• Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate 

   Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The Pacific oyster, Crassostrea gigas, is an invasive species with a large increase in prevalence globally, and with potential of spreading even more because of climate-change effects. We examined how future climate might ...
  • Jomfruland nasjonalpark. Sammenstilling av eksisterende kunnskapom marine naturverdier 

   Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Walday, Mats (NIVA-rapport;6636, Research report, 2014)
   Til arbeidet med etablering av Jomfruland nasjonalpark har NIVA fått i oppdrag å sammenstille kunnskap om marine naturverdier, med særlig vekt på naturtyper med st or økologisk verdi. De viktigste naturtypene er ...
  • Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden 

   Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7605, Research report, 2021)
   Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging ...
  • Kartlegging av marine naturtyper i Telemark. Sluttrapport 

   Rinde, Eli; Bodvin, Torjan (NIVA-rapport;6452, Research report, 2012)
   Kystkommuner, Fylkesmannen i Telemark og Telemark Fylkeskommune har gitt tilskudd til kartlegging av marine naturtyper for å få kartlagt lokalt viktige naturtyper i grunne kystområder. Rapporten gir informasjon om bakgrunnen ...
  • Kelp forest distribution in the Nordic region 

   Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Baden, Susanne; Bekkby, Trine; Bruhn, Annette; Geertz-Hansen, Ole; Hancke, Kasper; Hansen, Jørgen L.S.; Krause-Jensen, Dorte; Rinde, Eli; Steen, Henning; Wegeberg, Susse; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Kelp forests are productive coastal ecosystems that provide a range of ecosystem services. Mapping the distribution and area occupied by kelp forests is a critical step to identify their ecosystem functions and services, ...
  • Larvae drift simulations of the Pacific oyster in Skagerrak – influence of climate change on larvae development, survival and dispersal 

   Rinde, Eli; Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7016, Research report, 2016)
   We have investigated the extent to which warmer climate in recent years has led to greater opportunities for successful spreading of Pacific oyster (Crassostrea gigas) larvae from Danish and Swedish coastal areas to Norway, ...
  • Length, strength and water flow: relative importance of wave and current exposure on morphology in kelp Laminaria hyperborea 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Gitmark, Janne K.; Christie, Hartvig (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Water flow is a strong determinant of kelp growth, but it is also a stress factor causing breakage and dislodgement. As wave exposure and currents differ with respect to flow pattern, the 2 forces are expected to affect ...
  • Levelling-up rhodolith-bed science to address global-scale conservation challenges 

   Tuya, Fernando; Schubert, Nadine; Aguirre, Julio; Basso, Daniela; Bastos, Eduardo O.; Berchez, Flávio; Bernardino, Angelo F.; Bosch, Néstor E.; Burdett, Heidi L.; Espino, Fernando; Fernández-Gárcia, Cindy; Francini-Filho, Ronaldo B.; Gagnon, Patrick; Hall-Spencer, Jason M.; Haroun, Ricardo; Hofmann, Laurie C.; Horta, Paulo A.; Kamenos, Nicholas A.; Le Gall, Line; Magris, Rafael A.; Martin, Sophie; Nelson, Wendy A.; Neves, Pedro; Olivé, Irene; Otero-Ferrer, Francisco; Peña, Viviana; Pereira-Filho, Guilherme H.; Ragazzola, Federica; Rebelo, Ana Cristina; Ribeiro, Cláudia; Rinde, Eli; Schoenrock, Kathryn; Silva, João; Sissini, Marina N.; Tâmega, Frederico T.S. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Global marine conservation remains fractured by an imbalance in research efforts and policy actions, limiting progression towards sustainability. Rhodolith beds represent a prime example, as they have ecological importance ...
  • Litangen Lagune – marin landskapsarkitektur og naturbaserte villgjøringsløsninger. En tverrfaglig rapport laget av NIVA og Urbant HAV 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin T.; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7776-2022, Research report, 2022)
   Tilknyttet Litangen-Utvikling AS i Kragerø sine planer om å transformere Litangen kvartsbrudd til et område for fritidsboliger og rekreasjon for lokalbefolkningen og andre tilreisende, med en saltvannslagune som sentrum, ...
  • Lithothamnion (Hapalidiales, Rhodophyta) in the changing Arctic and Subarctic: DNA sequencing of type and recent specimens provides a systematics foundation 

   Peña, Viviana; Bélanger, David; Gagnon, Patrick; Richards, Joseph L.; Gall, Line Le; Hughey, Jeffery R.; Saunders, Gary W.; Lindstrom, Sandra C.; Rinde, Eli; Husa, Vivian; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Hall-Spencer, Jason M.; Steneck, Robert S.; Schoenrock, Kathryn M.; Gitmark, Janne Kim; Grefsrud, Ellen Sofie; Anglès d'Auriac, Marc; Legrand, Erwann; Grall, Jacques; Mumford, Thomas F.; Kamenos, Nicholas A.; Gabrielson, Paul W. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Coralline red algae in the non-geniculate genera Clathromorphum, Phymatolithon and Lithothamnion are important benthic ecosystem engineers in the photic zone of the Arctic and Subarctic. In these regions, the systematics ...
  • Manual for villgjøring av urbane sjøområder 

   Sørensen, Elin Tanding; Rinde, Eli (Urbant Hav og NIVA-rapport;7806-2022, Research report, 2022)
   Manualen gir praktiske verktøy og fremgangsmåter for å fremme marint liv i urbane sjøområder. Villgjøring handler om å bygge opp, gjenskape og reetablere natur ved å ta hensyn til artenes behov. Det dreier seg om å slippe ...
  • Marinbiologiske undersøkelser ved Hovedøya april-2008 

   Rinde, Eli; Norling, Karl; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;5638, Research report, 2008)
   Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ble engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten til å undersøke hvilke marinbiologiske kvaliteter som finnes i Hovedøybukta ved Hovedøya som grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak ...
  • Marine naturverdier i Telemark – status, trusler og muligheter. Innspill til kystsoneplan for Telemark 

   Rinde, Eli; Olsen, Marianne; Steen, Henning; Dahl, Einar; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon (NIVA-rapport;7319, Research report, 2018)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Telemark fylkeskommune. Rapporten gir en kunnskapsstatus over forekomst og utbredelse av marine naturverdier, deres tilstand og hvilke kjente trusler disse er utsatt for med hensyn ...
  • Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Espeland, Sigurd Heiberg; Olsen, Heidi Anita; Thormar, Jonas; Grefsrud, Ellen Sofie; Bøe, Reidulv; Freitas, Carla; Moy, Frithjof Emil (NIVA-rapport;7454, Research report, 2020)
   Klima- og miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet finansierte i perioden 2007-2010 Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold - marint. Kartleggingen og ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Trine, Bekkby; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise (Research report, 2018)
   Hovedmålet med prosjektet er å 1. Øke det marine kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdal 2. Utvikle metoder for kartlegging av marine naturtyper etter «Naturtyper i Norge» (NiN) Disse målene skal nås ved å kartlegge, teste ...
  • Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold – revidert rapport 

   Rinde, Eli; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana (NIVA-rapport;6721, Research report, 2014)
   Kilen sjøflyhavn er i dialog med Bærum kommune om alternativ plassering av sjøflyhavna som ligger i Storøykilen på Fornebu. På oppdrag fra dem har NIVA gjort feltundersøkelser av en tidligere registrert ålegraseng for å ...
  • Potensial for restaurering og reintroduksjon av ålegrasenger i Oslofjorden, og mulighetene dette kan gi for klimatilpasning, karbonopptak og lagring 

   Kvile, Kristina Øie; Infantes, Eduardo; Skjellum, Solrun Figenschau; Platjouw, Froukje Maria; Rinde, Eli (NIVA-rapport;7692, Research report, 2022)
   Ålegrasenger er en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og bidrar med en rekke økosystemtjenester, inkludert opptak og lagring av CO2. Klimaetaten i Oslo kommune ønsket en utredning av kunnskapsgrunnlaget ...
  • Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced? 

   Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Pacific oyster, Crassostrea gigas, was introduced to Europe for aquaculture purposes, and has had a rapid and unforeseen northward expansion in northern Europe. The recent dramatic increase in number of C. gigas ...
  • Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig; Staalstrøm, André; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura (NIVA-rapport;7426, Research report, 2019)
   Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket en idéfaseutredning av aktuelle områder, mulige tiltak, og mulige konsekvenser av reetablering og tiltak for å øke marinbiologisk mangfold i byens urbane kystområder fra Frognerkilen til ...
  • Reliability in distribution modeling — A synthesis and step-by-step guidelines for improved practice 

   Bryn, Anders; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Halvorsen, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Information about the distribution of a study object (e.g., species or habitat) is essential in face of increasing pressure from land or sea use, and climate change. Distribution models are instrumental for acquiring such ...