Now showing items 1-20 of 114

  • Audna og Snigsfjorden. Vannkvalitet 1981-1986 

   Lande, A.; Lindstrøm, E.-A.; Næs, K.; Tangen, K. (NIVA-rapport;2028, Research report, 1987)
   Vannkvaliteten i Audna er påvirket av sur nedbør, avrenning fra landbruk, boligkloakk og kalking. Elva er på enkelte stasjoner belastet med tarmbakterier. Nitrogeninnholdet var høyt, vesentlig som følge av forurenset nedbør. ...
  • Basisundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget 1980-82. Hovedrapport 

   Traaen, T.; Pytte, A.R.; Brettum, P.; Heggberget, T.G.; Huru, H.; Jensen, A.; Johannessen, M.; Kaasa, H.; Lien, L.; Lillehammer, A.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Rørslett, B.; Aagaard, K. (NIVA-rapport;1459, Research report, 1983)
   Alta-Kautokeinovassdraget er svært frodig og artsrikt. Deler av vassdraget kan betegnes som middels næringsrikt. Årsaken er trolig store naturlige tilførsler av materiale fra nedbørfeltet. Det er registrert nye organismer ...
  • Basisundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget. Årsrapport for 1980. 1/81 

   Traaen, T.; Brettum, P.; Heggberget, T.G.; Jensen, A.; Kaasa, H.; Lien, L.; Lillehammer, A.; Lindstrøm, E.-A.; Aagaard, K. (NIVA-rapport;1272, Research report, 1981)
   Årsrapporten omhandler hydrobiologiske og kjemisk/fysiske undersøkelser fra første års feltarbeid i Alta-Kautokeinovassdraget. Rapporten viser status i februar 1980. Delprosjektene er i ulike faser av bearbeidelsen og ...
  • Befaringsundersøkelse av resipienter i Lom 11-12/9-02 

   Berge, D.; Brettum, P.; Romstad, R.; Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;4613, Research report, 2002)
   Det ble gjennomført en befaringsundersøkelse av 13 vassdragsavsnitt i Lom kommune den 11. og 12. september 2002. De fleste av disse tjener som resipienter for turistanlegg i, eller i tilknytning til Jotunheimen. ...
  • Begroing av vannkvalitet i Surnavassdraget i 1998. Grunnlagsmateriale for konsekvensvurderinger 

   Johansen, S.; Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;3976, Research report, 1999)
   Det er foretatt en undersøkelse av vannkvalitet og begroingsforhold i Surnavassdraget i perioden juni - september 1998. I hele hovedvassdraget er næringssalter redusert siden midt på 1980-tallet. Reduserte konsentrasjoner ...
  • Begroingsobservasjoner i vassdrag i Lier kommune, 1997 og 1998 

   Lindstrøm, E.-A.; Romstad, R. (NIVA-rapport;3955, Research report, 1998)
   Ved befaringer i vassdrag i Lier kommune høsten 1997 og våren 1998 ble det samlet prøver av begroingssamfunnet på 19 elvelokaliteter. Prøvene er bearbeidet ved NIVA etter standard metoder. På grunnlag av begroingssamfunnets ...
  • Betydningen av fluor for Glamslandsvassdraget, Aust-Agder 

   Kroglund, F.; Skjelkvåle, B.L.; Kleiven, E.; Lindstrøm, E.-A.; Kroglund, M.; Raddum, G.; Walseng, B. (NIVA-rapport;4306, Research report, 2000)
   Fluorkonsentrasjonen i Glamslandsvassdraget er betydelig forhøyet (>100 ganger) i forhold til naturlige bakgrunnsnivåer i Norge. Fluorkonsentrasjonene i vassdraget er i henhold til publisert litteratur svært giftig. ...
  • Biologisk begrunnet vannkvalitetsvurdering. Begroingsobservasjoner i Ellingsrudelva, Losbyelva, Fjellhamarelva, Sveeselva, Nitelva 1982 og Leira, Rømua 1983 

   Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;1656, Research report, 1984)
   På grunnlag av begroingsprøver samlet på 19 stasjoner i Ellingsrudelva, Losbyelva, Fjellhamarelva, Sveeselva, Nitelva, Leira og Rømua er det beregnet diversitet/jevnhet, saprobie-indeks og similaritet mellom stasjonene. ...
  • Biologisk begrunnet vurdering av saprobiering/eutrofiering i elver. Generelt om vurderingssystemer og anvendelse på begroingsobservasjoner fra Nitelv-vassdraget 1976-1980 

   Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;1521, Research report, 1983)
   Rapporten omtaler mulighetene for å klassifisere virkningstypene saprobiering og eutrofiering i strømmende vann ved hjelp av begroingssamfunnene. Ved omtalen av systemer for vannkvalitetsbedømmelse er hovedvekten lagt på ...
  • Bruk av silikat som alternativ til kalking - feltforsøk med flytende og fast silikat i 1997 

   Åtland, Å.; Kvellestad, Agnar; Lindstrøm, E.-A.; Pedersen, Helge B.; Raddum, Gunnar G.; Salbu, Brit; Teien, Hans Christian (NIVA-rapport;3896, Research report, 1998)
   Feltforsøk med dosering av flytende silikat-lut som et alternativ til kalking har tidligere vært utprøvd i Tangedalselva. Med tanke på videre bruk av silikat i naturen var det viktig å få undersøkt hvorvidt dosering av ...
  • Eksperimentelle undersøkelser for kontroll av begroing i regulerte vassdrag 

   Lindstrøm, E.-A.; Bremnes, T.; Johansen, S. (NIVA-rapport;3086, Research report, 1994)
   Det er utført eksperimentelle undersøkelser i NIVAs renseanlegg ved Oset, Maridalsvann. Hovedtema har vært algebegroing og bunndyr med ulik vekt på forskjellige komponenter. I 1989 ble problemstillingen "effekter av bunndyr ...
  • En undersøkelse av Vossevassdraget 1977 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Kristoffersen, T.; Lindstrøm, E.-A.; Matzow, D.; Nilssen, J.P.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1162, Research report, 1979)
   Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Vossevassdraget 1977 som var et samarbeidsprosjekt mellom NIVA og Zoologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Det går fram av disse undersøkelsene at området ved Vangen ...
  • Engeråa - Engeren Resipientundersøkelse 1977-1978 

   Holtan, G.; Brettum, P.; Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;1116, Research report, 1979)
   Det er foretatt en enkel undersøkelse av Engerenvassdraget i 1977- 1978. Vannkvaliteten var tydelig preget av forurensningstilførsler fra nedbørfeltet. Utvasking av gjødsel fra jordbruksområder, særlig om våren, kan fremheves ...
  • Etterundersøkelser i Glåma og noen sidevassdrag i Hedmark 

   Rørslett, B.; Brandrud, T.E.; Bækken, T.; Hessen, D.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Johansen, S. (NIVA-rapport;3395, Research report, 1995)
   Rapporten beskriver etterundersøkelser i Glåma Hedmark. Hovedvekt er lagt på hydrologiske endringer og skiftninger i makrovegetasjonen
  • Etterundersøkelser ved Osa kraftverk, Strandfossen kraftverk og Braskereidfoss kraftverk, Hedmark 

   Hessen, D.; Brandrud, T.E.; Bækken, T.; Kjellberg, G.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Rørslett, B. (NIVA-rapport;2703, Research report, 1992)
   I perioden 1988-1990 ble det gjennomført hydrologiske, vannkjemiske og biologiske undersøkelser ved Osa, Strandfossen og Braskereidfoss kraftverk. Formålet var å studere ettervirkninger av reguleringsinngrep. Det ble påvist ...
  • Forskref-vassdraget Atna Begroingsobservasjoner i perioden 1986-95 

   Lindstrøm, E.-A.; Johansen, S. (NIVA-rapport;3777, Research report, 1997)
   Rapporten gjengir resultater av begroingsobservasjoner i Forsknings- og referansevassdraget Atna i årene 1986-95. En viktig målsetting har vært å studere naturbetingede variasjoner og gradienter i forekomsten av ...
  • Glåma i Hedmark. Delrapport. Biologiske undersøkelser i Glåma med bielver 1978-80 

   Rørslett, B.; Lindstrøm, E.-A.; Traaen, T.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1441, Research report, 1982)
   NIVA har 1978-80 foretatt fysisk-kjemiske og biologiske undersøkelser av Glåma med bielver. Den foreliggende rapport beskriver de biologiske forhold i vassdraget. Den inneholder bl.a. en stasjonsbeskrivelse der de generelle ...
  • Hersjøen og Risa i Akershus - Biologisk begrunnet vannkvalitetsvurdering 1983-84 

   Lindstrøm, E.-A.; Brettum, P. (NIVA-rapport;1751, Research report, 1985)
   Det gis en biologisk begrunnet vurdering av vannkvaliteten i Hersjøen og Hersjøens utløpselv Risa i 1983-84. Periodisk høye totalvolumer av planteplankton og dominans av næringskrevende kiselalger, bl.a. Fragilaria crotonensis ...
  • Hjerkinn skytefelt 2003 Vannkvalitet, forurensningsgrad av metaller og tiltaksplan mot forurensninger 

   Rognerud, S.; Lindstrøm, E.-A.; Ståvi, J.M. (NIVA-rapport;4781, Research report, 2004)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelsene av vannkvalitet i Hjerkinn skytefelts bekker, algebegroing i Grisungbekken og en tiltaksplan mot forurensninger. Rapporten danner bakgrunn for Forsvarsbygg sitt arbeid med ...
  • Importance of phosphorus for terrestrial and aquatic retention of nitrogen and acidity reduction - a literature study 

   Kaste, Ø.; Lyche, A.; Wright, R.; Brandrud, T.E.; Lindstrøm, E.-A.; Skiple, A.; Bakke, R.; Kommedal, R. (NIVA-rapport;3817, Research report, 1998)
   Many catchments in high N-deposition areas have low N retention. It has been hypothesised that under such conditions P addition may increase N retention in both terrestrial and aquatic ecosystems. Fertiliser trials in ...