusenten Lundhs har utslipp ...
  • Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland 

   Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7211, Research report, 2017)
   Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. 2016-2017 er det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7201, Research report, 2017)
   Statens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om ...
  • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
   For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
  • Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier 

   Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens (NIVA-rapport;7366, Research report, 2019)
   Sensitivitetsverdiene for norske arter av bløtbunnsfauna for de to sensitivitetsindeksene ISI og NSI ble oppdatert på grunnlag av et større og bedre geografisk dekket datasett sammenlignet med forrige revisjon i 2012. ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7338, Research report, 2019)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2018 viste følgende: Bløtbunnsfauna viste god til svært god tilstand på samtlige stasjoner. Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselemententene viste oksygen ved største sondedyp ...
  • Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018 

   Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7291, Research report, 2018)
   Det er utført overvåking av marin bløtbunnsfauna for bedriften Titania A/S i 2018. Overvåkingen inngår i bedriftens tiltaksrettede overvåking, hvor hensikten er å vurdere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstenes ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7011, Research report, 2016)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2014 og resultater i 2015 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt forhold på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning ...
  • Overvåking i Grenlandsfjordene 2012. Sedimenter og bløtbunnsfauna 

   Bakke, Torgeir Heggelund; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar (NIVA-rapport;6567, Research report, 2014)
   Bløtbunnsfauna er undersøkt på 20 stasjoner i Grenlandsfjordene ved bruk av SPI og grabbprøver. Fra tre av stasjonene er vertikalfordelingen av dioksiner, HCB, OCS, DCB og tinnorganiske stoffer analysert. Høyeste nivå av ...
  • Overvåking NOAH Langøya 2014.Miljøgifter i blåskjell, sedimentundersøkelser samt marinbiologiske registreringer 

   Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6817, Research report, 2015)
   Overvåkingen utenfor NOAHs anlegg på Langøya har siden starten i 1994 i hovedsak indikert en god miljøtilstand i området. I 2014 ble det undersøkt metaller, organiske miljøgifter og radioaktivitet i blåskjell, metaller og ...
  • Problemkartlegging innen vannområde Stryn. Marin del 

   Norling, K.; Johnsen, T.; Molvær, Jarle; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;6005, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra problemkartlegging i tre fjordområder i indre Nordfjord / Faleidfjorden i perioden oktober-november 2008. Undersøkelsen omfattet hydrografi, oksygenforhold, plankton, klorofyll, ...
  • Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita Yvonne; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7221, Research report, 2017)
   Denne undersøkelsen har hatt som mål å gi ny kunnskap om artsmangfoldet og den økologiske tilstanden i Grandefjæra samt beskrive eventuelle påvirkninger fra avrenning fra flyplassen på artsmangfoldet og vannkvaliteten i ...
  • Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta (NIVA-rapport;7404, Research report, 2019)
   Norsk Stein AS på Jelsa har av Fylkesmannen i Rogaland blitt pålagt å utføre en oppfølgende undersøkelse av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden i tilknytning til eksisterende utslippstillatelse til sjø. Undersøkelsen ...
  • Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra 

   Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7325, Research report, 2018)
   Fredrikstad Seafood AS skal etablere produksjon av smolt og laks opp til slaktestørrelse i et lukka, landbasert RAS-anlegg på Øra i Fredrikstad. Sjøvannsinntaket skal legges ved bunnen av Glomma og utslippet vil gå gjennom ...
  • Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Hjermann, Dag Øystein; Eftevåg, Veronica Sæther (NIVA-rapport;7347, Research report, 2019)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden i 2018 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Kommune. ...
  • Tiltaksorientert overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS 

   Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7351, Research report, 2019)
   NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften i Beitstadfjorden på oppdrag fra MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Bøvågen, beliggende i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik, i henhold til vannforskriften. Overvåking for Miljøservice Vest AS. 

   Håvardstun, Jarle; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7068, Research report, 2016)
   Den tiltaksrettede overvåkingen for bedriften Miljøservice Vest AS har i 2015 bestått av analyser av miljøgifter i blåskjell og undersøkelse av bunnfauna. Blåskjellene ble analysert for metaller og per- og polyfluorerte ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland. 

   Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7049, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Grenlandsfjordene for et konsortium bestående av 11 bedrifter som har eller har hatt utslipp til Grenlandsfjordene. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Hemnefjorden i henhold tilvannforskriften.Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS 

   Øxnevad, Sigurd; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;6944, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Hemnefjorden for Wacker Chemicals Norway AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer bedriften har utslipp av ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Karmsundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for FMC Biopolymer AS. 

   Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7050, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Karmsundet for FMC Biopolymer AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer bedriften har utslipp av til vannforekomsten. ...