Now showing items 2016-2035 of 2160

  • Validation of a Method for Extracting Microplastics from Complex, Organic-Rich, Environmental Matrices 

   Hurley, Rachel R; Lusher, Amy L; Olsen, Marianne; Nizzetto, Luca (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Complex and organic-rich solid substrates such as sludge and soil have been shown to be contaminated by microplastics; however, methods for extracting plastic particles have not yet been systemically tested or standardized. ...
  • Valuing the ecosystem service benefits from kelp forest restoration: A choice experiment from Norway 

   Hynes, Stephen; Chen, Wenting; Vondolia, Godwin Kofi; Armstrong, Claire W.; O'Connor, Eamonn (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Habitat loss and degradation are recognised as the most important causes of species decline and extinction in marine ecosystems. It is also widely recognised that a range of restoration actions are now essential to halt ...
  • Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen 

   Ranneklev, Sissel Brit; Jensen, Thomas Correll; Solheim, Anne Lyche; Haande, Sigrid; Meland, Sondre; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Kronvall, Kjersti Wike (NIVA-rapport;7029, Research report, 2016)
   Bygging og drift av vei kan påføre vannmiljøet en rekke ulike belastninger. Her har vi tatt for oss forurenset veivann fra anleggs- og driftsfasen som vil kunne forringe vannmiljøet. Ofte benyttes begrepet sårbar resipient ...
  • Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking 

   Hindar, Atle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;6874, Research report, 2015)
   Reduserte utslipp av svovel og nitrogen i Europa har resultert i en markant endring i vannkjemi i innsjøer og elver. I den samme perioden er kalkforbruket sterkt redusert og kalking er avsluttet i mange innsjøer. Målet med ...
  • Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;7174, Research report, 2017)
   Kalkingsprogrammet i Hedmark ble avsluttet i 2013. I etterkant bIe det iverksatt overvåking av vannkjemi, bunndyr, fisk og kreps i tidligere kalkede vannforekomster. Kalsiumnivået er redusert siden kalkingen ble avsluttet, ...
  • Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge; Håll, Johnny Peter; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;7400, Research report, 2019)
   Kalkingsprogrammet i Hedmark ble avsluttet i 2013. I etterkant ble det iverksatt overvåking av vannkjemi, bunndyr, fisk og kreps i tidligere kalkede vannforekomster. Kalsiumnivået er redusert siden kalkingen ble avsluttet, ...
  • Vannkvalitet i marin yngelproduksjon 

   Åtland, Åse; Hess-Erga, Ole-Kristian; Rosseland, Bjørn Olav; Johannessen, Torill Vik (NIVA-rapport;6880, Research report, 2015)
  • Vannkvalitetsundersøkelse i Ubergsvann knyttet til utslipp fra Ubergsmoen renseanlegg, Vegårshei kommune 

   Kaste, Øyvind; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7839-2023, Research report, 2023)
   Det er gjennomført en undersøkelse av vannkvaliteten i Ubergsvann, Vegårshei kommune, for å dokumentere eventuelle effekter av utslipp fra Ubergsmoen avløpsrenseanlegg. Undersøkelsen bestod i 6 månedlige prøvetakingsrunder ...
  • Vannplanter i Otra oppstrøms Brokke før og nå, og hva det betyr for problemvekst av krypsiv 

   Schneider, Susanne Claudia; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7484, Research report, 2020)
   I denne rapporten sammenstiller vi historiske data om utviklingen av vannplanter oppstrøms Brokke, rapporterer resultater fra en kartlegging av vannplanter i august 2019, og tolker resultatene i lys av det overordnete ...
  • Vannvegetasjon i brakkvann, med spesiell vekt på Gunneklevfjorden i Telemark 

   Mjelde, Marit (NIVA-rapport;6767, Research report, 2014)
   Formålet med det foreliggende prosjektet har vært å undersøke vannvegetasjon i Gunneklevfjorden, samt foreta en sammenstilling av tidligere data fra kjente brakkvanns¬lokaliteter. Dette har dannet grunnlaget for vurderingen ...
  • Vannvegetasjon i ferskvann. Bakgrunnsrapport 

   Mjelde, Marit; Dervo, Børre Kind (NIVA-rapport;7795-2022, Research report, 2022)
   Rapporten gir en lettfattelig oversikt over vannvegetasjonen i Norge og inngår som en av bakgrunnsrapportene for brukere av Natur i Norge (NiN). Den vil være nyttig både for forvaltningen og for de som skal kartlegge ...
  • Vannvegetasjon i Hurdalssjøen: Økologisk tilstand 2016 

   Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7171, Research report, 2017)
   Hurdalssjøen er regulert til vannkraftsformål. Reguleringshøyden er 3,6 m og utgjør den viktigste påvirkningen av vannforekomsten. Formålet med foreliggende prosjekt har vært å kartlegge vannvegetasjonen i Hurdalssjøen, ...
  • Vannvegetasjon i Mjøsa 2014 

   Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;6866, Research report, 2015)
   Vannvegetasjonen i Mjøsa ble undersøkt sommeren 2014. Totalt 32 arter, hvorav åtte rødlistearter, ble registrert. De vanligst forekommende artene var kortskuddsartene evjesoleie, sylblad, nålesivaks, firling og mjukt ...
  • Vannvegetasjon i Sjøvågen og Gaustadvågen, Møre og Romsdal 

   Mjelde, Marit (NIVA-rapport;6742, Research report, 2014)
   Formålet med det foreliggende prosjektet har vært å kartlegge tilstanden for vannvegetasjonen og vurdere de vannkjemiske forholdene i brakkvannsforekomstene Sjøvågen og Gaustadvågen. Det har vært særlig fokus på de ...
  • Vannøkologiske undersøkelser i vannforekomster på Ørlandet i 2013. Vannområde Nordre Fosen 

   Bergan, Morten Andre (NIVA-rapport; 6646, Research report, 2014)
   Det er foretatt undersøkelser etter vannforskriften/vanndirektivet i utvalgte vannforekomster i Ørland kommune, vannområde Nordre Fosen, høsten 2013. Resultatene er benyttet til å typifisere vannforekomstene, samt å ...
  • Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2012 

   Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack (NIVA-rapport;6650, Research report, 2014)
   Det er foretatt undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, laksefisk og hydromorfologi i 16 definerte vannforekomster i vannområde Nea høsten 2012. Resultatene er benyttet til å typifisere vannforekomstene, samt å ...
  • Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nea i 2013 

   Aanes, Karl Jan; Berger, Hans Mack; Persson, Jonas; Bergan, Morten Andre (NIVA-rapport;7053, Research report, 2016)
   Det ble høsten 2013 foretatt undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr og ungfisk av laksefisk samt vurdert hydromorfologiske forhold i utvalgte vannforekomster i vannområde Nea. Resultatene er benyttet til å typifisere ...
  • Vannøkologiske undersøkelser i vannområde Nordre Fosen i 2013 

   Bergan, Morten Andre (NIVA-rapport;6705, Research report, 2014)
   Det er foretatt undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, laksefisk og hydromorfologi i 19 utvalgte vannforekomster i vannområde Nordre Fosen høsten 2013. Resultatene er benyttet til å typifisere vannforekomstene, samt å ...
  • Var forurensning fra utfyllingsarbeid ved Northern Lights landanlegg årsaken til at mye laks døde etter avlusning i oppdrettsanlegget Ljøsøy N? 

   Beyer, Jonny; Meland, Sondre; Hess-Erga, Ole-Kristian; Vogt, Rolf David; Drivdal, Magnus Bjørn; Thoen, Even; Åtland, Åse (NIVA-rapport;7904-2023, Research report, 2023)
   NIVA har på oppdrag fra Northern Lights’ landanlegg (NLL) utført en faglig vurdering av hendelsen der unormalt mye oppdrettslaks døde hos Blom Fiskeoppdrett (BF) etter en ferskvannsbehandling i brønnbåt i juni 2021. ...
  • Variability and decadal trends in the Isfjorden (Svalbard) ocean climate and circulation – An indicator for climate change in the European Arctic 

   Skogseth, Ragnheid; Olivier, Léa L.A.; Nilsen, Frank; Falck, Eva; Fraser, Neil J.; Tverberg, Vigdis; Ledang, Anna Birgitta; Vader, Anna; Jonassen, Marius Opsanger; Søreide, Janne; Cottier, Finlo Robert; Berge, Jørgen; Ivanov, Boris V.; Falk-Petersen, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Isfjorden, a broad Arctic fjord in western Spitsbergen, has shown significant changes in hydrography and inflow of Atlantic Water (AW) the last decades that only recently have been observed in the Arctic Ocean north of ...