• Avsluttende funksjonsprøve for membran-filterpresser ved VEAS oktober-november 1983. VA 29/83 

   Vråle, L.; Paulsrud, B. (NIVA-rapport;1562, Research report, 1983)
   Det er gjennomført en avsluttende funksjonsprøve for 3 lasta membran-filterpresser ved VEAS renseanlegg. Undersøkelsen viser at pressene ikke klarer å oppfylle garantikravene for pressekapasitet slik de er gitt i kontrakt ...
  • Avvanning av septikslam i container VA 4/82 

   Paulsrud, B. (NIVA-rapport;1399, Research report, 1982)
   Et halvt års erfaringer med avvanningscontaineren fra Glomco Tekniske A/S viser at utstyret gir akseptable resultater for septikslam med tørrstoffinnhold i slamkaka på 14-19 prosent ved et polymerforbruk på ca. 100 g/m³. ...
  • Avvanning av slam med posefilter 

   Urdahl, T.E.; Paulsrud, B. (NIVA-rapport;0813, Research report, 1976)
   Det er utført avvanningsforsøk med posefilter for 6 forskjellige slamtyper, og for hver type ble det bestemt posekapasitet, tørrstoffinnhold i slamkake og kvalitet på slamvannet (filtratet). Anvendelse eventuelt som ...
  • Bruk av rent oksygen for luktreduksjon ved renseanlegg R-2, Lillehammer. VA 28/83 

   Paulsrud, B.; Haugan, B.-E. (NIVA-rapport;1558, Research report, 1983)
   Fullskala forsøk med tilsetning av rent oksygen til slammet ved renseanlegg R-2 i Lillehammer har vist at det er en aktuell metode for luktreduksjon. Mekanisk omrøring og rundpumping i slambassengene istedet for luftinnblåsing ...
  • Driftsoppfølging av Biovac renseanlegg for helårsboliger. VA 16/84 

   Paulsrud, B. (NIVA-rapport;1669, Research report, 1984)
   Et halvt års oppfølging av 3 renseanlegg under ordinære driftsforhold har vist at anlegget gir et meget lavt utslipp av organisk stoff, noe mer variabelt utslipp av suspendert stoff (avhengig av belastningen) og relativt ...
  • DRIFTSUNDERSØKELSE AV RENSEANLEGG AKERSHUS DEL 1 

   Paulsrud, B.; Johansen, O.J. (NIVA-rapport;0823, Research report, 1976)
   DRIFTSSTATUS OVER ANLEGGENE I AKERSHUS. STIKKPRØVER PÅ INNLØPS- OG UTLØPSVANN SOM ER ANALYSERT
  • DRIFTSUNDERSØKELSE AV RENSEANLEGG HORDALAND 

   Eikum, A.; Paulsrud, B.; Lundar, A. (NIVA-rapport;0764, Research report, 1976)
   DRIFTSSTATUS OVER ANLEGGENE I HORDALAND. STIKKPRØVER PÅ INNLØPS- OG UTLØPSVANN SOM ER ANALYSERT
  • DRIFTSUNDERSØKELSE AV RENSEANLEGG ROGALAND 

   Paulsrud, B.; Lundar, A. (NIVA-rapport;0785, Research report, 1976)
   DRIFTSSTATUS OVER KLOAKKRENSEANLEGGENE I FYLKET. ANALYSER AV STIKKPRØVER PÅ INNLØPS- OG UTLØPSVANN SAMT KARTLEGGING AV FEIL OG MANGLER VED ANLEGGENE
  • Driftsundersøkelse av renseanlegg Telemark 

   Johansen, O.J.; Paulsrud, B. (NIVA-rapport;0830, Research report, 1976)
   DRIFTSSTATUS OVER ANLEGGENE I TELEMARK. STIKKPRØVER PÅ INNLØPS- OG UTLØPSVANN SOM ER ANALYSERT
  • DRIFTSUNDERSØKELSE AV RENSEANLEGG ØSTFOLD 

   Paulsrud, B. (NIVA-rapport;0820, Research report, 1976)
   DRIFTSSTATUS OVER ANLEGGENE I ØSTFOLD. STIKKPRØVER PÅ INNLØPS- OG UTLØPSVANN SOM ER ANALYSERT
  • Erfaringer med mottak av septikslam på kommunale renseanlegg 

   Paulsrud, B.; Ofte, J. (NIVA-rapport;1518, Research report, 1983)
   Rapporten gir en oversikt over septikslammengder og septikslammets sammensetning i tillegg til en sammenstilling av erfaringer med mottak av septikslam ved kommunale renseanlegg. Mottaksarrangement, forbehandlingsenheter, ...
  • Hygienisering av kloakkslam ved lufttilførsel (JANCA-prosessen). VA 18/84 

   Paulsrud, B.; Langeland, G. (NIVA-rapport;1680, Research report, 1984)
   Syv ukers forsøk i pilotskala ved HIAS-renseanlegget har vist at JANCA-prosessen (lufttilførsel til foravvannet slam) er en akutell metode for hygienisering av kloakkslam. Ved satsvis drift av hygieniseringsreaktoren med ...
  • Kostnader for avvanning og transport av slam. PRA 12. (Brukerrapport.) 

   Paulsrud, B.; Thaule, J. (NIVA-rapport;0974, Research report, 1977)
   Generelt om kostnader og kostnadsfunksjoner for avvanning og transport av slam. Inkluderer overvåking med sentrifuge, silbåndpresse og kammerfilterpresse. Eksempler på bruk av kostnadsfunksjonene. Alle kostnader i 1974-priser.
  • Matematisk modell for avløpsrenseanlegg. VA-5/84 

   Lindholm, O.; Paulsrud, B. (NIVA-rapport;1597, Research report, 1984)
   NIVA's matematiske modell for avløpsrenseanlegg er beskrevet renseteknisk og systemteknisk. En engelsk og en amerikansk matematisk modell for avløpsrensing er også gjennomgått og kommentert. Det er foreslått en del nye ...
  • MENGDE OG SAMMENSETNING AV KOMMUNALT SLAM. KARTLEGGING AV FORHOLDENE I NORGE I 1973 OG 1983 

   Paulsrud, B. (NIVA-rapport;0586, Research report, 1974)
   GRUNNLAGSMATERIALE ANGÅENDE SLAM BEARBEIDET PÅ GRUNNLAG AV SPØRRESKJEMAER TIL LANDETS KOMMUNER. INNHOLD AV ORGANISK STOFF, FOSFOR, NITROGEN OG TUNGMETALLER I SLAM. TABELLER OVER SLAMMENGDER OG SLAMVOLUMER I NORGE I 1973 ...
  • METODE FOR MÅLING AV SLAMS KONDISJONERBARHET. HPD-05/76 

   Paulsrud, B. (NIVA-rapport;0957, Research report, 1977)
   BESKRIVELSE AV EN STANDARDISERT METODE FOR MÅLING AV SLAMS KONDISJONERBARHET UTARBEIDET I DET EUROPEISKE COST-68-PROSJEKT VEDR SLAMKARAKTERISERING. METODEN ER SPESIELT EGNET TIL Å FORETA GROVSORTERING AV ULIKE KONDISJONE ...
  • Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants 

   Paulsrud, B.; Nedland, K.T. (NIVA-rapport;3271, Research report, 1995)
   This report is part of the Norwegian-Polish joint project "Upgrading Wastewater Treatment Plants in Poland", where the transfer of knowledge concerning operational procedures and problems are considered to be an important ...
  • PRA 2.1 AVVANNING AV SLAM VED SMÅ RENSEANLEGG. KOSTNADER FOR AVVANNING OG TRANSPORT AV SLAM. Delrapport 

   Paulsrud, B.; Thaule, J. (NIVA-rapport;0718, Research report, 1975)
   KOSTNADSMESSIG SAMMENLIKNING MELLOM: 1 AVVANNING AV SLAM VED LOKALT RENSEANLEGG MED TRANSPORT AV UAVVANNET SLAM (INGEN AVVANNING). 2 AVVANNING AV SLAM VED LOKALT RENSEANLEGG MED AVVANNING VED SENTRALT RENSEANLEGG
  • Pra 2.1 Stabilisering av slam med kalk, delrapport nr.1 

   Paulsrud, B. (NIVA-rapport;0559, Research report, 1973)
   LABORATORIEUNDERSØKELSER FOR Å BESTEMME DE KALKMENGDER SOM MÅ TILSETTES ULIKE SLAMTYPER FOR Å HINDRE AT SLAMMENE GÅR I FORRÅTNELSE I ET VISST TIDSROM. LITTERATURSTUDIUM OVER DE EFFEKTER SOM KALKTILSETTINGEN HAR PÅ SLAMMETS ...
  • PRA 2.1. STABILISERING AV SLAM MED KALK. DELRAPPORT NR.2 

   Paulsrud, B. (NIVA-rapport;0670, Research report, 1975)
   OMFATTER KALKTILSETTINGENS VIRKNINGER PÅ SLAMMETS FORTYKNINGS- OG AVVANNINGSEGENSKAPER, HYGIENISKE FORHOLD SAMT SLAMVANNETS KVALITET