• Namsenvassdraget. Basisundersøkelser 1981-1982 

   Lien, L.; Brittain, J.E.; Gulbrandsen, T.; Johansson, C.; Mjelde, M.; Sahlqvist, E.-Ø.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1589, Research report, 1983)
   Øvre del av Namsen er lite påvirket av forurensinger, og ovenfor samløpet med Grøndalselva er det bare koliforme bakterier som viser utslipp av kloakk. Forurensninger fra Skorovas Gruber kan registreres i Grøndalselva ...
  • Overvåking av Vossevassdraget 1983 

   Bakketun, Å.; Løvik, J.; Sahlqvist, E.-Ø. (NIVA-rapport;1636, Research report, 1984)
   Overvåkingen som startet i 1981 fortsatte fra 1982 med en stasjon, V3, på det dypeste i Øvre Vangsvatn. Vossevassdraget er i betydelig grad utsatt for forurensningstilførsler fra jordbruk, boligbebyggelse og industri. ...
  • Randsfjorden 1978. Årsrapport 

   Faafeng, B.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Kjellberg, G.; Løvik, J.; Sahlqvist, E.-Ø.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1158, Research report, 1979)
   Rapporten omfatter første år av undersøkelser i Randsfjorden i perioden 1978-80 og inneholder en vurdering av innsjøens forurensningstilstand og eventuelle effekter av planlagte vassdragsreguleringer i hovedtilløpene Etna ...
  • Randsfjorden. Vurdering av innsjøens status 1978 - 80 og betydningen av planlagte reguleringer i Etna og Dokka. Hovedrapport 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Gulbrandsen, T.; Løvik, J.; Rørslett, B.; Sahlqvist, E.-Ø. (NIVA-rapport;1342, Research report, 1981)
   Undersøkelsene i Randsfjorden viser at innsjøen fortsatt er næringsfattig og har lave konsentrasjoner av næringsstoffer og planteplankton. Planlagte reguleringer av Etna/Dokka vil neppe føre til forverring av den generelle ...
  • Randsfjorden. Vurdering av innsjøens status 1978 - 80 og betydningen av planlagte reguleringer i Etna og Dokka. Konklusjoner og sammendrag 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Gulbrandsen, T.; Rørslett, B.; Sahlqvist, E.-Ø.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1341, Research report, 1981)
   Undersøkelsene i Randsfjorden viser at innsjøen fortsatt er næringsfattig og har lave konsentrasjoner av næringsstoffer og planteplankton. Planlagte reguleringer av Etna/Dokka vil neppe føre til forverring av den generelle ...
  • Rutineovervåking av Randsfjorden 1981 

   Faafeng, B.; Løvik, J.; Sahlqvist, E.-Ø. (NIVA-rapport;1373, Research report, 1982)
   Undersøkelser av Randsfjorden i 1981 bekrefter tidligere resultater om at innsjøen fortsatt er næringsfattig med algekonsentrasjoner omlag like store som i Tyrifjorden. Forurensning ved utløp av enkelte bekker fører lokalt ...
  • Undersøkelse av forurensningsforhold i tilknytning til utbygging i Etnefjellene 

   Tjomsland, T.; Lindstrøm, E.-A.; Lingsten, L.; Wright, R.; Sahlqvist, E.-Ø. (NIVA-rapport;1692, Research report, 1984)
   Vassdragene har klart vann med lavt innhold av partikler, næringssalter og forurensede komponenter. Innsjøene er næringsfattige (oligotrofe). Vannet er såpass surt at flere av innsjøene er fisketomme. Vassdragene er forøvrig ...
  • Undersøkelse i forbindelse med regulering av Kvanndalsvassdraget. Fusa kommune - Hordaland fylke 1981 

   Hals, B.; Sahlqvist, E.-Ø.; Berge, D.; Lindstrøm, E.-A.; Aanes, K.-J. (NIVA-rapport;1353, Research report, 1982)
   Det er foretatt en enkel undersøkelse av Skjeldbreivatn og Vengsvatn sommeren 1981. Vannene er lite påvirket forurensningsmessig. Et reguleringsinngrep vil med nåværende belastning neppe føre til alvorlige forurensningstilstander. ...
  • Undersøkelser av Randsfjorden 1978. Konklusjon, sammendrag, diskusjon 

   Faafeng, B.; Alsaker-Nøstdahl, B.; Kjellberg, G.; Løvik, J.; Sahlqvist, E.-Ø.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;1155, Research report, 1979)
   Rapporten inneholder konklusjoner, sammendrag og diskusjon fra undersøkelsene i Randsfjorden 1978. Fullstendig årsrapport trykkes separat
  • Øvre Otra. Undersøkelse av terskelbasseng i Valle 1983 

   Boman, E.; Høgberget, R.; Romstad, R.; Sahlqvist, E.-Ø. (NIVA-rapport;1653, Research report, 1984)
   Elvestrekningen forbi Valle i Øvre Otra har sterkt redusert vannføring på grunn av regulering for elektrisk kraft. På denne strekningen er det bygget en rekke terskler. Tre av terskelbassengene er undersøkt med hensyn på ...