Now showing items 21-30 of 30

  • Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber. 

   Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud (NIVA-rapport;7114, Research report, 2017-02)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden for Rana Gruber i 2016. I overvåkingen er det gjort analyser av flotasjonsmiddelet Lilaflot D 817M i sedimentprøver fra 9 stasjoner i Ranfjorden. Det ble påvist ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber 

   Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Norli, Marit; Pettersen, Eirin; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;6956, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden for Rana Gruber og Mo Industripark. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til ...
  • Tiltaksrettet overvåking i Tista og Iddefjorden for Norske Skog Saugbrugs AS i 2020/2021 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Valestrand, Louise; Kile, Maia Røst; Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7804-2022, Research report, 2022)
   I 2020/2021 har det blitt gjennomført tiltaksorientert overvåking i Tista og Iddefjorden på oppdrag for Norske Skog Saugbrugs AS. Avløpsvannet fra Saugbrugs inneholder forhøyede nivåer av organisk stoff, suspendert materiale ...
  • Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS 

   Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;6992, Research report, 2016)
   Det er gjennomført tiltaksrettet overvåking etter vannforskriften i Beitstadfjorden på oppdrag fra MM Karton AS. Programmet undersøker biologiske og kjemiske kvalitetselementer på til sammen 8 stasjoner, samt fysisk-kjemiske ...
  • Tiltaksrettet vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2015 

   Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Høgåsen, Tore (NIVA-rapport;6954, Research report, 2016)
   NOAH har krav i sin tillatelse fra Miljødirektoratet til overvåkning av hvordan utslipp fra virksomheten påvirker økologisk og/ eller kjemisk tilstand i resipienten. Undersøkelsene har omfattet analyser av miljøgifter i ...
  • Undersøkelser av bløtbunnsfauna, miljøgifter og metaller i sedimentene i Tingvollfjorden ved Raudsand 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7539, Research report, 2020)
   Bergmesteren Raudsand AS planlegger utbygging av industriområdet ved Raudsand i Tingvollfjorden, noe som blant annet omfatter anleggsarbeider og oppstart av Deponi 2, og anleggsarbeider knyttet til sjøfylling og kaianlegg. ...
  • Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7159, Research report, 2017)
   Formålet med undersøkelsen er å beskrive den økologiske tilstanden i vannforekomstene Hunnebotn og Vauerkilen basert på de biologiske kvalitetselementene ålegras og bløtbunnsfauna. Undersøkelsen ble gjennomført 5. og ...
  • Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen 

   Gitmark, Janne Kim; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Håvardstun, Jarle; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7279, Research report, 2018)
   Formålet med undersøkelsene er å dokumentere kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene «Sandholmene» og «Grimsøykilen» i Østfold. Undersøkelsene omfatter bløtbunnsfauna, miljøgifter i sediment, næringssalter i ...
  • Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7509, Research report, 2020)
   Observasjoner mai 2013 viste fravær av ålegras i den tidligere kartlagte nasjonalt viktige ålegrasenga i Slependrenna. På oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vi gjort oppfølgende undersøkelser for å observere ...
  • Utvikling av kartleggingsmetodikk og kriterier for lokalitetskvalitet for marine naturtyper. 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Bekkby, Trine; Bjorbækmo, Marit Frederikke Markussen; Christie, Hartvig C; Kile, Maia Røst; Næss, Rita; Oug, Eivind; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7805-2022, Research report, 2022)
   Dette arbeidet er en videreføring av påbegynt arbeid fra 2020 og 2021 knyttet til kunnskap og metodeutvikling for kartlegging av marine naturtyper og for å kunne beskrive naturtypelokaliteters økologiske kvalitet. Arbeidet ...