• Akutt toksisitetstest av komponenter i avgang fra Titania A/S 

   Berge, J.; Berglind, L.; Jacobsen, P.; Hovde, H. (NIVA-rapport;2177, Research report, 1988)
   Basert på giftighetstester med regnbueørret og rur er den akutte giftvirkningen av tallolje ikke et betydelig miljøproblem i forbindelse med Titania A/S sitt utslipp til Dyngadypet. Giftighetstesten på rur viser at totalavgang ...
  • Desinfeksjon av vann i oppdrettsnæringen. Forprosjekt 

   Liltved, H.; Jacobsen, P.; Ohren, J.A.; Maroni, K. (NIVA-rapport;1965, Research report, 1987)
   Dagens kunnskaper innen desinfeksjon av vann i landbasert anlegg ble kartlagt gjennom et litteraturstudium og ved å innhente opplysninger fra oppdrettere og leverandører. 5 ulike metoder (klorering, ozonering, UV-bestråling, ...
  • Gasskraftverk på Ognøy i Bokn kommune, Rogaland 

   Berge, J.; Golmen, L.; Haugen, I.; Jacobsen, P. (NIVA-rapport;1990, Research report, 1987)
   En vurdering av Ognøy som lokalitet for gasskraftverk er gjennomført. Vurderingen baserer seg på at det bygges et kjølevannsbasseng mellom Ognøy og Østre Bokn, og at kjølevannet fra kraftverket slippes ut i dette før det ...
  • KRONOS TITAN A/S. Effekter av tynnsyre på gruntvannsorganismer 

   Bokn, T.; Brettum, P.; Fredriksen, S.; Jacobsen, P.; Källqvist, T. (NIVA-rapport;2286, Research report, 1989)
   Resultatene fra to års eksperimenter i Glommaestuaret, i utendørsbassenger og på laboratorier er ikke entydige. Flere negative effekter er påvist både i felt og på Marin Forskningsstasjon, Solbergstrand. De fleste hemninger ...
  • Overvåking av Trondheimsfjorden. Hydrografiske undersøkelser i 1981 og 1982 

   Jacobsen, P.; Nilsen, J.; Sneli, J.-A. (NIVA-rapport;1556, Research report, 1983)
   Dypvannmassene i Trondheimsfjordens hovedbassenger ble i løpet av 1982 skiftet ut med minst en vinter- og en høstinnstrømming. Temperaturen i hovedvannmassene var 1°C lavere enn midlere verdier fra tidligere år. ...
  • Trondheimsfjorden. Hydrografiske undersøkelser i 1983 

   Jacobsen, P.; Sneli, J.-A. (NIVA-rapport;1672, Research report, 1984)
   Dypvannsmassene i Trondheimsfjordens hovedbasseng er i 1983, som normalt, skiftet ut ved minst en sommer- og en høstinnstrømming. Temperaturen var generelt sett 1°C høyere enn middelet, samtidig som oksygenverdiene var ...
  • Vurdering av rensekrav for utslipp av kommunalt avløpsvann til sjøresipienter. Rapport 8: Sammendrag. Problemer og mulige løsninger 

   Molvær, J.; Jacobsen, P.; Magnusson, J.; Thendrup, A.; McClimans, T.A. (NIVA-rapport;1721, Research report, 1985)
   Rapporten oppsummerer hovedresultatene for syv tidligere fagrapporter. Forskjellig forurensningsproblemer ved utslipp av kommunalt avløpsvann gjennomgåes, sammen med mulighetene for å redusere problemene ved rensing og ...