• Barbuvassdraget. Overvåkingsundersøkelse 1985 

   Lande, A.; Brettum, P. (NIVA-rapport;1928, Research report, 1986)
   Rapporten presenterer data fra overvåkingsundersøkelsen i Barbuvassdraget 1985. Det er analysert på fysisk-kjemiske parametre, bakteriologi og planteplankton. Avrenning fra bebyggelse og jordbruk tilfører vassdraget ...
  • Forprosjekt for vannbruksplan for Nidelva 

   Gulbrandsen, R.; Lande, A. (NIVA-rapport;2102, Research report, 1988)
   Rapporten gir en oversikt over brukerinteressene i Nidelva og angir hvilke hovedproblemstillinger og konflikter en eventuell vannbruksplan i full skala bør konsentreres om. Nidelva er gjennomregulert. Elven brukes både som ...
  • Lyngdalselva 1986. Vurdering av vannkvalitet 

   Lande, A. (NIVA-rapport;1977, Research report, 1987)
   Rapporten bygger på analyser fra 6 vannprøveserier fra 12 stasjoner i Lyngdalselva i 1986. Sammenligninger er gjordt med enkelte prøveserier fra 1981 og 1983. Vassdraget er sterkt surt, særlig i øvre del. Fosfor-innholdet ...
  • Nitrogenavrenning fra sprengstein i Øvre Otra. Vurdering av vannkvalitetsendringer i forbindelse med anleggsvirksomheten 

   Lande, A. (NIVA-rapport;1905, Research report, 1986)
   Sprengsteinfyllingene som er blitt til i forbindelse med anleggsvirksomheten i Øvre Otra utgjør totalt 8,1 milli m³. Totalt er det brukt ca 8000 tonn sprengstoff i forbindelse med disse arbeidene. Sprengstoffrester har ...
  • Otra. Tiltaksorientert overvåking 1985 

   Lande, A.; Grande, M. (NIVA-rapport;1912, Research report, 1986)
   Vannkvaliteten i Otra var i 1985 særlig påvirket av sur nedbør, reguleringsinngrep og industrielt avløpsvann. Forurensningsvirkningen av utslipp fra industrien var størst om sommeren, ved liten vannføring i elva. Forsuringen ...