• Anleggsarbeid ved Skoddebergvatn. Vannkjemiske og biologiske effekter 

   Hessen, D. (NIVA-rapport;2843, Research report, 1993)
   Anleggsarbeidet ved Skoddebergvatn har i løpet av vinteren 1991/92 medført en viss transport av partikler og nitrogenforbindelser til de nærmeste småbekkene. Det har også vært rapportert om oljelekkasje av mindre omfang i ...
  • EDB-plan for NIVA 1989-92 

   Nilsen, O.M.; Johannessen, M.; Hessen, D.; Vigdal, O. (NIVA-rapport;2353, Research report, 1990)
   Planen beskriver EDB-virksomheten i dag og definerer mål og strategi for EDB-tjenester framover. Opplæring, teknologisk kursendring og avklaring av ansvarsforhold er fokusert spesielt. Tiltakene som foreslås er forankret ...
  • Etterundersøkelser i Glåma og noen sidevassdrag i Hedmark 

   Rørslett, B.; Brandrud, T.E.; Bækken, T.; Hessen, D.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Johansen, S. (NIVA-rapport;3395, Research report, 1995)
   Rapporten beskriver etterundersøkelser i Glåma Hedmark. Hovedvekt er lagt på hydrologiske endringer og skiftninger i makrovegetasjonen
  • Etterundersøkelser ved Osa kraftverk, Strandfossen kraftverk og Braskereidfoss kraftverk, Hedmark 

   Hessen, D.; Brandrud, T.E.; Bækken, T.; Kjellberg, G.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Rørslett, B. (NIVA-rapport;2703, Research report, 1992)
   I perioden 1988-1990 ble det gjennomført hydrologiske, vannkjemiske og biologiske undersøkelser ved Osa, Strandfossen og Braskereidfoss kraftverk. Formålet var å studere ettervirkninger av reguleringsinngrep. Det ble påvist ...
  • Farstad- og Lilandsvassdragene i Vestvågøy kommune. Karakterisering av vannkvaliteten og tiltaksplan mot forurensninger 

   Brettum, P.; Faafeng, B.; Hessen, D.; Holtan, G. (NIVA-rapport;2911, Research report, 1993)
   Farstad- og Lilandsvassdragene i Vesvågøy kommune er betydelig forurenset av plantenæringsstoffet fosfor og av tarmbakterier. Årsakene er avrenning fra husdyrgjødsel og silopressaft og utslipp av urenset kloakkvann. ...
  • Isesjø i Østfold. Tiltak for bedring av vannkvaliteten 

   Brabrand, Å.; Brettum, P.; Hessen, D.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;2929, Research report, 1993)
   Isesjø har noe forhøyet innhold av fosfor, hovedsaklig p.g.a. arealavrenning fra landbruksområder. Økt fosforkonsentrasjon fører til høyere algeproduksjon og stor andel av problemalgen Gonyostomumsemen. Rapporten anbefaler ...
  • Kan næringsubalanse i vann føre til problemvekst av krypsiv? Resultater fra forprosjekt i 2006 

   Kaste, Ø.; Johansen, S.; Mjelde, M.; Andersen, T.; Hessen, D.; Holm, T.M.; Rangberg, A. (NIVA-rapport;5341, Research report, 2007)
   Mange vassdrag på Sørlandet og Vestlandet har etter hvert utviklet masseforekomster av vannplanten krypsiv (Juncus bulbosus). Dette forprosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at problemvekst av krypsiv kan være relatert ...
  • Klimaendringer - effekter på akvatisk miljø. Bidrag til den interdepartementale klimautredningen 

   Gulbrandsen, R.; Bakke, T.; Grande, M.; Hessen, D.; Konieczny, R.; Magnusson, J.; Wright, R. (NIVA-rapport;2383, Research report, 1990)
   På bakgrunn av gitte scenarier for klimautviklingen vurderes effekter på akvatisk miljø. Det forventes forsterkede eutrofiproblemer i grunne, næringsrike innsjøer og økte tilførsler av nitrogen til vassdragene kan gi økt ...
  • Landsomfattende trofiundersøkelse av innsjøer. Oppfølging av 49 av de 355 undersøkte innsjøene i 1989 

   Faafeng, B.; Hessen, D.; Brettum, P. (NIVA-rapport;2476, Research report, 1990)
   Et utvalg på 49 av de 355 innsjøene som inngikk i den landsomfattende trofiundersøkelsen i 1988 ble undersøkt 4 ganger i løpet av vekstsesongen 1989. Resultatene fra de to årene ble sammenlignet. Innsjøer fra tre geografiske ...
  • Landsomfattende undersøkelse av trofitilstanden i 355 innsjøer i Norge 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Hessen, D. (NIVA-rapport;2355, Research report, 1990)
   355 innsjøer fordelt over hele Norge, deriblant 5 innsjøer på Svalbard, ble undersøkt 4 ganger i løpet av sommeren 1988. I henhold til OECD's skala var 74% av innsjøene oligotrofe, 19% mesotrofe og 7% eutrofe vurdert ut ...
  • Mysis relicta i Mjøsa. Livshistorie og trofisk funksjon 

   Kjellberg, G.; Hessen, D. (NIVA-rapport;2509, Research report, 1990)
   Biologien hos krepsdyret Mysis relicta er undersøkt over en periode på 17 år i Mjøsa. Rapporten presenterer de viktigste data på fødevalg, vertikalutbredelse, livshistorietilpassing og diskuterer den trofiske rolle Mysis ...
  • Mysis relicta romlig fordeling og trofisk funksjon i naturlige Mysis-sjøer 

   Kjellberg, G.; Hessen, D. (NIVA-rapport;2852, Research report, 1993)
   Økologi og bestandsregulerende faktorer hos Mysis relicta ble undersøkt i Mjøsa, Rødnessjøen og Bjørkelangen, alle med naturlige bestander av Mysis. Sjøene representerer også en gradient i dyp og trofinivå. Fiskepredasjon, ...
  • Nitrogen fra fjell og fjord. Årsrapport for 1992 for NIVAs delprosjekter. (Delprosjektene registreres som særtrykk) 

   Berge, D.; Hessen, D.; Brandrud, T.E.; Johansen, S.; Faafeng, B.; Lindstrøm, E.-A.; Lydersen, E.; Rudi, G.; Skaugset, L.F.; Wright, D. (NIVA-rapport;2933, Research report, 1993)
   I regi av programmet "Nitrogen fra fjell til fjord" ble det ved NIVA utført fire delprosjekter finansiert over øremerkede midler til dette programmet. Dette var: - Nitrogenretensjon i vann. - Denitrifisering i vann. - ...
  • Nitrogen fra fjell til fjord - Årsrapport 1992 

   Hessen, D.; Henriksen, A.; Bechmann, M. (NIVA-rapport;2901, Research report, 1993)
   Programmet "Nitrogen fra fjell til fjord" har som hovedmål å øke kunnskapen om opptak, omsetning, retensjon og avrenning av nitrogen, og å gi bedre prognoser for framtidige effekter av endringer i nitrogenkretsløpet på ...
  • Nitrogen fra fjell til fjord. Resymeer fra symposieforedrag 

   Hessen, D.; Henriksen, A. (NIVA-rapport;2623, Research report, 1991)
   28. februar 1991 ble det holdt et endags symposium med tittelen "Nitrogen fra fjell til Fjord". Rapporten presenterer sammendrag av symposieforedragene.
  • Resipientundersøkelse av Syverudtjern 

   Hessen, D. (NIVA-rapport;2295, Research report, 1989)
   Syverudtjern ligger på grensen mellom mesotrof og eutrof tilstand, vurdert ut fra fosfor- og algekonsentrasjoner. LO-skolens renseanlegg har effektiv rensing, og de eksterne tilførsler er beskjedne. De høye fosforkonsentrasjonene ...
  • Stordammen på Konnerud. Vannkvalitet 1990 og forslag til tiltak 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Grande, M.; Hessen, D.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;2543, Research report, 1991)
   Stordammen er en næringsrik (eutrof) innsjø pga. langtids- forurensning av urenset avløpsvann fra boliger og fra pelsdyroppdrett. Det legges fram forslag til omfattende restaurering av innsjøen, som både innebærer reduksjon ...
  • Straumevassdraget i Bø kommune. Karakterisering av vannkvaliteten og tiltaksplan mot forurensninger 

   Brettum, P.; Faafeng, B.; Hessen, D.; Holtan, H. (NIVA-rapport;2912, Research report, 1993)
   Innsjøene i Straumevassdraget er sterkt forurenset med fosfor. Dette fører til kraftige oppblomstringer av blågrønnalger som reduserer bruksverdien av vassdraget til mange formål. Mange bekker er også sterkt forurenset av ...
  • Tiltaksorientert overvåking i Glåma på strekningen Høyegga - Gjølstadfossen i perioden 1987 - 1989. Sluttrapport basert på fysisk/kjemiske, bakteriologiske og biologiske undersøkelser 

   Kjellberg, G.; Hessen, D.; Romstad, Randi (NIVA-rapport;2640, Research report, 1991)
   F.o.m. 1982 har en årlig overvåking av øvre del av Glåma inngått som en del av programmet i "Statlig forurensningsovervåking" som administreres og helt eller delvis finansieres av Statens forurensningstilsyn (SFT). Rapporten ...
  • Uorganiske partikler i vann effekter på fisk og dyreplankton 

   Hessen, D. (NIVA-rapport;2787, Research report, 1992)
   Effekter av uorganiske partikler (breslam og borstøv) ble testet i ulike konsentrasjoner på fisk(ørretyngel) og dyreplankton (Daphnia). Dødelighet, kondisjon og mekaniske skader på gjeller og filterapparat ble undersøkt ...