• Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie 

   Nesheim, Ingrid; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Furuseth, Ingvild Skumlien (NIVA-rapport;7529, Research report, 2020)
   Rapporten er en kunnskapssammenstilling om miljøtilstanden i Alna, med påvirkningsfaktorer og mulige løsninger for fremtidig restaurering. Det er et formål å bidra med kunnskapsgrunnlag for vannforskriftarbeidet, ...
  • Diffus avrenning fra Boliden AS til Sørfjorden og vannovervåkning i Eitrheimsvågen 

   Gragne, Ashenafi Seifu; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;1894-7948, Research report, 2021)
   NIVA har beregnet den årlige massetransporten av metaller via diffuse utslipp fra Bolidens arealer til Sørfjorden. Den årlige massetransporten er estimert til å være 608 g/år for As; 269 kg/år for Zn; 2 457 g/år for Cu; ...
  • Discharge from NCC’s snow melting barge at the Akerhuskaia reduced temperatures in Oslofjord 

   Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6671, Research report, 2014)
   The objective of this work was to describe how discharged cold water from a snow melting barge at Oslo harbour reduces the temperatures in the fjord. It was of special interest to study how the discharged water might ...
  • Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking 

   Ranneklev, Sissel Brit; Haande, Sigrid; Walday, Mats Gunnar; Grung, Merete (NIVA-rapport;7258, Research report, 2018)
   Denne rapporten gir en innføring i tiltaksorientert overvåking i henhold til de krav som stilles i vannforskriften. Rapporten viser elementer som bør inngå under utformingen av et tiltaksorientert overvåkingsprogram. I ...
  • Elveovervåkingsprogrammet 2019. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7567, Research report, 2020)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Elveovervåkingsprogrammet 2020. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7676-2021, Research report, 2021)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Elveovervåkingsprogrammet 2021. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7770-2022, Research report, 2022)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA, NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder: stoffer, kilder, effekter og håndtering 

   Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6968, Research report, 2016)
   Et litteraturstudium ble gjennomført for å utarbeide en oversikt over konsentrasjoner av organiske miljøgifter og metaller i urban snø. I tillegg ble noe litteratur i forhold til veisalting inkludert. Det ble også søkt ...
  • Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;7456, Research report, 2020)
   Norge har et eksisterende overvåkingsnettverk for å måle effekter av luftforurensninger som forsuring, overgjødsling og ozoneksponering i økosystemer. Ved eventuell implementering av nytt NEC‐direktiv «takdirektiv» ...
  • Hvor langs kysten utgjør forurenset sjøbunn i dag størst risiko for helse og miljø: Kunnskapssammenstilling, vurdering og rangering av områder. 

   Olsen, Marianne; Ranneklev, Sissel Brit; Selvik, John Rune; Evenset, Anita; Pedersen, Kristine Bondo; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; Tartiu, Valentina Elena (NIVA-rapport;7607, Research report, 2021)
   Det er utarbeidet en rangert liste over de havne- og kystområdene i Norge der forurenset sjøbunn i dag utgjør størst risiko for helse og miljø. Data fra perioden 2007 og framover er hentet ut fra Vannmiljø og fra rapporter. ...
  • In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms 

   Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In order to maintain the construction and safety of road tunnels, they are routinely washed. The wash water appears to be highly polluted with a plethora of contaminants in elevated concentrations. In addition, new and ...
  • Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7439, Research report, 2019)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. Elveovervåkingsprogrammet 2017 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7317, Research report, 2018)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av det tidligere Elvetilførselsprogrammet, og i 2017 ble for første gang biologiske kvalitetselementer inkludert. Målsetningen med undersøkelsen var å klassifisere økologisk og ...
  • Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning 

   Lindholm, Markus; van Bavel, Bert; Bråte, Inger Lise Nerland; Eidsvoll, David; Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne (NIVA-rapport;7425, Research report, 2019)
   Rapporten gir en oversikt over mulige miljøproblemer knyttet til plast i miljøet, med fokus på Norge. Kunnskapsbasert forvaltning av dette globale miljøproblemet vil både lokalt/kommunalt og nasjonalt avhenge av at man ...
  • Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures 

   Vogelsang, Christian; Lusher, Amy; Dadkhah, Mona Eftekhar; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel Brit; Eidsvoll, David; Meland, Sondre (NIVA-rapport;7526, Research report, 2020)
   The expected main contributors to road dust-associated microplastic particles (RAMP) are rubber compounds in tyre treads, polymers used to strengthen the bitumen used in road pavement and thermoplastic elastomers used in ...
  • Microplastics Removal from a Plastic Recycling Industrial Wastewater Using Sand Filtration 

   Umar, Muhammad; Singdahl-Larsen, Cecilie; Ranneklev, Sissel Brit (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The removal of microplastic from wastewater collected from a plastic recycling facility was investigated, using a laboratory scale sand-filter. Wastewater samples were collected before and after the onsite sand-filter, for ...
  • Miljøpåvirkning fra Borregaards prosessavløpsvann til Glomma 

   Ranneklev, Sissel Brit; Staalstrøm, Andre; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7570, Research report, 2021)
   Borregaard har utslipp av prosessavløpsvann til Glomma fra områder rett oppstrøms Sarpsfossen og ned til Melløs kai. Miljøpåvirkning fra regulerte utslippskomponenter i prosessavløpsvannet ble vurdert etter fortynning og ...
  • Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden 

   Staalstrøm, Andre; Ranneklev, Sissel Brit; Schaanning, Morten; Mengeot, Caroline; Grung, Merete (NIVA-rapport;7457, Research report, 2020)
   For å redusere utslipp av gass til luft, skal Elkem Bjølvefossen installere nytt renseanlegg, som medfører endring i utslippstillatelse av prosessavløpsvann til sjø. Prosessavløpsvannet vil inneholde metaller, polyaromatiske ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6950, Research report, 2016)
   Det rapporteres her fra en oppfølgende miljøundersøkelse i Aulivassdraget, Tønsberg, etter brannen i utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av EE-avfall, på gjenvinningsbedriften Revac AS på Linnestad industriområde ...
  • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

   Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied ...