• Akersvatnet. Overvåking av vannkvalitet og toksinproduserende cyanobakterier i 2002 

   Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;4605, Research report, 2003)
   Formålet med overvåkningen i 2002 var å undersøke vannkvaliteten (fysisk, kjemisk og biologisk) i Akersvatnet som grunnlag for Vestfold interkommunale vannverk (VIV) til å bedømme den rådende vannkvaliteten til Akersvatnet ...
  • Akersvatnet. Overvåking av vannkvalitet og toksinproduserende cyanobakterier i 2003 

   Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;4759, Research report, 2003)
   Formålet med overvåkningen i 2003 var å undersøke vannkvaliteten (fysisk, kjemisk og biologisk) i Akersvatnet som grunnlag for Vestfold interkommunale vannverk (VIV) til å bedømme vannkvaliteten til Akersvatnet som ...
  • Enkel overvåking av Bergesvatnet, Bømlo kommune 2002 

   Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;4596, Research report, 2002)
   Målet med undersøkinga i 2002 har vore å gje ei enkel tilstandsvurdering av Bergesvatnet gjennom sommarsesongen, på bakgrunn av utvalde kjemiske og biologiske variable. Tilstandsvurderinga er gjort ut frå SFT (Statens ...
  • Evaluering av Kolbotnvannet. Overvåking av vannkvalitet og tilførsler til Gjersjøen via tilløpsbekker i 1996, samt undersøkelse av miljøgifter i sedimenter 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Fjeld, E.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;3707, Research report, 1997)
   Tilførslene av urenset avløpsvann er vesentlig redusert i løpet av de siste 25 årene. Dette er årsaken til at fosforkonsentrasjonen i Kolbotnvannet er redusert fra ca 250 µgP/l tidlig på 70-tallet til 25 µP/l i 1996. Det ...
  • Fjernmåling av vannressursene i Rogaland - Satellittfjernmåling av vannkvaliteten i Boknafjordområdet 

   Sørensen, K.; Severinsen, G.; Johnsen, T.M.; Golmen, L.G.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;3893, Research report, 1998)
   Det er gjennomført et prosjekt for å studere vannressursene i Rogaland med bruk av satellittfjernmåling. Hovedmålsettingen har vært å kartlegge overflatevannmassenes kvalitet i Boknafjordområdet og tilstøtende fjorder. ...
  • Framgangsmåte ved utføring av Nitzschia-biotest til påvisning av blågrønnalgetoksiner 

   Kiefer, H.; Oredalen, T.J.; Skulberg, O. (NIVA-rapport;3540, Research report, 1997)
   Rapporten inneheld ein gjennomgang av framgangsmåten for biotestmetode til påvising av økologiske effektar av blågrønnalgetoksiner. Testorganismen som er nytta er ein klon av den pennate kiselalgeslekta Nitzschia. Testen ...
  • Gjersjøens utvikling 1972-97 og resultater fra sesongen 1997 

   Faafeng, B.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;3881, Research report, 1998)
   Vannkvaliteten i Gjersjøen er fortsatt i stabil bedring og en samlet vurdering viser at innsjøen kan plasseres i nest beste tilstandsklasse (klasse II: "God") mhp. fosfor og klorofyll i SFTs reviderte "Klassifisering av ...
  • Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP). Overview of Norwegian analytical methods 1981-2000 

   Green, N.; Følsvik, N.; Oredalen, T.J.; Prestbakmo, G. (NIVA-rapport;4353, Research report, 2001)
   This report is a compilation of analytical method codes and descriptions used in the Norwegian contribution to the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) for investigation of the levels and trends of contaminants ...
  • KASPER MOTTAK. Undersøkelser i forbindelse med ny søknad om utslippstillatelse 

   Iversen, E.; Johansen-Stene, S .; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;4676, Research report, 2003)
   Utslippene fra renseanlegget ved Kasper Mottak er mindre enn tidligere antatt da kontroll av mengdemåler for utgående vann viste at denne var galt kalibrert og viste 3-4 ganger for høyt. Våre observasjoner er i samsvar med ...
  • Kolbotnvannet med tilløp 1990 

   Faafeng, B.; Erlandsen, A.; Løvik, J.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;2604, Research report, 1990)
   Kolbotnvannet har vist en tydelig bedret vannkvalitet siden overvåkingsprogrammet startet i 1972, men innsjøen er fortsatt eutrof (næringsrik). Til tross for at fosforkonsentrasjonen er redusert fra 250 mgP/m³ i 1972 til ...
  • Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1998 

   Faafeng, B.; Oredalen, T.J.; Brettum, P. (NIVA-rapport;4080, Research report, 1999)
   Vannkvaliteten i Kolbotnvannet er fortsatt dårlig når en sammenlikner med innsjøens opprinnelige, upåvirkede vannkvalitet og med andre innsjøer i regionen. Tilførslene av urenset avløpsvann til Kolbotnvann fra tilløpsbekkene ...
  • Landsomfattende undersøkelse av trofitilstanden i norske innsjøer. Datarapport 2001 

   Oredalen, T.J.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;4570, Research report, 2002)
   I overkant av 400 innsjøer er med i den landsomfattende trofiundersøkelsen av norske innsjøer, som ble startet i 1988. I sommersesongen 2001 var 12 sjøer med i undersøkelsen. Av disse var det ca. 1/3 som hadde endret ...
  • Limnologiske undersøkelser i Breisjøen og Store Gryta, 1998/1999 - Bakgrunnsrapport Thermosprosjektet 

   Lydersen, E.; Andersen, T.; Brettum, P.; Bækken, T.; Lien, L.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Oredalen, T.J.; Solheim, A.; Rørslett, B. (NIVA-rapport;4307, Research report, 2000)
   Denne rapporten er en bakgrunnsrapport fra innsjøene Breisjøen og Store Gryta i Lillomarka, Oslo kommune. Rapporten inneholder informasjon om sentrale fysiske, kjemiske og biologiske forhold i innsjøene. Dette bakgrunnsmaterialet ...
  • Nasjonale programmer for innsjøovervåking samordning av lokaliteter og framtidige utfordringer 

   Skjelkvåle, B.L.; Christensen, G.; Fjeld, E.; Høgåsen, T.; Oredalen, T.J.; Rognerud, S.; Schartau, A.K.; Solheim, A. (NIVA-rapport;4655, Research report, 2003)
   Denne rapporten presenterer en liste over 993 innsjølokaliteter i seks nasjonale overvåkingsprogram med informasjon om fysiske, kjemiske, biologiske og geografiske forhold, samt pågående aktivitet og en vurdering av ...
  • Oppsummering av trofiundersøkelsen i norske innsjøer -1988-1998 

   Faafeng, B.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;4120, Research report, 1999)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke innsjøer som er undersøkt, prøvetakingsstrategier og analysemetoder samt et sammendrag av de viktigste resultatene fra prosjekt "Landsomfattende trofiundersøkelse av norske innsjøer" ...
  • Overvåking av Gjersjøen 1972-2001 og resultater fra sesongen 2001 

   Oredalen, T.J.; Brettum, P.; Løvik, J.; Mortensen, T. (NIVA-rapport;4547, Research report, 2002)
   De siste 30 årene er det satt i gang en rekke tiltak for å bedre vannkvaliteten i Gjersjøen. Nordre Follo Renseanlegg ble satt i drift i 1971 for å redusere tilførslene av urenset husholdningskloakk til innsjøen. Senere ...
  • Overvåking av Gjersjøen 1972-99 og resultater fra sesongen 1999 

   Oredalen, T.J.; Faafeng, B.; Brettum, P.; Løvik, J.E. (NIVA-rapport;4274, Research report, 2000)
   De siste 25 årene er vannkvaliteten i Gjersjøen blitt gradvis bedre. Hovedårsaken er at tilførslene av urenset husholdningskloakk ble vesentlig redusert da Nordre Follo Renseanlegg ble satt i drift i 1971. Renseanlegg ble ...
  • Overvåking av Gjersjøen 1989 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;2500, Research report, 1990)
   Tilførslene av fosfor til Gjersjøen var i 1989 ca 30 % større enn "kritisk belastning" for innsjøen. Dette betyr at det enkelte år vil kunne utvikle seg store bestander av blågrønnalger i innsjøen. Blågrønnalger utgjorde ...
  • Overvåking av Gjersjøen og Kolbornvannet med tilløpsbekker 1972-2005. Med vekt på resultater fra 2005 - datarapport 

   Halstvedt, C.; Oredalen, T.J.; Brettum, P.; Løvik, J.; Mortensen, T. (NIVA-rapport;5233, Research report, 2006)
   Denne rapporten presenterer detaljerte data fra undersøkelser i Gjersjøen og Kolbotnvannet med bekker i perioden 1972-2005 med vekt 2005, i form av figurer, tabeller, litteratur og vedlegg som ikke er tatt med i ...
  • Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet m/tilløpsbekker 1972-2002 og resultater fra sesongen 2002 

   Oredalen, T.J.; Brettum, P.; Løvik, J.; Mortensen, T. (NIVA-rapport;4682, Research report, 2003)
   NIVA har siden 60-tallet gjennomført overvåkingsprogram både i Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker for Oppegård kommune. De lange tidsseriene har gjort det mulig å følge utviklingen i vannforekomstene, foreslå ...