• Faglig bistand i forbindelse med fiskeribiologiske undersøkelser i Nevla 

   Aanes, K.J.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;1125, Research report, 1979)
   Beskrivelse av Nevla-vassdraget med henblikk på å klargjøre virkningen av utslippet fra kommunens laguneanlegg ved Nordseter. Responsen i vassdraget beskrives ved fysisk-kjemiske parametre. Det er lagt spesiell vekt på de ...
  • Glåma i Hedmark. Delrapport. Biologiske undersøkelser i Glåma med bielver 1978-80 

   Rørslett, B.; Lindstrøm, E.-A.; Traaen, T.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1441, Research report, 1982)
   NIVA har 1978-80 foretatt fysisk-kjemiske og biologiske undersøkelser av Glåma med bielver. Den foreliggende rapport beskriver de biologiske forhold i vassdraget. Den inneholder bl.a. en stasjonsbeskrivelse der de generelle ...
  • Miljøtilstand i Etnevassdraget og Etnefjorden 1990-91 

   Bjerknes, V.; Bakke, H.; Lindstrøm, E.-A.; Aanes, K.J.; Oug, E. (NIVA-rapport;2724, Research report, 1992)
   Undersøkelsen tar for seg vannkvalitet og biologisk tilstand i nedre del av Etnevassdraget, inkl. Stordalsvatn og Litledalsvatn, og indre del av Etnefjorden. Resultatene er sammenliknet med resultater av tidligere undersøkelser ...
  • Nasjonalt program for overvåking av vannressurser. Pilotprosjekt Målselva/Barduelva 1978 

   Knutzen, J.; Lingsten, L.; Lindstrøm, E.-A.; Aanes, K.J.; Traaen, T. (NIVA-rapport;1187, Research report, 1980)
   Månedlige undersøkelser av kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet, samt observasjoner av begroing og bunnfauna er gjennomført på 5 stasjoner. Vannkjemiske og biologiske forhold viste moderate forurensningseffekter nedenfor ...
  • NORSULFID AS avd. Folldal Verk Kontrollundersøkelser etter nedleggelse av driften 

   Iversen, E.; Grande, M.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;4036, Research report, 1999)
   Undersøkelsene i Folla-vassdraget som er gjennomført over en periode på fem år etter at driften ved Folldal verk ble nedlagt viser at forurensningstilstanden i øvre del av vassdraget er i ferd med å normalisere seg og er ...
  • Overvåking av Sulitjelmavassdraget 1982 

   Johannessen, M.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1516, Research report, 1983)
   Sammenholdes resultater fra befaringene i 1981 og 1982 kontrollundersøkelsene i 1974 - 1979, viser målinger fra høstperioden en økende konsentrasjon av tungmetaller i Langvatn og Sjønståelva. Overvåkingsundersøkelsen med ...
  • Overvåking av Sulitjelmavassdraget 1983 

   Johannessen, M.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1639, Research report, 1984)
   I Sulitjelma vassdraget er Langvatn og Sjønståelva sterkt påvirket av forurensninger fra gruvevirksomheten. Resultater fra undersøkelsene i Langvatn indikerer imidlertid en bedring i forurensningssituasjonen i forhold til ...
  • Overvåking av vannkvalitet i forbindelse med vegfyllingsarbeid i Gravdalsvatn, Bergen 

   Bakke, H.; Aanes, K.J.; Bækken, T. (NIVA-rapport;2492, Research report, 1990)
   Det er bygget ny trasse på R-555 på fylling i Gravdalsvann. Vannkvalitet og miljøforhold i Gravdalsvann er undersøkt før, under og etter fyllingsarbeidet. Vegarbeidet medførte betydelig økt innhold av suspendert stoff i ...
  • Overvåking av Vossevassdraget 1981 

   Bakketun, Å.; Brettum, P.; Romstad, R.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1394, Research report, 1982)
   Overvåkingen som startet i 1980 fortsatte i 1981. Et redusert program vil bli gjennomført i de påfølgende år. Vossevassdraget er i betydelig grad utsatt for forurensningstilførsler fra jordbruk, boligbebyggelse og industri. ...
  • Project 4. Acid Rain: The Czech Score Method for Biomonitoring. Effects of Acidification. Project for phase I and programme of work for phase II 

   Bækken, T.; Aanes, K.J.; Fiala, M.; Bernardova, I. (NIVA-rapport;2889, Research report, 1993)
   As a result of the bilateral environmental protection between the Goverments of Czech and ASlovak Federal Republic and Norway one of the projects coming up and given priority is dealing with the Acid Rain problem in the ...
  • Rutineovervåking i Folla 1982 

   Aanes, K.J.; Iversen, E. (NIVA-rapport;1514, Research report, 1983)
   Resultatene for 1982 viser at det ikke er noen endringer av betydning i forurensningstilstanden i Folla. Utslipp fra nedlagt og eksisterende gruvedrift betyr mest for biologiske og fysisk/kjemiske forhold i vassdraget. ...
  • Rutineovervåking i Folla 1983 

   Aanes, K.J.; Iversen, E. (NIVA-rapport;1619, Research report, 1984)
   Resultatene for 1983 viser at det ikke er noen endringer av betydning i forurensningstilstanden i Folla. Utslipp fra nedlagt og eksisterende gruvedrift betyr mest for de biologiske og fysisk/kjemiske forhold i vassdraget. ...
  • Rutineundersøkelse av Målselv - Barduvassdraget 1979 -1980 

   Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1335, Research report, 1981)
   Rapporten omhandler hydrobiologiske og fysisk-kjemiske undersøkelser i 1979 og 1980 i Målselv-Barduvassdraget. På bakgrunn av dette materialet er det gjort en vurdering av forurensningstilstanden i vassdraget. Resipientforholdene ...
  • Undersøkelser vedrørende utbyggingen av Strandfossen kraftverk i Glåma 

   Lien, L.; Bakketun, Å.; Bendiksen, E.; Halvorsen, R.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Tjomsland, T.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1282, Research report, 1981)
   Fysisk/kjemiske, botaniske og zoologiske undersøkelser er utført i Strandfossen i tiden 1977-1980. Utbyggingen av Strandfossen kraftverk medfører en oppdemming i omkring 600 m lengde ovenfor vanninntaket og redusert ...
  • Utredning av miljøpåvirkningene fra produksjonen ved Håg asa på Røros 

   Vogelsang, C.; Iversen, E.R.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;4879, Research report, 2004)
   NIVA har utført en utredning av de miljømessige påvirkningene fra produksjonen ved Håg asa på oppdrag fra bedriften selv. Det har blitt dokumentert overskridelser av de anbefalte grenseverdiene for den overflatebehandlende ...
  • Vurdering av planlagte vassdragsreguleringer i Vefsnavassdraget 

   Aanes, K.J.; Brettum, P.; Erlandsen, A.; Faafeng, B.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1285, Research report, 1981)
   Vannkjemi, begroing og bunnfauna i Vefsnavassdraget ble undersøkt i 1978. Planlagte vassdragsreguleringer vil medføre redusert vannføring i Vefsna fra det planlagte tunnelinntaket i Susna til utløpet av kraftstasjonen ved ...
  • Vurderinger av reguleringene i Osensjøen og Søre Osa 

   Lien, L.; Bakketun, Å.; Bendiksen, E.; Halvorsen, R.; Kjellberg, G.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Sandlund, O.T.; Tjomsland, T.; Aanes, K.J. (NIVA-rapport;1283, Research report, 1981)
   Fysisk/kjemiske, botaniske og zoologiske faktorer er undersøkt i Osensjøen, Søre Osa og Østre Æra i perioden 1977-1980. Nye reguleringer av vassdraget vil bl.a. medføre redusert vannføring i Søre Osa og direkte tunneltransport ...