• An acoustic sensor transmitter for in situ assessment of water quality and fish behaviour during chemical treatment of a parasite-infected river system: tag design and practical use 

   Alfredsen, Knut; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Kvakland, Marte; Grønningsæter, Åge; Hagen, Anders Gjørwad; Alfredsen, Jo Arve (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Behaviour of potential host fish during chemical treatment against the ectoparasite Gyrodactylus salaris is a vital factor in designing treatment strategies, evaluating risk factors and establishing insights into previously ...
  • Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014 

   Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre; Hagen, Anders Gjørwad; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6878, Research report, 2015)
   Siden mars 2012 har en målerigg nær utslippsledningene til The QUARZ Corp på Drag i Tysfjord tatt kontinuerlige målinger av pH, turbiditet og oseanografiske parametere på 10 og 20 meters dyp. Denne rapporten er en presentasjon ...
  • Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena; Höglund, Erik; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7358, Research report, 2019)
   Det er gjort flere eksperimentelle forsøk med formål å utvikle klor som behandling mot Gyrodactylus salaris i elver. Gjennom disse forsøkene er det funnet at svært lave konsentrasjoner av klor tilsatt som monokloramin, kan ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Svendsen, Julie; Mo, Tor Atle; Escudero-Oñate, Carlos; Martínez Francés, Elena; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7238, Research report, 2018)
   Laboratorieforsøk ved Veterinærinstituttet har vist at hypokloritt tilsatt i svært lave konsentrasjoner (18-50 μg/l) til vannet kan fjerne G. salaris fra laksunger i løpet av 2-6 dager uten å ha vesentlige negative effekter ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Escudero-Oñate, Carlos; Garmo, Øyvind Aaberg; Grønneberg, Estelle; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias Houge; Hytterød, Sigurd; Martinez-Frances, Elena; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Rusch, Johannes (NIVA-rapport;7575, Research report, 2021)
   Klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et feltforsøk der ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved flere doseringspunkter i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Garmo, Øyvind; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias; Olstad, Kjetil; Skogan, Odd Arne Segtnan; Amundsen, Marit Måsøy; Ribeiro, Anne Luise (NIVA-rapport;7617, Research report, 2021)
   Det er nå veletablert at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten ...
  • Kartlegging av vannkjemi i Drammensregionen 

   Hagen, Anders Gjørwad (NIVA-rapport;7142, Research report, 2017-03)
   Miljødirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på muligheten for å bekjempe Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Arbeidsgruppen har identifisert ulike kunnskapsbehov for å svare på mandatet, og forslag til ...
  • Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2022 - Første behandlingsår 

   Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Bærum, Kim Magnus; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen (NIVA-rapport;7817-2023, Research report, 2023)
   I august 2022 ble det gjennomført kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ble gjennomført ...
  • Manual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;6699, Research report, 2014)
   AlS-metoden til bruk i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært utviklet over flere år, dels ved behandlinger av vassdrag og dels ved metodeutvikling. I forbindelse med utryddelsesbehandlingen i ...
  • Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2014 

   Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Stålnacke, Per; Hagen, Anders Gjørwad; Greipsland, Inga; Høgåsen, Tore; Selvik, John Rune; Beldring, Stein (NIVA-rapport;6929, Research report, 2015)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2014 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. Nutrients, metals and organic pollutants have been monitored in rivers; ...
  • Storskala utprøving av klordosering i Driva 2021 

   Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Høgberget, Rolf; Skogan, Odd Arne Segtnan; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Becsan, Ingar; Meyer, Kirk (NIVA-rapport;7724-2022, Research report, 2022)
   Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ansett som en stor trussel mot norsk villaks, og myndighetene har som mål å utrydde den fra alle områder hvor den er etablert (Anon 2014). Nåværende smittestatus, i tillegg til faren ...
  • Tålegrense hos ørret (Salmo trutta) og effekt på Gyrodactylus salaris ved eksponering for monokloramin 

   Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Hagen, Anders Gjørwad; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7616, Research report, 2021)
   Fra tidligere undersøkelser foreligger det betydelig kunnskap om effekten av kloramin på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Omfanget av og grensene for det terapeutiske vinduet, det vil si konsentrasjoner som laksen ...
  • Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012 

   Hindar, Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6701, Research report, 2015)
   Etter videreutvikling av AlS-metoden fikk NIVA i oppdrag av Veterinærinstituttet å starte tiltak for å utrydde Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. NIVA og samarbeidspartnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 ...
  • Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena (NIVA-rapport;7359, Research report, 2019)
   Det er kjent at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et ...