• Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (Salmo salar) 

   Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Rusch, Johannes; Garmo, Øyvind; Gjessing, Mona; Kraugerud, Marianne; Hagen, Anders Gjørvad (NIVA-rapport;7576, Research report, 2020)
   Forsøk har vist at lakseparasitten Gyrodactylus salaris er svært følsom for klorforbindelser, og at lave konsentrasjoner fjerner parasitten fra laksunger uten at laksunger påvirkes i vesentlig negativ grad. Høsten 2019 ...
  • Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena; Höglund, Erik; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7358, Research report, 2019)
   Det er gjort flere eksperimentelle forsøk med formål å utvikle klor som behandling mot Gyrodactylus salaris i elver. Gjennom disse forsøkene er det funnet at svært lave konsentrasjoner av klor tilsatt som monokloramin, kan ...
  • Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7398, Research report, 2019)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalking ble gjennomført i 2005 ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Svendsen, Julie; Mo, Tor Atle; Escudero-Oñate, Carlos; Martínez Francés, Elena; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7238, Research report, 2018)
   Laboratorieforsøk ved Veterinærinstituttet har vist at hypokloritt tilsatt i svært lave konsentrasjoner (18-50 μg/l) til vannet kan fjerne G. salaris fra laksunger i løpet av 2-6 dager uten å ha vesentlige negative effekter ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Escudero-Oñate, Carlos; Garmo, Øyvind Aaberg; Grønneberg, Estelle; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias Houge; Hytterød, Sigurd; Martinez-Frances, Elena; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Rusch, Johannes (NIVA-rapport;7575, Research report, 2021)
   Klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et feltforsøk der ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved flere doseringspunkter i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Garmo, Øyvind; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias; Olstad, Kjetil; Skogan, Odd Arne Segtnan; Amundsen, Marit Måsøy; Ribeiro, Anne Luise (NIVA-rapport;7617, Research report, 2021)
   Det er nå veletablert at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten ...
  • Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge (NIVA-rapport;7394, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra innhenting av kunnskap ifra i alt syv innsjøer og 26 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark. Vannforekomstene ble undersøkt for biologiske forhold og vannkvalitet, og økologisk og kjemisk ...
  • Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2022 - Første behandlingsår 

   Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Bærum, Kim Magnus; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen (NIVA-rapport;7817-2023, Research report, 2023)
   I august 2022 ble det gjennomført kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ble gjennomført ...
  • Manual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;6699, Research report, 2014)
   AlS-metoden til bruk i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært utviklet over flere år, dels ved behandlinger av vassdrag og dels ved metodeutvikling. I forbindelse med utryddelsesbehandlingen i ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Resultater fra videreutviklingen av AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, A.; Alfredsen, Jo Arve; Alfredsen, Knut T.; Aune, Svein; Brabrand, Åge; Brandt, U.; Bremset, Gunnbjørn; Christiansen, A.; Garmo, Ø.; Grønningsæter, Åge; Hagen, A.; Heggenes, Jan; Hytterød, Sigurd; Høgberget, R.; Kjøsnes, Arne Jørgen; Koestler, Andreas; Kristensen, T.; Kroglund, F.; Olsen, Normann; Olstad, Kjetil; Tjomsland, T.; Urke, H.; Venseth, Terje; Veidel, A.; Willbergh, M. (NIVA-rapport;6531, Research report, 2013)
   AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er videreutviklet i perioden 2008-2012. Gjennom prosjektarbeid og smittebegrensende behandlinger er behandlingsstrategi og -metodikk forbedret. Blant annet ...
  • Smittebegrensende behandling med aluminiumssulfat (AIS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2008. 

   Hagen, A.; Kjøsnes, A.; Høgberget, R.; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Hindar, A. (NIVA-rapport;5762, Research report, 2009)
   Smittereduserende behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium ble gjennomført i Lærdalselva i april 2008. CFT-legumin (rotenon) ble brukt i stillestående vann og mindre ...
  • Smittebegrensende behandling med aluminiumsulfat (AIS) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2009 

   Hagen, A.; Kjøsnes, A.; Høgberget, R.; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Ø.; Hindar, A. (NIVA-rapport;5943, Research report, 2010)
   Smittereduserende behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris med aluminiumsulfat (AlS) som hovedkjemikalium ble gjennomført i Lærdalselva i perioden 24. august til 6. september 2009. CFT-legumin ble brukt i små ...
  • Storskala utprøving av klordosering i Driva 2021 

   Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Høgberget, Rolf; Skogan, Odd Arne Segtnan; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Becsan, Ingar; Meyer, Kirk (NIVA-rapport;7724-2022, Research report, 2022)
   Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ansett som en stor trussel mot norsk villaks, og myndighetene har som mål å utrydde den fra alle områder hvor den er etablert (Anon 2014). Nåværende smittestatus, i tillegg til faren ...
  • Tålegrense hos ørret (Salmo trutta) og effekt på Gyrodactylus salaris ved eksponering for monokloramin 

   Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Hagen, Anders Gjørwad; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7616, Research report, 2021)
   Fra tidligere undersøkelser foreligger det betydelig kunnskap om effekten av kloramin på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Omfanget av og grensene for det terapeutiske vinduet, det vil si konsentrasjoner som laksen ...
  • Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012 

   Hindar, Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;6701, Research report, 2015)
   Etter videreutvikling av AlS-metoden fikk NIVA i oppdrag av Veterinærinstituttet å starte tiltak for å utrydde Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. NIVA og samarbeidspartnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 ...
  • Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena (NIVA-rapport;7359, Research report, 2019)
   Det er kjent at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et ...
  • Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;7174, Research report, 2017)
   Kalkingsprogrammet i Hedmark ble avsluttet i 2013. I etterkant bIe det iverksatt overvåking av vannkjemi, bunndyr, fisk og kreps i tidligere kalkede vannforekomster. Kalsiumnivået er redusert siden kalkingen ble avsluttet, ...
  • Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge; Håll, Johnny Peter; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;7400, Research report, 2019)
   Kalkingsprogrammet i Hedmark ble avsluttet i 2013. I etterkant ble det iverksatt overvåking av vannkjemi, bunndyr, fisk og kreps i tidligere kalkede vannforekomster. Kalsiumnivået er redusert siden kalkingen ble avsluttet, ...