• Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor Norwegian Crystallites A/S på Drag i Tysfjord. 

   Ledang, A.; Beylich, B. (NIVA-rapport;6436, Research report, 2013)
   På bakgrunn av resultater fra en tidligere undersøkelse gjennomført av NIVA for Norwegian Crystallites A/S ble det anbefalt et overvåkningsprogram, da spesielt med tanke på å få til kontinuerlige målinger av vannsøylen for ...
  • Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Fredriksen, Lene; Bjerkeng, B.; Gitmark, J.; Holt, Tor Fredrik; Haande, S.; Hylland, Ketil; Johnsen, T.; Kroglund, T.; Ledang, A.; Lendering, Andrea; Lømsland, E.; Rohrlack, Thomas; Sørensen, K.; Wisbech, Cathrine (NIVA-rapport;6533, Research report, 2013)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2012. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Marin overvåking i Ryfylke, 2012 

   Trannum, H.; Kile, M.; Ledang, A.; Borgersen, G. (NIVA-rapport;6418, Research report, 2012)
   Det har blitt utført marin overvåking i Ryfylke i 2012 med hensikt å få informasjon om den økologiske tilstanden. De aktuelle fjordområdene er Idsefjorden, Fisterfjorden, Erfjorden, Årdalsfjorden og Jøsenfjorden. Undersøkelsene ...
  • Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010. Årsrapport for 2009 og 2010 

   Norderhaug, K.; Naustvoll, Lars; Ledang, A.; Bjerkeng, B.; Gitmark, J. (NIVA-rapport;6135, Research report, 2011)
   Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstatus i kystvannet på indre kyst i Sør-Norge i 2009 og 2010. I 2009 var NAO-klimaindeksen svakt negativ og i 2010 sterkt negativ. ...
  • Overvåking av Bøkfjorden - forundersøkelse i 2010. Turbiditetsmålinger, bløtbunnsfauna, hardbunnsorganismer og forekomst av akrylamid 

   Berge, J.; Beylich, B.; Gitmark, J.; Ledang, A. (NIVA-rapport;6116, Research report, 2011)
   Sydvaranger Gruve AS (SG) startet i 2009 opp produksjon etter at virksomheten stoppet i 1997. Produksjonen medfører utslipp av avgang på 28 m dyp i Bøkfjorden. I 2010 ble det gjennomført en miljøundersøkelse i resipienten ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Borgersen, G.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Grung, M.; Gundersen, H.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, K.; Johnsen, T.; Knutsen, Halvor; Ledang, A.; Lømsland, E.; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;6181, Research report, 2011)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere resultert i stadig mindre utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært stabile de ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2012 - Vedleggsrapport 

   Berge, J.; Amundsen, R.; Fredriksen, L.; Bjerkeng, B.; Gitmark, J.; Holt, T.F.; Haande, S.; Hyllant, K.; Johnsen, T.; Kroglund, T.; Ledang, A.; Lenderink, A.; Lømsland, E.; Norli, M.; Magnusson, J.; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Wisbech, Cathrine (NIVA-rapport;6534, Research report, 2013)
   Her presenteres data for overvåkingen av Indre Oslofjord i 2012. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er presentert i NIVA rapport nr. 6533. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Tilførselsprogrammet 2012. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet. 

   Green, N.; Skogen, M.; Aas, W.; Iosjpe, M.; Måge, A.; Breivik, K.; Yakushev, E.; Høgåsen, T.; Eckhardt, S.; Ledang, A.; Jaccard, P.; Staalstrøm, A.; Isachsen, P.E. .; Frantzen, S. (NIVA-rapport;6544, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fra åtte kilder til fire regioner i Lofotenområdet og den norske delen av Barentshavet. Dataene fra de ulike kildene brukes til ...
  • Two years of continuous METOCEAN measurements at Mongstad, Norway, 2011-2013. Summary report 

   Golmen, L.; Hjermann, D.; Ledang, A. (NIVA-rapport;6573, Research report, 2013)
   As part of the design of the full-scale CO2 capture plant at Mongstad in Norway (Mongstad CCM project), NIVA conducted measurements of currents, temperature and salinity in the sea area considered for a new cooling water ...
  • Undersøkelse av sjøresipienten utenfor Norwegian Crystallites AS på Drag i Tysfjord 

   Ledang, A.; Skei, J.; Eikrem, W.; Schaanning, M.; Norling, P. (NIVA-rapport;6129, Research report, 2011)
   Det er gjort undersøkelser om hvordan utslippet fra produksjon av høyren kvarts påvirker sjøresipienten utenfor Drag i Tysfjorden. Dette omfatter turbiditets- og hydrografimålinger, beregning og måling av pH og bruk av ...
  • Undersøkelse av temperaturforholdende i Rennesøybassenget 

   Ledang, A. (NIVA-rapport;6160, Research report, 2011)
   NIVA fikk som oppgave av Lyse Neo å undersøke hvor store temperaturvariasjoner det er i Rennesøybassenget i løpet av ett år. Resultatene viser at variasjonene i temperatur og saltholdighet i løpet av året var begrenset til ...