• Biomarkers in monitoring - a review 

   Hylland, K.; Ruus, A.; Børseth, J.F.; Bechmann, R.; Barsiene, J.; Grung, M.; Tollefsen, K.; Myhre, L.P. (NIVA-rapport;5205, Research report, 2006)
   Biological effects are increasingly used to monitor impacts of contaminants in marine ecosystems. Biomarkers have been defined as ”biochemical, cellular, physiological or behavioural variations in the tissue or body fluids ...
  • Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway. Intiell risikovurdering av elleve legemidler etter EMEAS risikoveileder i Norge 

   Grung, M.; Kallqvist, T.; Thomas, K. (NIVA-rapport;5311, Research report, 2006)
   Sammendrag NIVA har utført en risikovurdering etter EMEAs risikoveileder for elleve legemidler utvalgt av SFT. Tilgjengelige akutte og kroniske tokisitetsdata ble hentet fra vitenskapelig litteratur. En vekstinhibisjonstest ...
  • New Biomarkers 

   Hylland, K.; Rønning, I.; Øverås, H.; Sva, E.; Holth, T.; Harman, C.; Finne, E.; Grung, M. (NIVA-rapport;5214, Research report, 2006)
   Large volumes of produced water are released into the North Sea and there is still some uncertainty as to the environmental impacts. Following the BECPELAG workshop in 2001-2002, water column monitoring near selected ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2007 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Beylich, B.; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Grung, M.; Holth, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Rønning, I.; Sørensen, J.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5637, Research report, 2008)
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Borgersen, G.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Grung, M.; Gundersen, H.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, K.; Johnsen, T.; Knutsen, Halvor; Ledang, A.; Lømsland, E.; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;6181, Research report, 2011)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere resultert i stadig mindre utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært stabile de ...
  • PAH-forurensning av sjøbunn. En oversikt over kunnskapsstatus 

   Ruus, A.; Næs, K.; Grung, M.; Green, N.; Bakke, T.; Oug, E.; Hylland, K. (NIVA-rapport;5888, Research report, 2009)
   Foreliggende rapport sammenstiller viktig kunnskap om forurensning av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i sjøbunn. Motivet for utarbeidelse av foreliggende rapport er Regjeringens handlingsplan for opprydding i ...
  • Particle affinity and bioavailability of PAHs associated with coal tar pitch 

   Ruus, A.; Bøyum, O.; Grung, M.; Næs, K. (NIVA-rapport;5497, Research report, 2007)
   This project has investigated the particle affinity and bioavailability of coal tar pitch related PAHs from sediments outside several Nordic aluminium smelters using the Søderberg technology. Passive samplers (POM) have ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann Ringtest 0124 

   Grung, M. (NIVA-rapport;4417, Research report, 2001)
   Ved en ringtest i mai-juni 2001 bestemte 105 deltakere pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (kjemisk og biokjemisk oksygenforbruk og totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen, og åtte ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann: Ringtest 0125 

   Sætre, T.; Grung, M. (NIVA-rapport;4477, Research report, 2002)
   Ved en ringtest i oktober-november 2001 bestemte 97 deltakere pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (kjemisk oksygenforbruk og totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og ni tungmetaller ...
  • Ringtester - Industriavløpsvann: Ringtest 0226 

   Sætre, T.; Grung, M. (NIVA-rapport;4572, Research report, 2002)
   Ved en ringtest arrangert i mai-juni 2002 bestemte 100 deltakere pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (kjemisk oksygenforbruk og totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og ni ...
  • Risikovurdering av Litlevatn - beregning av akseptabelt nivå på avrenning av DEHP til Litlevatn 

   Grung, M.; Saloranta, T.; Källqvist, T. (NIVA-rapport;5948, Research report, 2010)
   NIVA har på oppdrag fra DYNEA gjort en risikovurdering av akseptabelt nivå på avrenning av DEHP (plastmykner) til Litlevatn i Ålesund. Det ble beregnet at den målte avrenningen på 500-1500 g DEHP/år vil gi miljømessig ...
  • Undersøkelser av naturtilstanden og eutrofieringsutviklingen i Vansjø 

   Solheim, A.; Rohrlack, T.; Grung, M.; Hobæk, A.; Bennion, H.; Burgess, A.; Yang, H. (NIVA-rapport;5145, Research report, 2006)
   Hovedmålet har vært å estimere naturtilstanden i Vansjø vha. paleoøkologiske data fra sedimentkjerner, samt ved historiske data og modeller. Resultatene av sedimentundersøkelsene kan ikke si noe sikkert om naturtilstanden ...
  • Utredninger Vansjø 2006 - Undersøkelser av naturtilstanden og eutrofieringsutviklingen i Vansjø 

   Hobæk, A.; Bjørndalen, Knut; Grung, M.; Johansen, Stein Wisthus; Rohrlack, Thomas; Solheim, Anne Lyche; Bennion, Helen; Burgess, Amy; Yang, Handong (NIVA-rapport;5460, Research report, 2009)
   Rapporten redegjør for oppfølgende sedimentundersøkelser i Vansjø 2006, med opptak av sedimentkjerner fra Vanemfjorden og Storefjorden. Basert på resultater fra disse kjernene, og på data fra undersøkelser utført i 2005, ...
  • Water Column Monitoring 2009 

   Brooks, S.; Sundt, Rolf C.; Harman, C.; Farmen, E.; Grung, M.; Vingen, Sjur; Godal, Brit F.; Baršiené, Janina; Skarphéðinsdóttir, Halldóra (NIVA-rapport;5882, Research report, 2010)
   The report presents results from the Water Column Monitoring 2009, performed in collaboration between NIVA and IRIS, with sub-contractors. The objective of the survey was to assess the extent to which produced water ...
  • Økotoksikologisk karakterisering av avløpsvann fra Huntonit AS i Vennesla 

   Hindar, A.; Grung, M.; Heiaas, H.; Källqvist, Torsten (NIVA-rapport;5957, Research report, 2010)
   En økotoksikologisk karakterisering av avløpsvann fra Huntonit AS i Vennesla er gjennomført. Toksisitetstester av avløpsvannet ble foretatt med alger (Scenedesmus costatum) og hoppekreps (Acartia tonsa). Algene var mer ...