• Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie 

   Nesheim, Ingrid; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Furuseth, Ingvild Skumlien (NIVA-rapport;7529, Research report, 2020)
   Rapporten er en kunnskapssammenstilling om miljøtilstanden i Alna, med påvirkningsfaktorer og mulige løsninger for fremtidig restaurering. Det er et formål å bidra med kunnskapsgrunnlag for vannforskriftarbeidet, ...
  • Discharge from NCC’s snow melting barge at the Akerhuskaia reduced temperatures in Oslofjord 

   Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6671, Research report, 2014)
   The objective of this work was to describe how discharged cold water from a snow melting barge at Oslo harbour reduces the temperatures in the fjord. It was of special interest to study how the discharged water might ...
  • Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking 

   Ranneklev, Sissel Brit; Haande, Sigrid; Walday, Mats Gunnar; Grung, Merete (NIVA-rapport;7258, Research report, 2018)
   Denne rapporten gir en innføring i tiltaksorientert overvåking i henhold til de krav som stilles i vannforskriften. Rapporten viser elementer som bør inngå under utformingen av et tiltaksorientert overvåkingsprogram. I ...
  • Elveovervåkingsprogrammet 2019. Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7567, Research report, 2020)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder: stoffer, kilder, effekter og håndtering 

   Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6968, Research report, 2016)
   Et litteraturstudium ble gjennomført for å utarbeide en oversikt over konsentrasjoner av organiske miljøgifter og metaller i urban snø. I tillegg ble noe litteratur i forhold til veisalting inkludert. Det ble også søkt ...
  • Hvor langs kysten utgjør forurenset sjøbunn i dag størst risiko for helse og miljø: Kunnskapssammenstilling, vurdering og rangering av områder. 

   Olsen, Marianne; Ranneklev, Sissel Brit; Selvik, John Rune; Evenset, Anita; Pedersen, Kristine Bondo; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; Tartiu, Valentina Elena (NIVA-rapport;7607, Research report, 2021)
   Det er utarbeidet en rangert liste over de havne- og kystområdene i Norge der forurenset sjøbunn i dag utgjør størst risiko for helse og miljø. Data fra perioden 2007 og framover er hentet ut fra Vannmiljø og fra rapporter. ...
  • In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms 

   Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In order to maintain the construction and safety of road tunnels, they are routinely washed. The wash water appears to be highly polluted with a plethora of contaminants in elevated concentrations. In addition, new and ...
  • Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7439, Research report, 2019)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av Elvetilførselsprogrammet som NIVA med NIBIO og NVE har vært ansvarlige for siden 2004. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til ...
  • Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. Elveovervåkingsprogrammet 2017 

   Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius (NIVA-rapport;7317, Research report, 2018)
   Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av det tidligere Elvetilførselsprogrammet, og i 2017 ble for første gang biologiske kvalitetselementer inkludert. Målsetningen med undersøkelsen var å klassifisere økologisk og ...
  • Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning 

   Lindholm, Markus; van Bavel, Bert; Bråte, Inger Lise Nerland; Eidsvoll, David; Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne (NIVA-rapport;7425, Research report, 2019)
   Rapporten gir en oversikt over mulige miljøproblemer knyttet til plast i miljøet, med fokus på Norge. Kunnskapsbasert forvaltning av dette globale miljøproblemet vil både lokalt/kommunalt og nasjonalt avhenge av at man ...
  • Microplastics in road dust – characteristics, pathways and measures 

   Vogelsang, Christian; Lusher, Amy; Dadkhah, Mona Eftekhar; Sundvor, Ingrid; Umar, Muhammad; Ranneklev, Sissel Brit; Eidsvoll, David; Meland, Sondre (NIVA-rapport;7526, Research report, 2020)
   The expected main contributors to road dust-associated microplastic particles (RAMP) are rubber compounds in tyre treads, polymers used to strengthen the bitumen used in road pavement and thermoplastic elastomers used in ...
  • Miljøpåvirkning fra Borregaards prosessavløpsvann til Glomma 

   Ranneklev, Sissel Brit; Staalstrøm, Andre; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7570, Research report, 2021)
   Borregaard har utslipp av prosessavløpsvann til Glomma fra områder rett oppstrøms Sarpsfossen og ned til Melløs kai. Miljøpåvirkning fra regulerte utslippskomponenter i prosessavløpsvannet ble vurdert etter fortynning og ...
  • Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden 

   Staalstrøm, Andre; Ranneklev, Sissel Brit; Schaanning, Morten; Mengeot, Caroline; Grung, Merete (NIVA-rapport;7457, Research report, 2020)
   For å redusere utslipp av gass til luft, skal Elkem Bjølvefossen installere nytt renseanlegg, som medfører endring i utslippstillatelse av prosessavløpsvann til sjø. Prosessavløpsvannet vil inneholde metaller, polyaromatiske ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6950, Research report, 2016)
   Det rapporteres her fra en oppfølgende miljøundersøkelse i Aulivassdraget, Tønsberg, etter brannen i utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av EE-avfall, på gjenvinningsbedriften Revac AS på Linnestad industriområde ...
  • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

   Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied ...
  • Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann 

   Ranneklev, Sissel Brit; Green, Norman Whitaker; Allan, Ian; Grung, Merete; Garmo, Øyvind Aaberg; Ruus, Anders; Gitmark, Janne Kim; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;7224, Research report, 2017)
   Miljøgifter i brakkvann har vært overvåket i flere tiår i Norge, men det er ikke etablert en felles overvåkingsstrategi, slik som det er for kystvann, elver og innsjøer. I denne rapporten viser vi eksempler på overvåkingsmetoder ...
  • Plast i landbruket: kilder, massebalanse og spredning til lokale vannforekomster (Plastland) 

   Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Bråte, Inger Lise Nerland; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;7418, Research report, 2019)
   Konsentrasjoner av mikroplast i landbruksjord og avrenningsvann fra landbruksarealer i Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) ble bestemt. Vann- og jordprøver ble tatt fra arealer hvor korn, gras, grønnsaker og bær dyrkes. I ...
  • Screening for Stockholm Convention persistent organic pollutants in the Bosna River (Bosnia and Herzogovina) 

   Harman, Christopher Peter; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Sober, Miroslav; Sinanovic, Kemo; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Ranneklev, Sissel Brit; Larssen, Thorjørn (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The Stockholm Convention, which aspires to manage persistent organic pollutants (POPs) at the international level, was recently ratified in Bosnia and Herzegovina (BiH). Despite this fact, there is in general a paucity of ...
  • The organic pollutant status of rivers in Bosnia and Herzegovina as determined by a combination of active and passive sampling methods 

   Harman, Christopher; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Fjeld, Eirik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Sober, Miroslav; Larssen, Thorjørn; Ranneklev, Sissel Brit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   There is an overall lack of data concerning the pollution status of Bosnia Herzegovina, which is confounded by fragmented national environmental management. The present study aimed to provide some initial data for ...
  • Tiltak for å oppnå bedre hygienisk vannkvalitet til rekreasjonsformål i overvann og byvassdrag - forprosjekt for å identifisere forskningsbehov 

   Tryland, Ingun; Mæhlum, Trond; Wennberg, Aina Charlotte; Paruch, Adam; Krystad, Rebekka; Paruch, Lisa; Ranneklev, Sissel Brit; Moe, Therese Fosholt; Haande, Sigrid; Myrmel, Mette; Robertson, Lucy; Fergus, Tharan; Beschorner, Anna-Lena; Kvitsjøen, Julia (NIVA-rapport;7190, Research report, 2017)
   Rapporten omhandler hygienisk vannkvalitet i Oslos byvassdrag, og beskriver mulig sykdomsrisiko knyttet til eksponering for vannet gjennom rekreasjonsaktiviteter. Forekomst av sykdomsfremkallende virus, bakterier og ...