• A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord 

   Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A test deployment of a time-lapse camera lander in the deep Oslofjord (431 m) was used to obtain initial information on the response of benthic fauna to macroalgal debris. Three macroalgal species were used on the lander ...
  • Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold 

   Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7156, Research report, 2017)
   NIVA har gjennomført en undersøkelse av bunnforholdene ved Kastet i Mørjefjorden. Steinindustrien i området har utslipp til Mørjefjorden av steinslam fra avrenningsvann fra bruddene. Steinprodusenten Lundhs har utslipp ...
  • Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery? 

   Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ongoing changes along the northeastern Atlantic coastline provide an opportunity to explore the influence of climate change and multitrophic interactions on the recovery of kelp. Here, vast areas of sea urchin‐dominated ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation 

   Anglès d'Auriac, Marc; Le Gall, Line; Peña, Viviana; Hall-Spencer, Jason M.; Steneck, Robert S.; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Christie, Hartvig C; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Rinde, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Coralline algae form extensive maerl and rhodolith habitats that support a rich biodiversity. Calcium carbonate harvesting as well as trawling activities threatens this ecosystem. Eleven species were recorded so far as ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Felleskjøpet Syd, Holmestrand – Kartlegging av marint naturmangfold 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;7595, Research report, 2021)
   Kartlegging og vurdering av mulige konsekvenser for det marine naturmangfoldet i Mulvika, Holmestrand, har blitt utført ifm. planlagt utbygging av kaianlegg for NOAH fergetrafikk. Undersøkelser av bunnforhold og naturtyper ...
  • Fidjekilen i Kristiansand. Innledende vurdering av konsekvens av tilførsel av vann fra Sukkevann 

   Golmen, Lars Gunder; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7367, Research report, 2019)
   Kristiansand kommune arbeider med mulige tiltak mot flomproblemer i Sukkevann. Et alternativ er å etablere nytt utløp mot Fidjekilen/Fidjekilbukta slik at deler av vannet kan ledes dit. NIVA har gjort en innledende ...
  • Fjæresoneundersøkelser ved Lutelandet i 2014 

   Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7024, Research report, 2016)
   Formålet med undersøkelsen var å dokumentere den økologiske tilstanden på hardbunn i fjæresonen utenfor det planlagte industriområdet ved Lutelandet i Sogn og Fjordane. Det ble foretatt en registrering av makroskopiske ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Konsekvenser av ny kanal og båthavn på Kileneset, Søgne kommune. Strøm og vannutskiftning, ålegrasenger og organismesamfunn i bunnsedimenter og fjæresone. 

   Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;6736, Research report, 2014)
   Det planlegges mudring, bygging av ny kanal og etablering av ny båthavn ved Kileneset i Søgne kommune. I foreliggende undersøkelse er strømforhold, vannkvalitet og det biologiske miljøet undersøkt for å vurdere eventuelle ...
  • Marin overvåking Nordland 2013-2015. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton, hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Johnsen, Torbjørn Martin; Norli, Marit; Dahl-Hansen, Geir (NIVA-rapport;6993, Research report, 2016)
   Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. Det er i 2013-2015 gjennomført undersøkelser i Glomfjorden, Nordfoldfjorden, ...
  • Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Johnsen, Torbjørn Martin (NIVA-rapport;6638, Research report, 2014)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser ...
  • Marin overvåking Nordland 2014. Undersøkelser av hydrografi og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy Rigmor (NIVA-rapport;6813, Research report, 2015)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser i ...
  • Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit (NIVA-rapport;7350, Research report, 2019)
   Målsettingen er overvåking og klassifisering av den økologiske miljøtilstanden i 6 fjordområder i Nordland hvor det er aktiv akvakulturvirksomhet. I 2017-2018 er det gjort undersøkelser i Nordfoldfjorden, Sagfjorden, ...
  • Marinbiologiske undersøkelser ved Hovedøya april-2008 

   Rinde, Eli; Norling, Karl; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;5638, Research report, 2008)
   Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ble engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten til å undersøke hvilke marinbiologiske kvaliteter som finnes i Hovedøybukta ved Hovedøya som grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7201, Research report, 2017)
   Statens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om ...
  • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
   For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
  • Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John Arthur; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;6916, Research report, 2015)
   NIVA har gjennomført miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Resultatene var entydige og hovedkonklusjonen fra undersøkelsene er at vraket av MS Server ikke har negativ påvirkning på miljøet med hensyn på tre viktige ...
  • Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde 

   Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;6841, Research report, 2015)
   Denne undersøkelsen rapporterer naturverdier i Saltstraumen marine verneområde basert på videoregistreringer langs 30 linjer (transekter). Det ble registrert 15 naturtyper (NiN) i området der hardbunn og særlig fast bunn ...