• Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;6640, Research report, 2014)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2013. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2014 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6798, Research report, 2015)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2014. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Fremdriftsrapport – 3 Resipientovervåkning i Mjøsa ved utslipp av vann fra driving av tunneler for E6 - Dovrebanen på strekningen Langset - Espa i Eidsvoll og Stange kommune. Perioden: 2. halvår 2013 

   Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6621, Research report, 2014)
   Rapporten sammenstiller resultatene fra undersøkelser av miljøtilstanden i Mjøsa fra annet halvår 2013. Dataene er samlet inn i forbindelse med overvåkningen av drensvann fra driving av tunneler for E6 – Dovrebanen. ...
  • Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6 

   Bækken, Torleif; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Hostyeva, Vladyslava; Mjelde, Marit; Løvik, Jarl Eivind; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6732, Research report, 2014)
   I forbindelse med utvidelse av E6 gjennom Åkersvika naturreservat, er det foretatt undersøkelser av vannkvalitet, sedimentkvalitet, bunndyrsamfunn, vannvegetasjon og planteplankton. Vannprøver viste tidvis høye konsentrasjoner ...
  • Overvåking av Rusvikbekken Resipient for spylevann og vaskevann fra membranfiltre ved Vålervannverk 

   Berge, Dag; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;6649, Research report, 2014)
   Rusvikbekken hadde en fauna og flora som tydet på at den var påvirket av forsuring. Høyst sannsynlig er dette naturlig forsuring, og skyldes ikke vannbehandlingsanlegget. Begroingsprøvene vitnet ikke om noe kraftig organisk ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport; 6637, Research report, 2014)
   Høsten 2013 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på fem stasjoner i Glomma og én i Vorma. I Øyeren ble det tatt prøver av planteplankton og vannkjemi. Gjennomsnittlig konsentrasjon av total fosfor og klorofyll a var ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6783, Research report, 2015)
   Høsten 2014 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på fem stasjoner i Glomma og én i Vorma. Det ble også tatt vannprøver for kjemisk analyse ved disse stasjonene, og ved Høyegga i Glomma samt ved to nye stasjoner i Glomma ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2014 

   Løvik, Jarl Eivind; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6848, Research report, 2015)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2014 samt tidsutviklingen gjennom overvåkings-perioden 1972-2014. Miljøtilstanden i Mjøsa og i tilløpselvene har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Tiltaksrettet overvåking i Glomma 2015 Utslipp fra Borregaard 

   Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle (NIVA-rapport;6941, Research report, 2016)
   Basert på Borregaards regulerte utslippskomponenter og tidligere erfaringer utformet og gjennomførte NIVA et program for tiltaksorientert overvåking av Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo i henhold til vannforskriften ...
  • Tiltaksrettet overvåkning i Glomma 2014 – Utslipp fra Borregaard 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle (NIVA-rapport;6766, Research report, 2015)
   Borregaard har installert nytt renseanlegg for å redusere sine utslipp av lettomsettelig organisk materiale til Glomma. Basert på Borregaards regulerte utslippskomponenter og tidligere erfaringer har NIVA utformet et ...
  • Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva 

   Bækken, Torleif; Rustadbakken, Atle; Schneider, Susanne; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Sandaas, Kjell; Billing, Håkan (NIVA-rapport;6240, Research report, 2011)
   Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune hadde et uhellsutslipp av natriumhypokloritt (NaOCl) fra Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva den 2. mars 2011. Befaring 7. mars påviste stor dødelighet blant fisk, kreps og bunndyr. ...
  • Økologisk tilstandsklassifisering av elveforekomster ved bruk av bunndyr i Vannområde Indre Oslofjord Vest 2013 

   Persson, Jonas; Bækken, Torleif; Eriksen, Tor Erik (NIVA-rapport;6683, Research report, 2014)
   Denne rapporten gir en oppdatert status over økologisk tilstand vurdert utfra bunndyr i Vannområde Indre Oslofjord vest, med 47 stasjoner lokalisert i Akershus, Buskerud, Oslo og Vestfold. I mai 2013 ble det tatt ...