Now showing items 21-40 of 109

  • Forundersøkelse av Figgjovassdraget 1983 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Brabrand, Å. (NIVA-rapport;1652, Research report, 1984)
   Figgjovassdraget er et av våre sterkest overgjødslede vassdrag p.g.a. avrenning av fosfor, nitrogen og organisk stoff fra jordbruksarealer og utslipp av spillvann fra husholdinger og industri. Det er registrert masseoppblomstring ...
  • Forurensningstilførsler og vannkvalitet i 4 innsjøer på Dønna i Nordland 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Holtan, G.; Mjelde, M. (NIVA-rapport;3069, Research report, 1994)
   Vannkvaliteten i fire innsjøer på Dønna er "dårlig" eller "meget dårlig" i følge SFTs vurderingssystem for ferskvann. Den viktigste årsaken er tilførsler av fosfor og nitrogen pga. utilfredsstillende lagring og spredning ...
  • Gjersjøens forurensningsbelastning 1971 - 1978 

   Faafeng, B. (NIVA-rapport;1188, Research report, 1980)
   Rapporten omhandler NIVAs målinger av forurensende tilførsler til Gjersjøen i Akershus fylke i årene 1971 til og med 1978. Første del av rapporten består av måleresultater fra de fem viktigste tilløpsbekkene samt utløpselva, ...
  • Gjersjøens utvikling 1972 - 1991 

   Faafeng, B. (NIVA-rapport;2740, Research report, 1992)
   Vannkvaliteten i Gjersjøen har vist klar bedring siden 1991 da Nordre Follo Kloakkverk ble satt i drift og tilførslene av urenset husholdningskloakk ble betydelig redusert. Fosforkonsentrasjonen i innsjøen, som i stor grad ...
  • Gjersjøens utvikling 1972-93 og resultater fra sesongen 1993 

   Faafeng, B. (NIVA-rapport;3111, Research report, 1994)
   Vannkvaliteten i Gjersjøen blir stadig bedre, både mhp. vannets innhold av fosfor og planteplankton. Oksygenkonsentrasjonen i dypvannet har også vært i jevn bedring siden 1972. Innholdet av tarmbakterier på 35 meters dyp ...
  • Gjersjøens utvikling 1972-95, og resultater fra sesongen 1995. (Development of water quality in Lake Gjersjøen 1972-95, and observations from 1995) 

   Faafeng, B. (NIVA-rapport;3571, Research report, 1996)
   Denne rapporten presenterer langtidsutviklingen i Gjersjøen for perioden 1972 til 1995, samt overvåkings-resultatene fra 1995. Målingene i 1995 bekrefter tendensen til fortsatt bedring i vannkvaliteten, både mht. vannets ...
  • Gjersjøens utvikling 1972-97 og resultater fra sesongen 1997 

   Faafeng, B.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;3881, Research report, 1998)
   Vannkvaliteten i Gjersjøen er fortsatt i stabil bedring og en samlet vurdering viser at innsjøen kan plasseres i nest beste tilstandsklasse (klasse II: "God") mhp. fosfor og klorofyll i SFTs reviderte "Klassifisering av ...
  • Innledende undersøkelse av Kalvsjøtjernet i Lunner, 1992 

   Skulberg, O.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;2946, Research report, 1993)
   Kalvsjøtjernet er sterkt preget av høye konsentrasjoner av fosfor, som har ført til høy algeproduksjon og oksygensvinn i dypvannet. Vannkvaliteten er "dårlig" (vannkvalitetsklasse IV) ifølge SFTs system for klassifisering ...
  • Innsjøsedimenter i Farstad- og Lilandsvassdragene. Om betydningen av indre gjødsling for bedring av vannkvaliteten. (Lake sediments in two catchments in Nordland county. Importance of internal phosphorus loading to water quality) 

   Faafeng, B. (NIVA-rapport;3387, Research report, 1995)
   Sedimenter (bunnslam) fra 5 innsjøer i de to vassdragene ble undersøkt for å avklare om indre gjødsling bidrar til å opprettholde høy konsentrasjon av næringsstoffer og planteplankton. Kjemiske analyser og utvekslingsforsøk ...
  • Isesjø i Østfold. Tiltak for bedring av vannkvaliteten 

   Brabrand, Å.; Brettum, P.; Hessen, D.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;2929, Research report, 1993)
   Isesjø har noe forhøyet innhold av fosfor, hovedsaklig p.g.a. arealavrenning fra landbruksområder. Økt fosforkonsentrasjon fører til høyere algeproduksjon og stor andel av problemalgen Gonyostomumsemen. Rapporten anbefaler ...
  • Jarenvatnet 

   Brabrand, Å.; Gulbrandsen, T.; Lind, O.; Løvik, J.; Løvstad, Ø.; Rørslett, B.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;1411, Research report, 1982)
   Jarenvatnet har mottatt sterkt økende mengder fosfor og nitrogen fra husholdninger og fra jordbruksaktiviteter siden 1945. Dette har gitt grunnlag for store bestander vasspest langs strendene og oppblomstring av blågrønnalger. ...
  • Kartlegging av tilførsler av forurensning til Grøttemsvassdraget og Daleelva i Nordland 

   Faafeng, B.; Holtan, G. (NIVA-rapport;3001, Research report, 1994)
   Vannkvaliteten i Grøttemselva og Daleelva karakteriseres som "dårlig" (vannkvalitetsklasse IV) i SFTs vurderingssystem for ferskvann. Hovedårsaken er tilførsler fra husdyrgjødsel og silopressaft. Beregninger viser at omlag ...
  • Kolbotnvannet med tilløp 1990 

   Faafeng, B.; Erlandsen, A.; Løvik, J.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;2604, Research report, 1990)
   Kolbotnvannet har vist en tydelig bedret vannkvalitet siden overvåkingsprogrammet startet i 1972, men innsjøen er fortsatt eutrof (næringsrik). Til tross for at fosforkonsentrasjonen er redusert fra 250 mgP/m³ i 1972 til ...
  • Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1998 

   Faafeng, B.; Oredalen, T.J.; Brettum, P. (NIVA-rapport;4080, Research report, 1999)
   Vannkvaliteten i Kolbotnvannet er fortsatt dårlig når en sammenlikner med innsjøens opprinnelige, upåvirkede vannkvalitet og med andre innsjøer i regionen. Tilførslene av urenset avløpsvann til Kolbotnvann fra tilløpsbekkene ...
  • Kolbotnvatnet med tilløp 1988 og 1989 

   Faafeng, B.; Erlandsen, A.; Løvik, J. (NIVA-rapport;2408, Research report, 1990)
   Kolbotnvatnet er fortsatt sterkt preget av overbelastning med urenset kommunalt avløpsvann. Varig sikring av vannkvaliteten kan bare oppnås ved å hindre avløpsvannet å nå frem til innsjøen. To restaureringstiltak har god ...
  • Lake Balaton Blue-green algae project. Interim report 1996 

   Vörös, L.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;3636, Research report, 1997)
   The Lake Balaton Blue-green Algae Project is carried out as a research cooperation between Hungary and Norway under the bilateral agreement maintained by The Hungarian Ministry of Environment and The Norwegian Ministry of ...
  • Lake Wuliangsuhai Restoration Project - Final Report 

   Fejes, J.; Ratnaweera, H.; Yawei, L.; Lindblim, E.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;5649, Research report, 2008)
  • Lake Wuliangsuhai Restoration Project: Basic Processes of Lake Wuliangsuhai 

   Faafeng, B.; Qingfeng, L.; Shiyou, S.; Quanzhong, L.; Fejes, J.; Li, T.; Oredalen, T.; Løvik, J. (NIVA-rapport;5644, Research report, 2008)
  • Lake Wuliangsuhai Restoration Project: Management and Control Plan 

   Ratnaweera, H.; Fejes, J.; Yawei, L.; Lindblim, E.; Faafeng, B.; Ruden, F. (NIVA-rapport;5650, Research report, 2008)
  • Lake Wuliangsuhai Restoration Project: Water Quality Monitoring System 

   Faafeng, B.; Li, M.; Lindblom, E.; Junfeng, Y.; Oredalen, T.; Løvik, J.; Svenson, A. (NIVA-rapport;5647, Research report, 2008)