• Aquastrøm Sunnfjord. Kartlegging og detaljert beskrivelse av strømforhold og risiko for smittespredning 

   Staalstrøm, A.; Urke, H.; Molvær, Jarle; Viljugrein, Hildegunn; Jansen, Peder Andreas (NIVA-rapport;5853, Research report, 2010)
   Det er utarbeidet en 3-dimensjonal strømmodell som detaljert beskriver strømforholdene over et 2625 km2 stort kystområde i Sunnfjord. Modellen er brukt for å utarbeide en tabell som beskriver vannkontakten mellom 32 ...
  • Effekter av finfraksjon avgang fra Rana Gruber på fysiologi og sjøvannstoleranse hos laksesmolt 

   Kristensen, T.; Nilsen, Tom Ole; Ulvund, J.; Urke, H. (NIVA-rapport;6528, Research report, 2013)
   Målsetting med forsøket har vært å avklare om eksponering for finfraksjon av marin avgang fra Rana Gruber i relevante doser gir toksiske effekter på smolt av Atlantisk laks. Effekter på fysiologiske prosesser knyttet til ...
  • Elvevandring, utvandring og sjøopphold for sjøaure og sjørøye fra Repparfjordelva 

   Ulvund, J.; Urke, H.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;6403, Research report, 2012)
   Denne utredningen tar for seg utvandringsmønsteret til sjøaure og sjørøye i Repparfjord-systemet. Dette er et videre ledd i behandling av data samlet inn i 2010 (NIVA-rapport 6167-2011). Hovedvekten ligger på utvandringstidspunkt ...
  • Kartlegging av forurensning i Nidelva; Innledende kartlegging 2007og 2008 

   Rosten, T.; Harman, C.; Fjeld, E.; Urke, H.; Rosseland, B.; Kleiven, E.; Muthanna, T. (NIVA-rapport;5722, Research report, 2008)
   Høsten 2007 ble det gjennomført en studie av forekomst av polyaromatiske hydrokarboner (PAH), organiske tinnforbindelser (Sn-org) og polyklorerte bifenyler (PCB) i vannfasen på fire steder i Nidelvsystemet. Det ble også ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdragene 2006 

   Kjøsnes, A.; Urke, H.; Hytterød, S.; Guttvik, K.T.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Moen, A.; Sandodden, R.; Hagen, A.G.; Rustadbakken, A.; Olsen, N.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Stensli, J.H.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5373, Research report, 2007)
   Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting (DN). Tiltakshaver har vært Fylkesmannen (FM) i Sogn og Fjordane. Behandlingen av Steinkjervassdraget ...
  • Resultater fra videreutviklingen av AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, A.; Alfredsen, Jo Arve; Alfredsen, Knut T.; Aune, Svein; Brabrand, Åge; Brandt, U.; Bremset, Gunnbjørn; Christiansen, A.; Garmo, Ø.; Grønningsæter, Åge; Hagen, A.; Heggenes, Jan; Hytterød, Sigurd; Høgberget, R.; Kjøsnes, Arne Jørgen; Koestler, Andreas; Kristensen, T.; Kroglund, F.; Olsen, Normann; Olstad, Kjetil; Tjomsland, T.; Urke, H.; Venseth, Terje; Veidel, A.; Willbergh, M. (NIVA-rapport;6531, Research report, 2013)
   AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er videreutviklet i perioden 2008-2012. Gjennom prosjektarbeid og smittebegrensende behandlinger er behandlingsstrategi og -metodikk forbedret. Blant annet ...
  • Rømmingssikring av settefiskanlegg for laksefisk. En studie av dagens teknologi og nye alternativer for å hindre rømming 

   Fjellheim, A.; Alfredsen, Jo Arve; Rosten, T.; Urke, H.; Åtland, Å. (NIVA-rapport;5857, Research report, 2010)
   I 2008 ble det innført krav om at alle landbasert akvakulturanlegg skulle ha sekundær sikring av avløp. Målet for dette prosjektet har vært en gjennomgang av dagens systemer for rømmingssikring av settefiskanlegg, identifisere ...
  • Sentrale drifts-og vannkvalitetsdata fra VK Laks - undersøkelsene fra 1999 til 2006 

   Rosten, T.; Urke, H.; Åtland, Å.; Kristensen, T.; Rosseland, B. (NIVA-rapport;5352, Research report, 2007)
  • Utvandringstidspunkt og marin åtferd hjå smolt frå Lærdalselva 

   Urke, H.; Kristensen, T.; Alfredsen, Knut Tore; Daae, K.; Alfredsen, Jo Arve (NIVA-rapport;6033, Research report, 2010)
   Kartlegging av utvandringstidspunkt og marin åtferd hjå smolt av villaks, klekkeriprodusert laks og vill aure frå Lærdalselva vart undersøkt ved hjelp av akustisk telemetri. Av dei 40 fiskane som vart merka frå kvar gruppe ...