• Kartlegging av begroingsalger E18 Arendal-Tvedestrand 

      Moe, Therese Fosholt; Schneider, Susanne Claudia; Friberg, Nikolai; Vedal, Jens (NIVA-rapport;6918, Research report, 2015)
      I forbindelse med utbygging av E18 mellom Arendal og Tvedestrand var det behov for kartlegging av før-tilstanden i resipientene. I begynnelsen av august 2015, før byggestart, ble derfor 14 lokaliteter fordelt på 5 vassdrag ...
    • Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier 

      Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens (NIVA-rapport;7366, Research report, 2019)
      Sensitivitetsverdiene for norske arter av bløtbunnsfauna for de to sensitivitetsindeksene ISI og NSI ble oppdatert på grunnlag av et større og bedre geografisk dekket datasett sammenlignet med forrige revisjon i 2012. ...
    • Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater begroingsalger og bunndyr 2015. 

      Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Vedal, Jens (NIVA-rapport;6989, Research report, 2016)
      I henhold til vilkår i tillatelsene til larvikittbruddene Klåstad, Krukåsen og Saga Pearl samt Brattås deponi er bedriftene pålagt å utvikle og følge fastsatte overvåkingsprogram for å kunne avdekke eventuelle effekter av ...
    • Tallknusing av sukkertaredata 

      Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats (NIVA-rapport;6737, Research report, 2014)
      Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført prosjektet «Tallknusing av sukkertare-data», på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom prosjektet har tilgjengelige data som kan ...