• Biologiske undersøkingar i Øvstevatnet og Langvatnet, Flå i Buskerud, i 2009 og 2010 

   Kleiven, Einar; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6424, Research report, 2012)
   Øvstevatnet og Langvatnet i Flå i Buskerud er prøvefiska og prøver av dyreplanktontrekk er analysert i samband med kalking. Det er prøvefiska med utvida Jensen-serie. I Øvstevatnet vart det fanga 32 aure og 73 åbor i 2009. ...
  • Biologisk oppfølging av kalka lokaliteter i Aust-Agder i 2010 

   Kleiven, Einar; Gustavsen, Per Øyvind; Halvorsen, Godtfred Anker; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;6156, Research report, 2011)
   Sju innsjøer i Aust-Agder; Marksettjenn, Kabrettstetjenn, Steinsvatn, Tegardsvatn, Kjellingtjenn, Skardvatn og Rosalvatnet, er prøvefisket i effektkontroll av kalking. Undersøkelsene omfattet også dyreplankton og littorale ...
  • Dancing around the pole: holarctic phylogeography of the Arctic fairy shrimp Branchinecta paludosa (Anostraca, Branchiopoda) 

   Lindholm, Markus; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Hobæk, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The distributional patterns of Arctic species are commonly affected by the recurring Pleistocene glaciations, which contributed to transient or permanent genetic isolation. Here we explore the phylogeography of the ...
  • E39 over Kjøsapollen i Hornindal - verknad for økologisk tilstand 

   Hobæk, Anders; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7369, Research report, 2019)
   Kjøsapollen i Hornindal er innsnevra som følgje av utfylling for veg og har dermed redusert utskifting av vatn med Hornindalsvatnet. Økologisk tilstand i Kjøsapollen med omsyn til eutrofiering er vurdert ut frå tilgjengelege ...
  • Genetisk isolasjon mellom fjordbassenger hos benthiske evertebrater 

   Hobæk, Anders; Birkeland, Ina; Haug, Lisa Maria Hagalid; Henrik, Glenner (NIVA-rapport;7129, Research report, 2017)
   Rapporten redegjør for resultater fra arbeidspakke 4 i prosjektet «Improved submarine tailing placements(STPs) in Norwegian fjords», med fokus på genetisk differensiering mellom populasjoner av bunnlevende evertebrater i ...
  • Innsjørestaurering i Tunevannet: Utredning av fosforbindende stoffer 

   Haande, Sigrid; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7285, Research report, 2018)
   Hovedmålet med denne rapporten er å lage en faglig forankret utredning om hvordan fosforbindende stoffer kan bidra til å bedre vannkvaliteten i Tunevannet. Rapporten skal også gi en oversikt over andre aktuelle ...
  • Kollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljøundersøkelser 2013.Ferskvann 

   Hobæk, Anders; Edvardsen, Hanne; Hostyeva, Vladyslava (niva-rapport;6645, Research report, 2014)
   Rapporten redegjør for oppfølgende miljøundersøkelser i ferskvann i nærområdet til Kollsnes prosessanlegg i 2013. Som en del av et langsiktig overvåkingsprogram omfattet undersøkelsene kjemiske og biologiske forhold i to ...
  • Miljøgifter i Haukåselva i 2014 

   Hobæk, Anders; Harman, Christopher Peter (NIVA-rapport;6785, Research report, 2015)
   Rapporten redegjør for måling av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og NPD-forbindelser (naftalener, fenantrener og dibenzotiofener) på 8 stasjoner i Haukåselva, Bergen, i april-mai 2014. Målingene ble utført med ...
  • New microsatellite loci for the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis using universal M13 labelled markers 

   Angles d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Haugstetter, Johannes; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016. 

   Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B. (NIVA-rapport;7120, Research report, 2017-02)
   I henhold til tillatelsene til de ulike larvikittbruddene og -deponiene i Larvik er bedriftene pålagt å utvikle og følge fastsatte overvåkingsprogram. Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge effektene av utslipp ...
  • Sammendrag av miljøovervåkingen ved AF Miljøbase Vats for perioden 2009-2014 

   Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri J.S.; Hobæk, Anders; Johnsen, Torbjørn Martin; Beylich, Bjørnar; Schaanning, Morten (NIVA-rapport;6825, Research report, 2015)
   Miljøovervåkingen ved AF Miljøbase Vats (AFMBV) for perioden 2009-2014 viser at anleggets årlige utslipp til sjø har ligget innenfor utslippstillatelsen. Visse stoffgrupper bør likevel følges opp ekstra nøye i den videre ...
  • Tiltaksrettet miljøovervåking og supplerende miljøundersøkelser ved AF Miljøbase Vats i 2015 

   Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Beylich, Bjørnar; Green, Norman Whitaker; Varskog, Per (NIVA-rapport;7000, Research report, 2016)
   Tiltaksrettet miljøovervåking ble utført i vannforekomstene Vatsfjorden og Yrkjefjorden som mottar utslipp fra AF Miljøbase Vats (AFMBV). Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften og er godkjent av ...
  • Utredning av program for overvåking av klimaendringseffekter i ferskvann 

   Kaste, Øyvind; Sandlund, Odd Terje; Schartau, Ann Kristin; Moe, Erlend; Roald, Lars; Svenne, Vibeke; Fleig, Anne K.; Kile, Maia Røst; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;6190, Research report, 2011)
   Klimaet er i endring, og dagens overvåkingsprogrammer for ferskvann er bare i begrenset grad i stand til å dokumentere og skille effekter av klimaendringer fra andre påvirkninger vassdragene utsettes for. Det har vært fokus ...
  • Utvidelse av Fv. 564 Ulsetstemma-Slettestølsvegen. Forundersøkelser av økologisk tilstand i vassdrag 

   Hobæk, Anders; Haraldstad, Tormod; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7331, Research report, 2018)
   I forbindelse med planarbeid for utvidelse av Fv. 564 Ulset-Slettestølvegen i Åsane i Bergen er det utført en forundersøkelse av økologisk tilstand i vassdrag innenfor planområdet, og vurdering av naturfaglige verdier. ...
  • ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7287, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra det tredje året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2017 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Øyeren, Mjøsa og Gjende ...
  • Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 

   Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Beylich, Bjørnar A; Johnsen, Torbjørn M (NIVA-rapport;6821, Research report, 2015)
   NIVA har i 2014 utført miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats på oppdrag fra bedriften. Analyser av renset overvann (RO vann) viste at bedriftens utslipp i 2014 ikke overskred langtidsgrensene gitt i utslippstillatelsen ...