• Analyse av overløp. Øverlandsfeltet i Bærum 

   Øren, K. (NIVA-rapport;1223, Research report, 1980)
   Gjennomsnittlige, årlege utslepp av avløpsvatn via overløp frå Øverlandsfeltet i Bærum er utrekna. Analysen nyttar simulering med NIVANETT. Rapporten understrekar at eit heilskapssyn på handtering av vatn er nødvendig
  • Avrenning fra overflater. Modeller tilkopla NIVAs ledningsnettprogram 

   Sirum, J.; Øren, K. (NIVA-rapport;1007, Research report, 1978)
   To avrenningssystemer i NIVANETT er jamført: tid-arealmetoden og SWMM's avrenningsmodell. Tid-arealmetoden er billegare og enklare å bruka, og i dei fleste tilfelle tilstrekkeleg nøyaktig.
  • Fleirmålsplanlegging med lineær programmering i Lenaelva 

   Øren, K.; Iversen, E. (NIVA-rapport;1336, Research report, 1981)
   Ein deterministisk, lineær programmeringsmodell er nytta til fleirmålsplanlegging i Lenavassdraget. Føremålet er ei første utskiljing av interessante alternativ for vidare detaljstudiar. Resultata er framstilte med bruk ...
  • Kalkstabilisering og kondisjonering av slam fra fiskeoppdrettsanlegg 

   Liltved, H.; Vethe, Ø.; Øren, K. (NIVA-rapport;2556, Research report, 1991)
   Kalkstabilisering og kondisjonering av slam fra filterdukene i et landbasert oppdrettsanlegg for røye ga et slamprodukt som er godt egnet som gjødsel i landbruket og til kompostering sammen med bark. Både råslam og ...
  • Kostnads- og effektivitetsanalyse av tiltak mot forurensninger i Gandsfjorden 

   Lindholm, O.; Molvær, J.; Øren, K. (NIVA-rapport;1569, Research report, 1983)
   Det gis oversikt over bruk av Gandsfjorden, forurensningstilførsler, forurensningstilstand og tilstandens innvirkning på bruksinteressene. To ulike tiltak for bedring av forurensningstilstanden beskrives ut fra kostnader ...
  • Lineær programmering til kostnadsoptimalisering av tiltak mot forureiningar 

   Øren, K. (NIVA-rapport;1454, Research report, 1983)
   Tiltak mot forureiningar kan settast inn på fleire frontar: Kommunale leidningsanlegg og renseanlegg, avrenning frå landbruket, avløp frå industri m.m. Vi ønskjer finna den samansettinga av tiltak i heile vassdraget som ...
  • Løkken Gruber A/S & CO. Vurdering av forurensningsstatus og alternative tiltak for å redusere forurensningstilførslene fra gruveområdet 

   Arnesen, R.T.; Iversen, E.; Lundgren, T.; Knutsen, C.H.; Øren, K.; Lundgren, T.; Skjelkvåle, B.L. (NIVA-rapport;2400, Research report, 1990)
   Feltundersøkelser viser at materialtransporten fra Løkken gruveområde for tiden hovedsakelig skyldes tilførsler fra gruveavfall på Løkken-siden. Avrenningen foregår for en stor del gjennom grunnen til Raubekken. Det er ...
  • Rettleiing for utjamningsmagasin i avløpsnett 

   Øren, K. (NIVA-rapport;1333, Research report, 1981)
   Rettleiinga gjev eit kortfatta oversyn over utjamningsfunksjonar i avløpsnett, med vurdering av viktige faktorar ved planlegging og dimensjonering. Rettleiinga skil mellom utjamning som skal redusera forureiningsbelastinga ...
  • Setertjernet - tilstand og tiltak. En undersøkelse av forurensningssituasjonen 1989 

   Øren, K.; Kotai, J.; Skulberg, O. (NIVA-rapport;2350, Research report, 1989)
   Hydrokjemiske og biologiske observasjoner fra Setertjern i 1989 viser at forurensningssituasjonen i innsjøen er forverret i forhold til tilstanden i 1985. Tiltak må iverksettes for å bedre vannkvaliteten i Setertjern. ...
  • SYSTEMANALYSE AV SLAMBEHANDLING. SAMMENHENG MELLOM BEHANDLING OG RENSEMETODER. DELRAPPORT 1: SLAMPRODUKSJON 

   Øren, K.; Balmèr, P. (NIVA-rapport;0915, Research report, 1977)
   BASERT PÅ SAMANSETTINGA AV AVLØPSVATNET, ER DET GJORT TEORETISKE VURDERINGAR OVER PÅREKNA SLAMPRODUKSJON VED KJEMISKE (FELLING MED KALK, KALK OG JERN, ALUMINIUMSULFAT OG JERN) OG BIOLOGISKE (AKTIV SLAM MED OG UTAN ...
  • Systemanalyse av slamhandtering. Delrapport 2 

   Adriansen, T.; Øren, K. (NIVA-rapport;1254, Research report, 1980)
   Rapporten er delt i to: DEL A gjev eit grovt oversyn over slamproblemet i Noreg. Ved århundreskiftet vil det bli produsert omlag 130 000 tonn TS/år som kommunalt slam, av dette omlag 75% frå renseanlegg med kjemisk felling. ...
  • Tilstandsvurdering av rørprøver av asbestsement. Praktisk veiledning 

   Aaby, L. (NIVA-rapport;2508, Research report, 1990)
   Gjennom NTNF prosjektet "Levetid for asbestsementrør" er det utviklet metodikk for tilstandsvurdering av asbestsementrør. Basert på resultatene fra NTNF prosjektet er det gjennom programmet "Effektivisering av vannforsyningen" ...