Now showing items 21-32 of 32

  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Trine, Bekkby; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise (Research report, 2018)
   Hovedmålet med prosjektet er å 1. Øke det marine kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdal 2. Utvikle metoder for kartlegging av marine naturtyper etter «Naturtyper i Norge» (NiN) Disse målene skal nås ved å kartlegge, teste ...
  • Plassering av Kilen sjøflyhavn i forhold til registrert verdifullt marint biologisk mangfold – revidert rapport 

   Rinde, Eli; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana (NIVA-rapport;6721, Research report, 2014)
   Kilen sjøflyhavn er i dialog med Bærum kommune om alternativ plassering av sjøflyhavna som ligger i Storøykilen på Fornebu. På oppdrag fra dem har NIVA gjort feltundersøkelser av en tidligere registrert ålegraseng for å ...
  • Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced? 

   Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Pacific oyster, Crassostrea gigas, was introduced to Europe for aquaculture purposes, and has had a rapid and unforeseen northward expansion in northern Europe. The recent dramatic increase in number of C. gigas ...
  • Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig; Staalstrøm, André; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura (NIVA-rapport;7426, Research report, 2019)
   Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket en idéfaseutredning av aktuelle områder, mulige tiltak, og mulige konsekvenser av reetablering og tiltak for å øke marinbiologisk mangfold i byens urbane kystområder fra Frognerkilen til ...
  • Shifts between sugar kelp and turf algae in Norway: regime shifts or flips between different opportunistic seaweed species? 

   Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Rinde, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Around year 2000, sugar kelp (Saccharina latissima) forests were observed to disappear in southern parts of Norway, being replaced by mats of turf algae (i.e. filamentous ephemeral algae) loaded with sediments. About 80% ...
  • Stortareskog som indikator i «Naturindeks for Norge» 

   Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Bekkby, Trine (NIVA-rapport;6609, Research report, 2014)
   Naturindeksens indikatorverdi for stortare har til nå blitt rapportert som prosentandelen av artens (naturtypens) utbredelse innen et gitt område som er antatt å ha naturtilstand. Vårt mål i dette utviklingsprosjektet har ...
  • The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents 

   Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig C (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study analyses the combined impact of two types of ocean water flow, wave exposure and ocean currents, on kelp Laminaria hyperborea abundance, taking other environmental co-variables into account. The dataset covers ...
  • The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic 

   Rinde, Eli; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla W.; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Ø. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The spatial distribution of kelp (Laminaria hyperborea) and sea urchins (Strongylocentrotus droebachiensis) in the NE Atlantic are highly related to physical factors and to temporal changes in temperature. On a large scale, ...
  • Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7159, Research report, 2017)
   Formålet med undersøkelsen er å beskrive den økologiske tilstanden i vannforekomstene Hunnebotn og Vauerkilen basert på de biologiske kvalitetselementene ålegras og bløtbunnsfauna. Undersøkelsen ble gjennomført 5. og ...
  • Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7509, Research report, 2020)
   Observasjoner mai 2013 viste fravær av ålegras i den tidligere kartlagte nasjonalt viktige ålegrasenga i Slependrenna. På oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vi gjort oppfølgende undersøkelser for å observere ...
  • Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter 

   Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7131, Research report, 2017-03)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi undersøkt forekomst av marine fremmede arter i Oslofjorden for å utvikle en kostnadseffektiv metode for tidlig varsling av nye arter, og for overvåking av spredning og effekter av ...
  • Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen 

   Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli (NIVA-rapport;7420, Research report, 2019)
   Rapporten har som mål å gi en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden innenfor rammen av arbeidet med å utarbeide en Helhetlig plan for Oslofjorden. For å strukturere arbeidet har vi brukt økosystemtjenester ...