• Biologisk mangfold i Bunnefjorden - arealdekkende naturtypekart 

   Gitmark, J.; Gundersen, H.; Walday, M. (NIVA-rapport;6059, Research report, 2010)
   På oppdrag for Fagrådet for Indre Oslofjord er det gjennomført registreringer av undersjøiske naturtyper i de grunnere delene av Bunnefjorden (ca. 0-30m) vha. undervanns videokamera i perioden 2005-2008. Naturtypene er ...
  • Environmental impacts by running an osmotic power plant 

   Staalstrøm, A.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6307, Research report, 2012)
   The possible environmental impact by running an osmotic power plant is assessed by using results from monitoring of the prototype plant at Tofte in the Oslofjord, where a water flow of approximately 13 L/s of freshwater ...
  • Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Fredriksen, Lene; Bjerkeng, B.; Gitmark, J.; Holt, Tor Fredrik; Haande, S.; Hylland, Ketil; Johnsen, T.; Kroglund, T.; Ledang, A.; Lendering, Andrea; Lømsland, E.; Rohrlack, Thomas; Sørensen, K.; Wisbech, Cathrine (NIVA-rapport;6533, Research report, 2013)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2012. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Forundersøkelse i forbindelse med planlagt utslipp av kommunalt avløpsvann i Syrdalsfjorden, Lindesnes kommune 

   Trannum, H.; Golmen, L.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6270, Research report, 2012)
   NIVA har foretatt en forundersøkelse av miljøstatus i Syrdalsfjorden i forbindelse med utbygging av renseanlegg i Lindesnes kommune. Undersøkelsen har omfattet vannmasser, bløtbunn og fjæresonen samt modellering av spredning ...
  • Makroalgevegetasjon i Stavanger-Sandnes-Jæren- området i 2011 

   Pedersen, A.; Gitmark, J.; Kile, M. (NIVA-rapport;6376, Research report, 2012)
   Undersøkelse av makroalgevegetasjonen ble foretatt rundt Stavangerhalvøya fra Siravågen og inn i Høgsfjord i 2011. Ut fra modifiserte indekser for makroalgevegetasjonen som beskrevet i Veileder 1:2009 «Klassifisering av ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i forbindelse med oljeutslipp fra M/S Full City. Undersøkelser av flora og fauna i littoral- og sublittoralsonen 

   Gitmark, J.; Walday, M. (NIVA-rapport;6095, Research report, 2010)
   Målsetningen med denne undersøkelsen er å kartlegge eventuelle effekter på flora og fauna, i tidevanns- og sjøsonen, av oljesølet etter havariet av M/S Full City. Undersøkelsene utført i 2009 gir ingen sikre konklusjoner. ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i forbindelse med oljeutslipp fra M/S Full City. Undersøkelser av flora og fauna i littoral- og sublittoralsonen (Sluttrapport) 

   Gitmark, J.; Brkljacic, M. (NIVA-rapport;6232, Research report, 2011)
   Målsetningen med denne undersøkelsen er å kartlegge eventuelle effekter på flora og fauna i tidevanns- og sjøsonen av oljesølet etter havariet av M/S Full City. Analysene viste ingen tydelig sammenheng mellom oljepåvirkning ...
  • Miljøovervåking av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2012. Årsrapport for 2012. KLIF rapport TA-3029/2013 

   Norderhaug, K.; Naustvoll, L.; Moy, F.; Trannum, H.; Bjerkeng, B.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6476, Research report, 2013)
   Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstatus i kystvannet på indre kyst i Sør-Norge i 2012. Overvåkningen viser generelt litt bedring i tilstanden for sukkertare, men ...
  • Miljøovervåking av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet Datarapport for 2012. KLIF rapp. TA-3032/2013 

   Norderhaug, K.; Tveiten, L.; Trannum, H.; Naustvoll, L; Bjerkeng, B.; Sørensen, K.; Gitmark, J.; Brkljacic, M. (NIVA-rapport;6478, Research report, 2013)
   Datarapporten inneholder: · Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra januar til november 2012 fra stasjoner i kystvannet mellom svenskegrensen og Hordaland, og fra Ferryboks-stasjoner i Ytre Oslofjord. Det er gjennomført ...
  • Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010. Årsrapport for 2009 og 2010 

   Norderhaug, K.; Naustvoll, Lars; Ledang, A.; Bjerkeng, B.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6135, Research report, 2011)
   Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstatus i kystvannet på indre kyst i Sør-Norge i 2009 og 2010. I 2009 var NAO-klimaindeksen svakt negativ og i 2010 sterkt negativ. ...
  • Miljøundersøkelse ved utslippspunkt for vaskevann fra Oslofjordtunnelen 

   Øxnevad, S.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6562, Research report, 2013)
   Det er gjort en miljøundersøkelse i området utenfor utslippspunktet for drenerings- og vaskevann fra Oslofjordtunnelen, ved Storsand i Hurum. Sedimentprøver ble analysert for miljøgifter, og det ble gjort en undersøkelse ...
  • Miljøundersøkelser i Sunndalfjorden utenfor Raudsand 2013 

   Berge, J.; Borgersen, G.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6578, Research report, 2013)
   Aleris Aluminium Norway AS har utslipp til Sunndalsfjorden ved Raudsand. Hovedkomponentene i utslippet er metaller, ammonium, høy pH (9-11) og salt. Utslippstillatelsen krever undersøkelser av økosystemkomponenter i ...
  • Miljøutredning for et saltkraftverk i Sunndalsøra 

   Staalstrøm, A.; Farmen, E.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6397, Research report, 2012)
   Miljøkonsekvensene ved drift av et saltkraftverk i Sunndalsøra har blitt vurdert. I Sunndalsøra er det planlagt at 4 m3/s sjøvann skal pumpes opp fra 30 m dyp og blandes med 2 m3/s ferskvann fra Aura kraftverk. Blandingen ...
  • Overvåking av Bøkfjorden - forundersøkelse i 2010. Turbiditetsmålinger, bløtbunnsfauna, hardbunnsorganismer og forekomst av akrylamid 

   Berge, J.; Beylich, B.; Gitmark, J.; Ledang, A. (NIVA-rapport;6116, Research report, 2011)
   Sydvaranger Gruve AS (SG) startet i 2009 opp produksjon etter at virksomheten stoppet i 1997. Produksjonen medfører utslipp av avgang på 28 m dyp i Bøkfjorden. I 2010 ble det gjennomført en miljøundersøkelse i resipienten ...
  • Overvåking av forurensingssituasjonen i indre Oslofjord 2008 

   Berge, J.; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Nilsson, H.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, J.; Walday, M. (NIVA-rapport;5814, Research report, 2009)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2008. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2009 

   Berge, J; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Espeland, Sigurd Heiberg; Gitmark, J.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Imrik, Camilla; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Nilsson, Hans C.; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;5985, Research report, 2010)
   Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på samme nivå som på 1950-tallet. Dette har medført at også oksygenforholdene har blitt ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Borgersen, G.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Grung, M.; Gundersen, H.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, K.; Johnsen, T.; Knutsen, Halvor; Ledang, A.; Lømsland, E.; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;6181, Research report, 2011)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere resultert i stadig mindre utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært stabile de ...
  • Overvåking av glommas munningsområde i forbindelse med mulig økede utslipp fra Borregaard ved Sarpsborg 

   Berge, J.; Walday, M.; Gitmark, J.; Nilsson, H.C. (NIVA-rapport;5892, Research report, 2009)
   Borregaard Industries Ltd. har siden høsten 2008 hatt stopp av rensetrinn II i sitt biologiske renseanlegg. I utgangspunktet var det forventet at dette skulle gi økede utslipp. Beregninger tyder imidlertid på at interne ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2012 - Vedleggsrapport 

   Berge, J.; Amundsen, R.; Fredriksen, L.; Bjerkeng, B.; Gitmark, J.; Holt, T.F.; Haande, S.; Hyllant, K.; Johnsen, T.; Kroglund, T.; Ledang, A.; Lenderink, A.; Lømsland, E.; Norli, M.; Magnusson, J.; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Wisbech, Cathrine (NIVA-rapport;6534, Research report, 2013)
   Her presenteres data for overvåkingen av Indre Oslofjord i 2012. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er presentert i NIVA rapport nr. 6533. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord - Bentosundersøkelser 2009. Fagrapport 

   Walday, M.; Gitmark, J.; Norling, K. (NIVA-rapport;5949, Research report, 2010)
   Det ble i 2009 gjennomført undersøkelser på bløtbunn med SPI kamera og rammeundersøkelser i fjæra i Ytre Oslofjord. Generelt var bunnforholdene i de åpne delene av fjorden meget gode eller gode (tilstandsklasse I og II) ...