• Austefjordsvassdragene. Vurdering av resipientforhold 

   Tjomsland, T.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Kristoffersen, T.; Romstad, R. (NIVA-rapport;1247, Research report, 1980)
   Rapporten omhandler resultater fra en befaring samt en vurdering av vassdragsutbyggingens virkning på resipientene. Virkningen av de planlagte reguleringsinngrep synes å bli liten. Under forutsetning av at de menneskelige ...
  • En undersøkelse av Vossevassdraget 1977 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Kristoffersen, T.; Lindstrøm, E.-A.; Matzow, D.; Nilssen, J.P.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1162, Research report, 1979)
   Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Vossevassdraget 1977 som var et samarbeidsprosjekt mellom NIVA og Zoologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Det går fram av disse undersøkelsene at området ved Vangen ...
  • Forurensningstilførsler til indre Oslofjord 1978 

   Alsaker-Nøstdahl, B.; Kristoffersen, T. (NIVA-rapport;1332, Research report, 1981)
   Forurensningstilførsler til indre Oslofjord 1979 og 1980. Anslag over tilførsel av fosfor, nitrogen og organisk stoff på bakgrunn av målinger i elver og ved renseanlegg og v.h.a. teoretiske beregninger. Teoretisk fordeling ...
  • Forurensningstilførsler til Indre Oslofjord 1978 

   Alsaker-Nøstdahl, B.; Kristoffersen, T. (NIVA-rapport;1243, Research report, 1980)
   Forurensningstilførsler til Indre Oslofjord 1978. Anslag over tilførsel av fosfor, nitrogen og organisk stoff på bakgrunn av målinger i elver og ved renseanlegg og v.h.a. teoretiske beregninger. Teoretisk fordeling på ...
  • Osenvassdraget. Vurdering av resipientforhold 

   Kristoffersen, T.; Romstad, R.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1237, Research report, 1980)
   Rapporten omhandler resultatene fra en befaring samt en vurdering av vassdragsutbyggingens virkning på resipientforholdene i Osenvassdraget i Sogn og Fjordane. Virkningen av de planlagte reguleringsinngrep synes å bli meget ...
  • Resipientundersøkelse i tilknytning til utbygging av Tovdalsvassdraget 

   Johannessen, M.; Kristoffersen, T.; Magnusson, J.; Romstad, R.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1276, Research report, 1981)
   Det er planlagt å regulere Tovdalsvassdraget for produksjon av elektrisk kraft. I de nedre delene av Tovdalselva er innholdet av termostabile koliforme bakterier for høyt til at vannet f.eks. kan godkjennes som drikkevann. ...
  • Vannkvalitet og hydrobiologiske forhold i Orkla 

   Grande, M.; Traaen, T.; Nygård, J.J.; Tjomsland, T.; Kristoffersen, T.; Arnesen, R.T.; Alsaker-Nøstdahl, B. (NIVA-rapport;1154, Research report, 1979)
   Det ble i 1977-78 foretatt kjemiske, bakteriologiske og biologiske undersøkelser i Orkla med tilløpselver. Videre er gitt en beskrivelse av vassdrag, nedbørfelt og hydrologi og foretatt beregninger av forurensnigstilførsler. ...
  • Vurdering av planlagte vassdragsreguleringer i Beiarn- og Lakselvvassdragene 

   Alsaker-Nøstdahl, B.; Brettum, P.; Erlandsen, A.; Faafeng, B.; Lindstrøm, E.-A.; Løvik, J.; Kristoffersen, T.; Aanes, K. (NIVA-rapport;1248, Research report, 1980)
   Teoretiske beregninger av forurensningstilførsler til Beiarelva og Lakselva er utført. Vannkjemi, begroing og bunnfauna i Beiarn- og Lakselvvassdraget i 1978 er undersøkt. Planlagte vassdragsreguleringer i vassdragene vil ...