• Detaljreguleringsplan for sjøområder i Vats- og Yrkefjorden. Konsekvensutredning. Deltema: marint miljø 

   Bakke, Torgeir Heggelund; Dale, Trine; Golmen, Lars Gunder; Kvassnes, Astri J.S.; Johnsen, Torbjørn Martin; Åtland, Åse (NIVA-rapport;6470, Research report, 2014)
  • Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Johnsen, Torbjørn Martin (NIVA-rapport;6638, Research report, 2014)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser ...
  • Marin overvåking Nordland 2013-2015. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton, hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Johnsen, Torbjørn Martin; Norli, Marit; Dahl-Hansen, Geir (NIVA-rapport;6993, Research report, 2016)
   Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. Det er i 2013-2015 gjennomført undersøkelser i Glomfjorden, Nordfoldfjorden, ...
  • Marin overvåking Nordland 2014. Undersøkelser av hydrografi og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy Rigmor (NIVA-rapport;6813, Research report, 2015)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser i ...
  • Nordre Fosen vannområde – marine undersøkelser av miljøtilstand i utvalgte vannforekomster 2014-16 

   Johnsen, Torbjørn Martin; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7166, Research report, 2017)
   I Nordre Fosen vannområde har det vært gjennomført undersøkelser for å fastslå miljøtilstanden i 5 utvalgte vannforekomster med innsamling på lokalitetene Vågen på Storfosna, Herfjorden, Osen, Setervågen og Kuringvågen. ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-rapport;6698, Research report, 2014)
   Her rapporteres resultatene fra overvåkingen i Indre Oslofjord i 2013. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er gitt i NIVA rapport nr. 6697. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;6833, Research report, 2015)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt i 2014 for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (NIVA-rapport;6834, Research report, 2015)
   Her rapporteres resultatene fra 2014. En mindre omfattende rapportering er gitt i NIVA rapport nr. 6833. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord har ...
  • Prøvetaking og analyser av bunnsediment fra Loftesnessundet 

   Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy Rigmor; Dale, Torbjørn (NIVA-rapport;6797, Research report, 2015)
   I forbindelse med at Statens Vegvesen skal bygge ny bro over Loftesnessundet øst for Sogndal, er det planlagt mudring og gjenutlegging av sedimenter i anleggsområdet. I tråd med kravene i forurensningsforskriften er det ...
  • Resipientundersøkelse i Lurefjorden 2013 med påfølgende risikovurderinger 

   Johnsen, Torbjørn Martin; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;6679, Research report, 2015)
   Resipientundersøkelse i Lurefjordområdet i 2013 viste lave oksygenkonsentrasjoner i dypvannet i Seimsfjorden og Lurefjorden. Sedimentene er mest forurenset av bly med tilstandsklasse IV "Dårlig" på 3 av 6 stasjoner, mens ...
  • Sammendrag av miljøovervåkingen ved AF Miljøbase Vats for perioden 2009-2014 

   Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri J.S.; Hobæk, Anders; Johnsen, Torbjørn Martin; Beylich, Bjørnar; Schaanning, Morten (NIVA-rapport;6825, Research report, 2015)
   Miljøovervåkingen ved AF Miljøbase Vats (AFMBV) for perioden 2009-2014 viser at anleggets årlige utslipp til sjø har ligget innenfor utslippstillatelsen. Visse stoffgrupper bør likevel følges opp ekstra nøye i den videre ...
  • Seasonal variation in marine C:N:P stoichiometry: can the composition of seston explain stable Redfield ratios? 

   Frigstad, Helene; Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Naustvoll, L..J.; Johnsen, Torbjørn Martin; Bellerby, Richard (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Seston is suspended particulate organic matter, comprising a mixture of autotrophic, heterotrophic and detrital material. Despite variable proportions of these components, marine seston often exhibits relatively small ...
  • Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass 

   Johnsen, Torbjørn Martin; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6883, Research report, 2015)
   Analyser av sedimentprøver tatt i mars 2015 på tre stasjoner utenfor Gjøsundet avfallsplass viste at konsentrasjonen av kadmium (Cd) på alle de tre stasjonene ga tilstandsklasse II «God», mens konsentrasjonene for de øvrige ...
  • Vurderinger av miljøkonsekvenser av utslipp til Glomma fra landbasert produksjonsanlegg for laks 

   Staalstrøm, Andre; Johnsen, Torbjørn Martin (NIVA-rapport;6861, Research report, 2015)
   Overvåkning av vannforekomstene utenfor Østerelva viser at disse sannsynligvis har moderat økologisk tilstand på grunn av relativt høye næringssalt-konsentrasjoner. På grunn av den korte transportveien ut gjennom estuariet, ...