Now showing items 21-40 of 65

  • Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 27 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011 - 2019 

   Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7460, Research report, 2020)
   Dette overvåkingsprogrammet er siste år av en 4-årig rammeavtale som NIVA har inngått med Vannområde Glomma sør for Øyeren. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften ...
  • Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7155, Research report, 2017)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøen Næra med tilløpselver i 2016. Endringer i innsjøens tilstand over tid er også vurdert. Samlet klassifisering basert på planteplankton ...
  • Overvåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdrag 

   Sandin, Leonard; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7640, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for referanseelver har pågått siden 2017, og 2020 var andre år med undersøkelser i de 33 vannforekomstene som første gang ble undersøkt i 2018. Vannforekomstene dekker mange ulike elvetyper i flere ...
  • Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Louis Guerrero; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7485, Research report, 2020)
   Rapporten presenterer resultatene fra 2019, som var andre år med overvåking i 40 vannforekomster. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en del ...
  • Overvåking av Rusvikbekken Resipient for spylevann og vaskevann fra membranfiltre ved Vålervannverk 

   Berge, Dag; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;6649, Research report, 2014)
   Rusvikbekken hadde en fauna og flora som tydet på at den var påvirket av forsuring. Høyst sannsynlig er dette naturlig forsuring, og skyldes ikke vannbehandlingsanlegget. Begroingsprøvene vitnet ikke om noe kraftig organisk ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7379, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 17 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark i 2018. Nugguren, Storsjøen og Frysjøen var i god økologisk tilstand og oppnådde dermed ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7269, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i åtte innsjølokaliteter i Hedmark og Trøndelag samt 19 elvelokaliteter i Hedmark i 2017. Stubsjøen, Storsjøen (i Tolga), Håsjøen, Varaldsjøen og Møkeren ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7143, Research report, 2017-04)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 21 elvelokaliteter i Hedmark i 2016. Storsjøen i Rendalen, Hyllsjøen og Bæreia oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand, ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6651, Research report, 2014)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i utvalgte innsjøer og elver i Hedmark i 2013. Ut fra en samlet vurdering ble økologisk tilstand mht. overgjødsling vurdert som svært god i innsjøene ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Kile, Maia Røst; Persson, Jonas; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7019, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjøer og åtte elvelokaliteter i Hedmark i 2015. Dølisjøen, Sigernessjøen og Kjerkesjøen oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand, mens ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2016 

   Kile, Maia Røst; Hostyeva, Vladyslava (NIVA-rapport;7105, Research report, 2017-01)
   Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2016 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2017 

   Kile, Maia Røst; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7222, Research report, 2017)
   Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2017 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2018 

   Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea (NIVA-rapport;7327, Research report, 2019)
   Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2018 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år og sammenligner disse med trender fra ...
  • Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad 

   Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7109, Research report, 2017)
   Valle kommune planlegger å bygge om eksisterende kloakkrenseanlegg for Valle sentrum og etablere nytt renseanlegg for tettbebyggelsen rundt Rysstad. For å kunne vurdere mulige effekter av utslipp fra de ombygde/nye ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport; 6637, Research report, 2014)
   Høsten 2013 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på fem stasjoner i Glomma og én i Vorma. I Øyeren ble det tatt prøver av planteplankton og vannkjemi. Gjennomsnittlig konsentrasjon av total fosfor og klorofyll a var ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6783, Research report, 2015)
   Høsten 2014 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på fem stasjoner i Glomma og én i Vorma. Det ble også tatt vannprøver for kjemisk analyse ved disse stasjonene, og ved Høyegga i Glomma samt ved to nye stasjoner i Glomma ...
  • Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune 

   Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7234, Research report, 2018)
   Vegårshei kommune planlegger nytt avløpsrenseanlegg på Myra med utslipp av renset avløp til Storelva. Kapasiteten på eksisterende anlegg skal økes fra 900 person-ekvivalenter (pe) til 1800. På bakgrunn av eksisterende ...
  • Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7275, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i fem innsjøer i Ringsakfjellet samt innsjøen Næra med tilløpsbekker. Samlet klassifisering av økologisk tilstand basert på planteplankton og ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2014 

   Løvik, Jarl Eivind; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6848, Research report, 2015)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2014 samt tidsutviklingen gjennom overvåkings-perioden 1972-2014. Miljøtilstanden i Mjøsa og i tilløpselvene har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7028, Research report, 2016)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2015 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2015. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling ...