• Algevekstpotensiale målinger i Lysakerelva og Frognerbekken mai 1991 

   Källqvist, T. (NIVA-rapport;2752, Research report, 1992)
   Algevekstpotensialet i vannprøver fra ulike stasjoner i vassdragene er blitt undersøkt med og uten tilsetning av vekstmedium. Testene gir informasjon om vannets innhold av tilgjenelige plantenæringsstoffer og eventuelle ...
  • Fiskedød ved A/S Dåva - vurdering av skadeomfang 

   Rosseland, B.O. (NIVA-rapport;2706, Research report, 1992)
   Pumpesvikt ved A/S DÅVA medførte dødelighet på stor lakseyngel (presmolt) i februar 1987. Rapporten inneholder en vurdering av den fiskemengde som kan ha vært tilstede ved uhellet, basert på fôrforbruk og vanntemperatur.
  • Kvinavassdraget - resipientundersøkelser 

   Brettum, P.; Kroglund, F.; Lie, M.C. (NIVA-rapport;2853, Research report, 1993)
   Vannkvaliteten i Kvina, Litleåna, Sløåna og Knabeåni ble undersøkt fra høsten 1991 til høsten 1992 med hensyn til næringssalter, bakterier og bunndyr. Hovedproblemstillingene har vært: 1) Tilstandsundersøkelse av Kvina med ...
  • Resipientundersøkelse i Sogndalsvassdraget 

   Kroglund, F.; Hindar, A. (NIVA-rapport;2611, Research report, 1991)
   Vannkvaliteten i Sogndalsvassdraget, Vest-Agder er undersøkt med hensyn til næringssalter, bakterier og evertebrater. Vassdraget er moderat forurenset med hensyn til næringssalter. Bakteriekonsentrasjonen er fortsatt for ...
  • Strategisk instituttprogram (SIP): Forvaltning av store vassdrag. Delprosjekt: Romlig skalering av vassdragsinformasjon 

   Bakken, T.H.; Stabbetorp, O.; French, H.; Erikstad, L.; Borsànyi, P.; Kaste, Ø.; Turtumøygard, S.; Selvik, J.R.; Snilsberg, P.; Harby, A. (NIVA-rapport;4664, Research report, 2003)
   Denne rapporten er en sammenstilling av kunnskap og aktiviteter innenfor instituttene NINA, Jordforsk, NTNU Institutt for vann- og miljøteknikk, SINTEF Energiforskning og NIVA omkring temaet romlig skalering av ...
  • Undersøkelse av bløtbunn i Surnadalsfjorden 1991 

   Rygg, B. (NIVA-rapport;2708, Research report, 1993)
   Surnadalsfjorden er svakt påvirket av organiske tilførsler i indre del. Det er ikke klarlagt om dette skyldes elva eller kloakkutslipp til fjorden. Tilstanden i den dypeste delen av hovedbassenget synes å være noe dårligere ...
  • Vassdragsforurensning fra vegtunnelbygging. Storvasshammaren, Snillfjord 1991 

   Grande, M. (NIVA-rapport;2802, Research report, 1992)
   Slørdalsvassdraget i Snillfjord kommune ble overvåket i forbindelse med anlegging av vegtunnel i 1991. Drensvannet fra tunneldriften ble etter grovrensing i sandfang og oljeavskiller sluppet på 20 m dyp i Slørdalsvatn. ...