Now showing items 1-20 of 179

  • Åkersvika naturreservat - vurdering av konsekvenser ved etablering av minimumsvannstand 

   Kjellberg, G.; Solheim, R.; Wold, O.; Løvik, J. (NIVA-rapport;4834, Research report, 2004)
   Konsekvensene av å etablere minstevannstand i Åkersvika naturreservat er vurdert med hensyn til effekter på vegetasjon, makrobunndyr, fugl, fisk og forurensningsmessige forhold. En terskel som hever minstevannstanden til ...
  • Badevannskvaliteten i Botsenden med henblikk på algeforekomst 

   Kjellberg, G. (NIVA-rapport;2568, Research report, 1991)
   I 1990 ble det samlet inn algeprøver i Botsenden i perioden juni- oktober. Målsettingen med undersøkelsen var å vurdere algeforekomstens betydning for badevannskvaliteten. I juli var det en markert oppblomstring av ...
  • Basisundersøkelse av Storsjøen i Rendalen 1983-85. Årsrapport 1983 

   Kjellberg, G.; Rognerud, S. (NIVA-rapport;1650, Research report, 1984)
   Vannkvaliteten i Storsjøen og vassdraget nedstrøms var betraktelig bedre i 1983 jevnført med tidligere år. Dette må ses i sammenheng med utbyggingen av renseanlegg i øvre del av Glåma og at Glåmavann ikke ble overført under ...
  • Basisundersøkelse i Storsjøen, Odal, 1982 

   Kjellberg, G.; Rognerud, S. (NIVA-rapport;1498, Research report, 1983)
   Rapporten behandler en basisundersøkelse av Storsjøen i Odal i 1982. Resultatene viser at innsjøen er ionefattig, humuspåvirket og har liten evne til å motstå forsurning. Konsentrasjonen av næringssalter er relativt høy, ...
  • Basisundersøkelse i Trysilelva 1981-1984 

   Kjellberg, G.; Rognerud, S.; Gilund, O. (NIVA-rapport;1816, Research report, 1985)
   Rapporten behandler en basisundersøkelse av Trysilelva i Hedmark i perioden 1981-84. Fysisk-kjemiske og hygienisk-bakteriologiske data fra 5 stasjoner har blitt innsamlet hver måned. Videre har en gjennomført en biologisk ...
  • Befaringsundersøkelse av Harestuvannet i Lunner kommune 04.09.00 

   Berge, D.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;4299, Research report, 2000)
   Harestuvannet har god vannkvalitet og er lite preget av forurensninger. I henhold til SFT's vannkvalitetskriterier, der vannkvaliteten i innsjøer deles i 5 klasser, ligger Harestuvannet i klasse I: Meget god for de fleste ...
  • Begroingsundersøkelse i bekker og elver i Tynset kommune, september 1992 

   Brettum, P.; Kjellberg, G.; Romstad, R. (NIVA-rapport;2910, Research report, 1993)
   Rapporten presenterer resultatet fra en biologisk resipientundersøkelse basert på begroingsorganismer i fire vassdrag i Tynset kommune. Resipientundersøkelsen ble utført ved normalvannføring i elvene i september 1992. ...
  • Biologisk befaringsundersøkelse av Hunnselva i 1993 

   Kjellberg, G. (NIVA-rapport;3050, Research report, 1994)
   Målet for befaringsundersøkelsen var å kartlegge dagens forurensningssituasjon i Hunnselva på strekningen Raufoss - Mjøsa. Strekningen er forsatt belastet med kloakk- og industriavløp. Tidligere var forholdene her så dårlige ...
  • Biologisk befaringsundersøkelse i Skeiselva, Gausavassdraget. 12. oktober 1992 

   Kjellberg, G. (NIVA-rapport;2831, Research report, 1993)
   På oppdrag av Gausdal kommune ble en biologisk befaringsundersøkelse gjennomført i Skeiselva/Kilielva i oktober 1992. Skeiselva var moderat påvirket av organisk stoff og næringssalter på strekningen nedstrøms utslippet fra ...
  • Biologisk befaringsundersøkelse i Viggavassdraget i Gran og Lunner kommuner 16. og 17. september 2000 

   Kjellberg, G. (NIVA-rapport;4305, Research report, 2000)
   Rapporten beskriver vannkvalitet og økologiske forhold i Viggavassdraget på bakgrunn av en biologisk befaringsundersøkelse som ble foretatt i september i 2000. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse ...
  • Biologiske feltobservasjoner i Gudbrandsdalslågen nedstrøms Hunderfossen vinteren 2005 og våren 2006 

   Kjellberg, G. (NIVA-rapport;5230, Research report, 2006)
   Gudbrandsdalslågen like nedenfor dammen ved Hunderfossen er et viktig gyteområde for hunderørret. Elvestrekningen har i vinterhalvåret konsesjonsbelagt minstevannføring på 2 m3/sek. Ved Hunderfossen ligger et settefiskanlegg ...
  • Einafjorden. Undersøkelse av vannkvaliteten i 1989, sammenlignet med situasjonen i 1977 

   Kjellberg, G. (NIVA-rapport;2423, Research report, 1990)
   Einafjorden hadde i 1989 akseptabel vannkvalitet og var lite forurenset av næringssalter og fekale indikatorbakterier. En viss indignasjon på økt næringssalttilførsler ble likevel registrert og innsjøen ligger for tiden ...
  • Etterundersøkelser ved Osa kraftverk, Strandfossen kraftverk og Braskereidfoss kraftverk, Hedmark 

   Hessen, D.; Brandrud, T.E.; Bækken, T.; Kjellberg, G.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Rørslett, B. (NIVA-rapport;2703, Research report, 1992)
   I perioden 1988-1990 ble det gjennomført hydrologiske, vannkjemiske og biologiske undersøkelser ved Osa, Strandfossen og Braskereidfoss kraftverk. Formålet var å studere ettervirkninger av reguleringsinngrep. Det ble påvist ...
  • Faglig bistand i forbindelse med fiskeribiologiske undersøkelser i Nevla 

   Aanes, K.J.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;1125, Research report, 1979)
   Beskrivelse av Nevla-vassdraget med henblikk på å klargjøre virkningen av utslippet fra kommunens laguneanlegg ved Nordseter. Responsen i vassdraget beskrives ved fysisk-kjemiske parametre. Det er lagt spesiell vekt på de ...
  • Fiskeribiologiske undersøkelser i tre vassdrag på Rødsmoen i 1993 

   Kjellberg, G. (NIVA-rapport;3134, Research report, 1994)
   I forbindelse med forsvarets etablering på Rødsmoen skal det foretas inventeringsundersøkelser av naturgrunnlaget bl.a. når det gjelder fiskeforekomster i området. Tre vassdrag berøres Ygla, Røa og Fredagsengbekken. Bekkene ...
  • Flommen på Østlandet våren 1995. Sammenstilling av NIVAs undersøkelser med spesiell vekt på måleprogrammet i Glomma og Vorma 

   Faafeng, B.; Berge, J.A.; Bjerkeng, B.; Helland, A.; Holtan, H.; Holtan, G.; Kjellberg, G.; Källqvist, T.; Moy, F.; Skulberg, O.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;3480, Research report, 1996)
   Rapporten presenterer de viktigste resultatene fra NIVAs undersøkelser i forbindelse med flommen på Østlandet i 1995. Undersøkelsene omfattet Gudbrandsdalslågen, Gausa, Mjøsa, Vorma, Glomma, Hvalerområdet og ytre Oslofjord. ...
  • Forslag til kompensasjonstiltak i Åkersvika. Konsekvensutredning 

   Kjellberg, G.; Solheim, R.; Wold, O. (NIVA-rapport;3140, Research report, 1994)
   Rapporten er et ledd i en framtidig forvaltningsplan for Åkersvika Natureservat og belyser tiltak for å bedre næringsforholdene for fuglelivet i området. En mer stabil vannstand vil bedre forholdene for bunndyr og ...
  • Forslag til overvåkingsplan for vannforekomster i Oppland fylke 

   Løvik, J.; Rognerud, S.; Kjellberg, G.; Fossum, S. (NIVA-rapport;3466, Research report, 1996)
   Rapporten inneholder et forslag til plan for overvåking av vannkvaliteten i innsjøer og elver i Oppland fylke. Denne bygger videre på det som er gjort tidligere av undersøkelser der slike finnes. Målet er at det gjennomføres ...
  • Garnisonsskytefelt for Evjemoen garnison infanteriets øvningsavdeling nr 2. Konsekvensutredning. Tema: Vannforurensning - avrenning 

   Kjellberg, G.; Boye, B. (NIVA-rapport;3170, Research report, 1994)
   Forsvaret ønsker å utvide sitt skytefelt på Evjemoen. Det er framlagt planer på to lokaliseringsalternativ Evje Øst og Grimsdalsvatn. Evje Øst er planlagt med område for både flatbanevåpen inklusive rekylfri kanon og for ...
  • Glåma i Hedmark. Delrapport om dyreplankton. Undersøkelser av tidsrommet 1978 - 80 

   Løvik, J.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;1384, Research report, 1982)
   Dyreplankton ble undersøkt i innsjøene Rien, Aursunden, Feragen, Savalen, Femunden, Atnasjøen, Storsjøen i Rendalen, Osensjøen og Storsjøen i Odalen i tidsrommet 1978-80. Hovedvekten er lagt på krepsdyrene, men hjuldyrene ...