Now showing items 6895-6914 of 7006

  • Zeepipe 2B rørledning fra draupner til Kollsnes. Vurdering av risiko for inntrenging av sedimentpartikler under fri fylling. (Suction of sediment particles into offshore pipeline. Assessment of risk) 

   Golmen, L.; Helland, A.; Søiland, H. (NIVA-rapport;3425, Research report, 1996)
   Det er foretatt beregninger for sannsynlighet for suspensjon av sedimenter ved Draupner plattforma som følge av overflatebølger. Beregningene er basert på modeller for bunnstress og kritisk bunnstrøm for å mobilisere ...
  • Zeepipe Ready For Operation Environmental monitoring of the discharge of inhibited sea water at Sleipner Jaunary-March 1993 

   Golmen, L.; Nygaard, K.; Sørensen, K. (NIVA-rapport;2927, Research report, 1993)
   The Zeepipe Ready For Operation program involved the discharge of some 1.5 mill. m³ of sea water inhibited with Na-bisulphite and glutaraldehyde at Sleipner. The discharges which took place during January and March 1993, ...
  • Åa-vassdraget i Akershus. Biologisk begrunnet vannkvalitetsvurdering i 1984 

   Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;1730, Research report, 1985)
   Den 19 september 1984 ble fire stasjoner i Åa-vassdraget i Akershus undersøkt med henblikk på begroing (fastsittende alger, moser, bakterier, sopp, primitive dyr). Begroingsobservasjonene tilsier at Åa ved Sylta (Åa1) og ...
  • Åbjørvatnet 

   Brettum, P. (NIVA-rapport;0451, Research report, 1972)
  • Åkersvika naturreservat - vurdering av konsekvenser ved etablering av minimumsvannstand 

   Kjellberg, G.; Solheim, R.; Wold, O.; Løvik, J. (NIVA-rapport;4834, Research report, 2004)
   Konsekvensene av å etablere minstevannstand i Åkersvika naturreservat er vurdert med hensyn til effekter på vegetasjon, makrobunndyr, fugl, fisk og forurensningsmessige forhold. En terskel som hever minstevannstanden til ...
  • Årsaker til langtidsendringer i mengden av yngel av torskefisk på Skagerrakkysten. Forprosjektrapport 

   Molvær, J.; Kaste, Ø.; Johannessen, T.; Holtan, G.; Hylland, K. (NIVA-rapport;3223, Research report, 1994)
   Prosjektet har hatt som mål å vurdere hypoteser om årsaker til nedgang i forekomsten av yngel av torskefisk på Skagerrakkysten, samt avklare om det finnes metodikk og data for å kunne belyse sammenhenger med tilførsler av ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2017-Datarapport 

   Norli, Marit; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7266, Research report, 2018)
   Her rapporteres resultatene fra 2017 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2017. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2018 - Datarapport 

   Norli, Marit; Valestrand, Louise; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7496, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene fra 2018 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2018. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport 

   Sørensen, Kai; Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Kristiansen, Trond; Norli, Marit (NIVA-rapport;7497, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2019. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene omfatter ...
  • Årsovervåking med FerryBox og satelllittdata – Indre Oslofjord 2023 – datarapport 

   Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Norli, Marit; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra (NIVA-rapport;7972-2024, Research report, 2024)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra årsovervåkingen 2023 utført for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord i 2023 med bruk av NIVAs FerryBox system for måling og prøveinnsamling og ...
  • Årsovervåkning med FerryBox og satellittdata- Indre Oslofjord 2022 - Datarapport 

   Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra; Berezina, Anfisa; Tobiesen, August E.Dessen (NIVA-rapport;7859-2023, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra årsovervåkningen utført for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord i 2022 med bruk av NIVAs FerryBox system for måling og prøveinnsamling og fjernmålingsdata ...
  • Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2009 

   Kvassnes, A.; Hobæk, A.; Johnsen, T.; Walday, M.; Sweetman, A.; Gundersen, H.; Rygg, B.; Brkljacic, M.; Borgersen, G. (NIVA-rapport;5928, Research report, 2010)
   NIVA har utført en miljøundersøkelse ved og rundt AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune, Rogaland, på oppdrag fra AF Decom Offshore. Undersøkelsene hadde som mål å kartlegge miljøsituasjonen rundt anlegget og omfattet ...
  • Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2010 

   Kvassnes, A.; Hobæk, A.; Johnsen, T. (NIVA-rapport;6113, Research report, 2011)
   NIVA har utført en miljøundersøkelse ved og rundt AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune, Rogaland, på oppdrag fra AF Decom Offshore. Undersøkelsene hadde som mål å overvåke miljøsituasjonen rundt anlegget. Forurensingstilstanden ...
  • Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2011 

   Kvassnes, A.; Hobæk, A. (NIVA-rapport;6302, Research report, 2012)
   NIVA har utført en miljøundersøkelse ved og rundt AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune, på oppdrag fra AF Decom Offshore. Undersøkelsene har som mål å overvåke miljøsituasjonen rundt Miljøbasen og omfatter dermed ...
  • Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2012 

   Kvassnes, A.; Hobæk, A.; Borgersen, G.; Gitmark, J.; Johnsen, T.M. (NIVA-rapport;6456, Research report, 2013)
   NIVA har undersøkt miljøtilstanden rundt AF Miljøbase Vats ved Raunes i Vindafjord kommune, Rogaland i 2012. Undersøkelsene omfattet bl.a. bløtbunnsfauna og analyser av miljøgifter i sedimenter, blåskjell, krabbe og fisk ...
  • Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2013 

   Beyer, J.; Kvassnes, Astri J.S.; Hobæk, A.; Beylich, B.; Johnsen, T. (NIVA-rapport;6673, Research report, 2014)
   Dette arbeidet inngår i et overvåkingsprogram avtalt for perioden 2009-2014 for virksomheten ved AF Decoms anlegg i Vatsfjorden. Overvåkingen i 2013 har omfattet prøver av prosessvann fra renseanlegg, vann fra brønner på ...
  • Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 

   Beyer, Jonny; Hobæk, Anders; Beylich, Bjørnar A; Johnsen, Torbjørn M (NIVA-rapport;6821, Research report, 2015)
   NIVA har i 2014 utført miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats på oppdrag fra bedriften. Analyser av renset overvann (RO vann) viste at bedriftens utslipp i 2014 ikke overskred langtidsgrensene gitt i utslippstillatelsen ...
  • Årsrapport krypsivovervåking 2015 

   Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate (NIVA-rapport;6951, Research report, 2016)
   Overvåkingsprogrammet for krypsiv i Agder ble startet i 2014, og en videreutvikling og videreføring av programmet ble utført i 2015. Nytt av året er utlegging av trykkloggere samt innhenting av data fra andre kilder som ...
  • Årsrapport krypsivovervåking 2016 

   Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate (NIVA-rapport;7092, Research report, 2016)
   Overvåkingsprogrammet for krypsiv i Agder ble startet i 2014, og en videreutvikling og videreføring av programmet ble utført i 2015 og 2016. Det har ikke vært registrert markerte endringer i krypsivveksten ved noen stasjoner, ...
  • Årsrapport krypsivovervåking 2017 

   Moe, Therese Fosholt; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7202, Research report, 2017)
   Undersøkelser fra fire år med overvåking av krypsiv ved 18 stasjoner i Mandalselva, Otra og Tovdalselva viser at ingen av de undersøkte faktorene alene kan forklare de store forskjellene i krypsivbiomasse mellom stasjoner ...