• Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2017. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7272, Research report, 2018)
   Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med mht. eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2017 ble det gjennomført undersøkelser av flora og ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bunnundersøkelser i 2018. Fagrapport 

   Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7409, Research report, 2019)
   Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på syv stasjoner i Ytre Oslofjord i 2018. Stasjonene i Tønsbergfjorden, Skjebergkilen, Slevikkilen, Ringdalsfjorden, ved Breiangen og Haslau hadde alle god tilstand for ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport. 

   Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;6991, Research report, 2016)
   Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2014 samt undersøkelser og resultater ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2016. Fagrapport. 

   Naustvoll, LJ; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7161, Research report, 2017)
   Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2015 samt undersøkelser og resultater ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport 

   Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7274, Research report, 2018)
   Overvåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2016 samt undersøkelser og resultater ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2018. Fagrapport 

   Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7411, Research report, 2019)
   Jordbruk er største kilde for tilførsler både fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Avløpsrenseanlegg og naturlig avrenning er omtrent like store. Industriutslipp av fosfor har gått vesentlig ned de senere år. Glomma, ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2020 

   Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Kaste, Øyvind; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7669, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2020. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2019. Jordbruk er største enkeltkilde for menneskeskapte tilførsler av fosfor og nitrogen ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2021 

   Walday, Mats Gunnar; Engesmo, Anette; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7820-2023, Research report, 2023)
   Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen i 2020. Avløpsrenseanlegg bidro med ca. 25%, med en svak økning i nitrogentilførseler. Glomma har klart størst tilførsel av næringsstoffer ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Bunnundersøkelser i 2020. Fagrapport 

   Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7631, Research report, 2021)
   Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på fem stasjoner i Ytre Oslofjord i 2020. Stasjonene i Tønsbergfjorden (TØ-1), Ringdalsfjorden (R-5), ved Breiangen (OF-5) og Haslau (S-9) hadde alle god tilstand for ...
  • Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig; Staalstrøm, André; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura (NIVA-rapport;7426, Research report, 2019)
   Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket en idéfaseutredning av aktuelle områder, mulige tiltak, og mulige konsekvenser av reetablering og tiltak for å øke marinbiologisk mangfold i byens urbane kystområder fra Frognerkilen til ...
  • Revisjon av kystvannsdelen av veileder 02:2018 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Engesmo, Anette; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Gran, Sandra; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7856-2023, Research report, 2023)
   NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utført oppgaver relatert til kystvannsdelen av veileder 02:2018 «Klassifisering av miljøtilstand i vann». Rapporten gir en beskrivelse av gjennomført arbeid og en rekke konkrete ...
  • Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik (NIVA-rapport;6986, Research report, 2016)
   I 2015-2016 er det gjennomført tiltaksrettet overvåking i Tista og Iddefjorden på oppdrag fra Norske Skog Saugbrugs AS. Undersøkelsene omfattet biologiske og kjemiske kvalitetselementer, samt fysisk-kjemiske støtteparametere. ...
  • Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Kile, Maia Røst; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7355, Research report, 2019)
   Det er i 2018 gjennomført tiltaksrettet overvåking i Tista og Iddefjorden på oppdrag fra Norske Skog Saugbrugs AS. Programmet omfatter undersøkelser av biologiske kvalitetselementer, samt fysisk-kjemiske støtteparametere. ...
  • Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS 

   Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;6992, Research report, 2016)
   Det er gjennomført tiltaksrettet overvåking etter vannforskriften i Beitstadfjorden på oppdrag fra MM Karton AS. Programmet undersøker biologiske og kjemiske kvalitetselementer på til sammen 8 stasjoner, samt fysisk-kjemiske ...
  • Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2021 

   Staalstrøm, Andre; Andersen, Guri Sogn; Walday, Mats Gunnar; Engesmo, Anette; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Harvey, E. Therese (NIVA-rapport;7771-2022, Research report, 2022)
   Vannkvaliteten er moderat på alle målestasjonene i Indre Oslofjord, inkludert Drøbaksundet. Det var dypvannsfornyelse i Bunnefjorden i 2021, kun litt over to år etter forrige dypvannsfornyelse. NFR sitt nye dypvannsutslipp ...
  • Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord 

   Staalstrøm, Andre; Walday, Mats Gunnar; Vogelsang, Christian; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan (NIVA-rapport;7723-2022, Research report, 2022)
   I store deler av Oslofjorden er det høye konsentrasjoner av nitrogen i vannmassene. I Frierfjorden, Tønsberg, Drammensfjorden, Mossesundet, Hvaler og Iddefjorden klassifiseres tilstanden til «moderat» eller dårlig for ...
  • Utvikling av kartleggingsmetodikk og kriterier for lokalitetskvalitet for marine naturtyper. 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Bekkby, Trine; Bjorbækmo, Marit Frederikke Markussen; Christie, Hartvig C; Kile, Maia Røst; Næss, Rita; Oug, Eivind; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7805-2022, Research report, 2022)
   Dette arbeidet er en videreføring av påbegynt arbeid fra 2020 og 2021 knyttet til kunnskap og metodeutvikling for kartlegging av marine naturtyper og for å kunne beskrive naturtypelokaliteters økologiske kvalitet. Arbeidet ...