• Carbon export is facilitated by sea urchins transforming kelp detritus 

   Filbee-Dexter, Karen; Pedersen, Morten Foldager; Fredriksen, Stein; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Kristiansen, Trond; Albretsen, Jon; Wernberg, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   With the increasing imperative for societies to act to curb climate change by increasing carbon stores and sinks, it has become critical to understand how organic carbon is produced, released, transformed, transported, and ...
  • Impacts of salmon lice on mortality, marine migration distance and premature return in sea trout 

   Serra Llinares, Rosa Maria; Bøhn, Thomas; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Freitas, Carla; Albretsen, Jon; Haraldstad, Tormod; Thorstad, Eva Bonsak; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Bjørn, Pål Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Brown trout Salmo trutta (L.) is a facultative anadromous species, where a portion of individuals in populations with access to the sea perform migrations to use the richer feeding resources. We investigated the effect of ...
  • Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard – et prosjekt for Svalbards miljøvernfond 

   Bekkby, Trine; Albretsen, Jon; Kuipers, Boele; Renaud, Paul Eric; Gundersen, Hege; Włodarska-Kowalczuk, M (NIVA-rapport;7137, Research report, 2017)
   Dette prosjektet har hatt som mål å integrere, modellere og tilgjengeliggjøre marine grunnkart for Svalbard. Dyp, strøm, saltholdighet, temperatur, ulike terrengforhold (inkl. skråning, bassenger) og områder med skred og ...
  • Marine naturverdier i Telemark – status, trusler og muligheter. Innspill til kystsoneplan for Telemark 

   Rinde, Eli; Olsen, Marianne; Steen, Henning; Dahl, Einar; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon (NIVA-rapport;7319, Research report, 2018)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Telemark fylkeskommune. Rapporten gir en kunnskapsstatus over forekomst og utbredelse av marine naturverdier, deres tilstand og hvilke kjente trusler disse er utsatt for med hensyn ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold 

   Kaste, Øyvind; Dahl, Einar; Gaeta, Federico Håland; Hess-Erga, Ole-Kristian; Johnsen, Kathrine Ivsett; Kildahl, Henriette Othilie Bøe; Steen, Henning; Albretsen, Jon (NIVA-rapport;7517, Research report, 2020)
   En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Trine, Bekkby; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise (Research report, 2018)
   Hovedmålet med prosjektet er å 1. Øke det marine kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdal 2. Utvikle metoder for kartlegging av marine naturtyper etter «Naturtyper i Norge» (NiN) Disse målene skal nås ved å kartlegge, teste ...
  • Sukkertareprosjektet: Analyse av klima- og overvåkningsdata 

   Moy, F.; Stålnacke, Per; Barkved, L.; Kaste, Ø.; de Wit, H.; Magnusson, J.; Sørensen, K.; Iden, Knut; Hygen, Hans Olav; Harstveit, Knut; Hackett, Bruce; Albretsen, Jon; Deelstra, Johannes; Steen, Henning; Pettersson, Lasse H. (NIVA-rapport;5454, Research report, 2007)
   Klimatiske- og klimarelaterte endringer eller avvik, er analysert med henblikk på årsaks­sammenhenger – både direkte og indirekte - til sukkertarens (Saccharina latissima) bortfall langs sørlandskysten av Norge. Rapporten ...
  • The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents 

   Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig C (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study analyses the combined impact of two types of ocean water flow, wave exposure and ocean currents, on kelp Laminaria hyperborea abundance, taking other environmental co-variables into account. The dataset covers ...
  • Undersøkelse av sjøområdene i Arendal kommune 2015-2016 - Tilstanden ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann 

   Trannum, Hilde C.; Albretsen, Jon; Gitmark, Janne K.; Berge, John A. (NIVA-rapport;7094, Research report, 2016)
   Det er gjennomført en resipientundersøkelse i Arendal kommune i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann fra Saulekilen og Narestø renseanlegg. Hensikten har vært å få informasjon om økologisk status i vannforekomstene ...
  • Undersøkelser av sjøområdene i Arendal kommune 2011-2012. Tilstanden i havneområdene og ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann. 

   Kroglund, T.; Trannum, H.; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars-Johan (NIVA-rapport;6445, Research report, 2012)
   Undersøkelser av de viktigste resipientene for kommunalt avløpsvann i Arendal ble gjennomført i 2011. Formålet med undersøkelsene var å få oppdatert informasjon om den økologiske tilstanden og vurdere om det har vært ...
  • Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord 

   Staalstrøm, Andre; Walday, Mats Gunnar; Vogelsang, Christian; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan (NIVA-rapport;7723-2022, Research report, 2022)
   I store deler av Oslofjorden er det høye konsentrasjoner av nitrogen i vannmassene. I Frierfjorden, Tønsberg, Drammensfjorden, Mossesundet, Hvaler og Iddefjorden klassifiseres tilstanden til «moderat» eller dårlig for ...