• Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP). National Comments regarding the Norwegian Data for 2006 

   Green, Norman W; Ruus, Anders; Bjerkeng, Birger; Håvardstun, Jarle; Schøyen, Merete; Shi, Ling; Tveiten, Lise; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;5564, Research report, 2008)
   This report is part of the Norwegian contribution to OSPAR’s Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) of which of which OSPAR’s Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP) is based. JAMP 2006 included the ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Bjerkeng, Birger; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Folkestad, Are; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Omli, Lena; Rygg, Brage; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6134, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...
  • Miljømål Bunnefjorden – Sammendragsrapport av fase 1 og 2 

   Bjørndalen, Knut; Berge, Jon Arthur; Bjerkeng, Birger; Magnusson, Jan; Rygg, Brage; Walday, Mats (NIVA-rapport;5450, Research report, 2007)
   Prosjektet Miljømål Bunnefjorden skal munne ut i politiske vedtatte miljømål for fjorden. Denne rapporten gir forslag til ulike miljømål (foreløpige miljømål). I arbeidet inngår en tilstandsbeskrivelse, det er foretatt ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2004 

   Magnusson, Jan; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Berge, John Arthur; Bjerkeng, Birger; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy R.; Paulsen, Øystein; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;5024, Research report, 2005)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2004. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6371, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2011. En mer utfyllende beskrivelse av resultatene er presentert ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011- Vedleggsrapport 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Gjøsæter, Jakob; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Knutsen, Halvor; Kroglund, Tone; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6372, Research report, 2012)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere gitt reduserte utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært nær stabile de siste ...
  • Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2008 

   Bakke, Torgeir; Ruus, Anders; Bjerkeng, Birger; Knutsen, Jan Atle (HI) (NIVA-rapport;5820, Research report, 2009)
   Overvåkingen omfatter dioksiner, non-orto PCB, kvikksølv og tinnorganiske forbindelser i organismer. Dioksiner i torskelever fra Frierfjorden har sunket siden 1991 på våtvektsbasis, men viser svak stigning i 2008. I ...
  • Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2011 

   Ruus, Anders; Bakke, Torgeir; Bjerkeng, Birger; Knutsen, Halvor (NIVA-rapport;6400, Research report, 2012)
   I 2011 ble det observert uvanlig lavt fettinnhold i torskelever. Dette reflekteres i innholdet av dioksiner (våtvekt), hvor konsentrasjonen i 2011 var lavere enn i 2010. På fettvektsbasis er konsentrasjonene i 2011 høyere ...
  • Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012 

   Ruus, Anders; Bakke, Torgeir Heggelund; Bjerkeng, Birger; Knutsen, Halvor (NIVA-Rapport;6571, Research report, 2013)
   Overvåkingen i 2012 omfatter fettinnhold, dioksiner og n.o.-PCB i torsk, sjøørret, taskekrabbe, blåskjell og reker, samt Hg, TBT, PBDE og PFAS i torsk. Fettinnhold i torskelever gikk klart ned fra midt på 1990-tallet til ...
  • Utsynkingsforsøk med flokkulert avgang fra Engebøfjellet 

   Vogelsang, Christian; Bjerkeng, Birger (NIVA-rapport;6624, Research report, 2014)
   På bakgrunn av utsynkingsforsøk har NIVA gitt et estimat for en effektiv kornfordelingskurve for avgang fra Engebøfjellet som tar hensyn til flokkuleringen av partikler som vil skje i den planlagte prosessen for gruveavgang ...
  • Vurdering av tekniske og miljømessige forhold vedr. inntak og utslipp av kjølevann ved Akerselvas nedre del 

   Bjerkeng, Birger; Jonsson, Bror (NIVA-rapport;5284, Research report, 2006)
   Viken Fjernvarme AS (VF) har planer om å bygge et anlegg for produksjon av fjernvarme og fjernkjøling i området sør for Bjørvika. I påvente av ferdigstillelse av dette anlegget må det bygges en provisorisk kjølesentral for ...