Now showing items 1-20 of 182

  • Alger som indikator på vannkvalitet. Planteplankton 

   Brettum, P. (NIVA-rapport;2344, Research report, 1989)
   I denne rapporten er det, med basis i et stort analysemateriale av planteplankton fra innsjøer fra store deler av Norge, forsøkt å komme fram til et tallmessig uttrykk for ulike planteplanktongrupper og -arters indikatorverdi ...
  • Analyse av planteplanktonprøver fra innsjøer i Nord-Trøndelag 

   Brettum, P. (NIVA-rapport;1810, Research report, 1986)
   Rapporten inneholder analyseresultater av kvantitative planteplanktonprøver fra åtte innsjølokaliteter i Nord-Trøndelag. Prøvene ble samlet i september 1985, en prøve fra hver lokalitet. Rapporten inneholder videre en ...
  • "Bakgrunnsverdier" av utvalgte metaller i benthiske ferskvannsalger 

   Brettum, P. (NIVA-rapport;1824, Research report, 1985)
   I rapporten er sammenstilt litteraturdata om "normalverdier" eller "bakgrunnsverdier" for en del metaller i fastsittende (benthiske) ferskvannsalger. Konsentrasjonsfaktorer er tatt med der disse har vært publisert. Rapporten ...
  • Barbuvassdraget - overvåkingsundersøkelse 1987 

   Hindar, A.; Brettum, P. (NIVA-rapport;2176, Research report, 1988)
   Barbuvassdraget ved Arendal er moderat preget av forurensningstilførsler fra kloakkutslipp og landbruk. I 1987 har samtlige innsjøer en bedre vannkvalitet enn tilfellet var året før. I Langnæs vestre basseng pumpes bunnvannet ...
  • Barbuvassdraget. Overvåkingsundersøkelse 1985 

   Lande, A.; Brettum, P. (NIVA-rapport;1928, Research report, 1986)
   Rapporten presenterer data fra overvåkingsundersøkelsen i Barbuvassdraget 1985. Det er analysert på fysisk-kjemiske parametre, bakteriologi og planteplankton. Avrenning fra bebyggelse og jordbruk tilfører vassdraget ...
  • Barduvassdraget - overvåkingsundersøkelse 1986 

   Hindar, A.; Brettum, P. (NIVA-rapport;2061, Research report, 1987)
   Barbuvassdraget ved Arendal er preget av forurensningstilførsler fra kloakk og landbruk. I 1986 er det påvist termostabile koliforma bakterier i minst 50% av prøvene i samtlige lokaliteter. De bakteriologiske forholdene i ...
  • Basisovervåking av Orrevassdraget 1981 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Dahl, I.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1375, Research report, 1982)
   Innsjøene i Orrevassdraget er fortsatt preget av kraftige oppblomstringer av blågrønnalger til tross for at en vesentlig del av spillvannet fra husholdninger er ledet bort. Resultatene fra 1981 vil inngå i en hovedrapport ...
  • Basisovervåking av Orrevassdraget 1982 

   Faafeng, B.; Brettum, P.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1524, Research report, 1983)
   Store tilførsler av plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen fører årvisst til massive algeoppblomstringer i innsjøene i Orrevassdraget. 42 husdyr som beitet ved Frøylandsvatnet døde i august 1982 pga. giftige blågrønnalger. ...
  • Basisundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget 1980-82. Hovedrapport 

   Traaen, T.; Pytte, A.R.; Brettum, P.; Heggberget, T.G.; Huru, H.; Jensen, A.; Johannessen, M.; Kaasa, H.; Lien, L.; Lillehammer, A.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Rørslett, B.; Aagaard, K. (NIVA-rapport;1459, Research report, 1983)
   Alta-Kautokeinovassdraget er svært frodig og artsrikt. Deler av vassdraget kan betegnes som middels næringsrikt. Årsaken er trolig store naturlige tilførsler av materiale fra nedbørfeltet. Det er registrert nye organismer ...
  • Basisundersøkelser i Alta-Kautokeinovassdraget. Årsrapport for 1980. 1/81 

   Traaen, T.; Brettum, P.; Heggberget, T.G.; Jensen, A.; Kaasa, H.; Lien, L.; Lillehammer, A.; Lindstrøm, E.-A.; Aagaard, K. (NIVA-rapport;1272, Research report, 1981)
   Årsrapporten omhandler hydrobiologiske og kjemisk/fysiske undersøkelser fra første års feltarbeid i Alta-Kautokeinovassdraget. Rapporten viser status i februar 1980. Delprosjektene er i ulike faser av bearbeidelsen og ...
  • Befaring av nedre deler av elver i Storfjord kommune Troms 

   Brettum, P. (NIVA-rapport;1773, Research report, 1985)
   Den 12. september 1985 ble fire stasjoner i nedre deler av elver i Storfjord kommune i Troms undersøkt med henblikk på begroing (alger, moser, bakterier og sopp). Konklusjonen på basis av begroingsanalysene og enkelte ...
  • Befaringsundersøkelse av resipienter i Lom 11-12/9-02 

   Berge, D.; Brettum, P.; Romstad, R.; Lindstrøm, E.-A. (NIVA-rapport;4613, Research report, 2002)
   Det ble gjennomført en befaringsundersøkelse av 13 vassdragsavsnitt i Lom kommune den 11. og 12. september 2002. De fleste av disse tjener som resipienter for turistanlegg i, eller i tilknytning til Jotunheimen. ...
  • Befaringsundersøkelse av Vikevatnet og Storelva i Harstad kommune 1990 

   Holtan, G.; Brettum, P.; Bækken, T.; Romstad, R. (NIVA-rapport;2609, Research report, 1991)
   Det ble i august 1990 foretatt en enkel befaringsundersøkelse av Vikevatnet og Storelva i Harstad kommune. - Analyseresultatene viser at vannet er basisk (ph>7) og har et høyt innhold av salter.- Dette både pga den kalkrike ...
  • Begroingsundersøkelse i bekker og elver i Tynset kommune, september 1992 

   Brettum, P.; Kjellberg, G.; Romstad, R. (NIVA-rapport;2910, Research report, 1993)
   Rapporten presenterer resultatet fra en biologisk resipientundersøkelse basert på begroingsorganismer i fire vassdrag i Tynset kommune. Resipientundersøkelsen ble utført ved normalvannføring i elvene i september 1992. ...
  • BIOKLASS - forprosjekt Vurdering og utprøving av metoder for biologisk klassifisering av økologisk status i limnisk og marint miljø 

   Olsgard, F.; Andersen, T.; Bækken, T.; Brettum, P.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Moy, F.; Mjelde, M.; Rygg, B. (NIVA-rapport;4723, Research report, 2003)
   Rapporten gir en oppsummering av det interne FoU-prosjektet BIOKLASS. BIOKLASS har vært forprosjektet til det strategiske instituttprogrammet BIOKLASS SIP. Forprosjektet BIOKLASS ble initiert i sammenheng med innføring av ...
  • BIOKLASS - Klassifisering av økologiske status i norske vannforekomster. Forslag til aktuelle kriterier og foreløpige grenseverdier mellom god og moderat økologisk status for utvalgte elementer og påvirkninger 

   Solheim, A.; Andersen, T.; Brettum, P.; Bækken, T.; Bongard, T.; Moy, F.; Kroglund T.; Olsgard, F.; Rygg, B.; Oug, E. (NIVA-rapport;4860, Research report, 2004)
   Rapporten gir oversikt over aktuelle kriterier for klassifisering av økologisk status i norske elver, innsjøer og kystområder, for utvalgte biologiske elementer og påvirkninger, samt forslag til foreløpige grenseverdier ...
  • Bruk av Årdalsvatn som råvannskilde for drikkevann. En vurdering av vannkvalitetens egnethet 

   Brettum, P. (NIVA-rapport;3839, Research report, 1998)
   Rapporten gir en vurdering av hvor egnet vannmassene i Årdalvatn er som råvannskilde for drikkevannsforsyningen i Øvre Årdal. Som basis for vurderingen er benyttet resultatene av kontrollundersøkelsene i Årdalsvatn 1997, ...
  • Development of an efficient water quality monitoring system for the Neris River 

   Traaen, T.; Giedraitis, B.; Akiniene, D.; Berge, D.; Binkauskas, B.; Borgvang, S.; Brettum, P.; Bækken, T.; Ceponiene, A.; Hovind, H.; Mackeviciene, V.; Siviene, S.; Tijunaite, R.; Tjomsland, T.; Zablodskis, E. (NIVA-rapport;3978, Research report, 1998)
   The main project task has been further development of the current water monitoring system in Lithuania. Neris River catshment has been the pilot study area. The work have included laboratory and field work on water chemistry, ...
  • En limnologisk undersøkelse i 1982 av I.V.A.R.'s vannkilder 

   Vennerød, K.; Bakketun, Å.; Løvik, J.; Brettum, P. (NIVA-rapport;1434, Research report, 1982)
   Forurensningstilførsler og vannkvalitet i I.V.A.R.'s vannkilder Stølsvatn, Storavatn, Tjetlandsvatn, Selstjern og Langavatn er undersøkt sommeren 1982. Resultatene er sammenliknet med data fra 1975. Innsjøene har en meget ...
  • En undersøkelse 1975 av Borrevatn 

   Brettum, P. (NIVA-rapport;0852, Research report, 1976)
   En limnologisk undersøkelse av Borrevatn i 1975, supplert med beregning av forurensningstilførsler fra nedbørsfeltet. Undersøkelsen omfatter såvel biologiske som fysisk/kjemiske analyser og analyser av sedimentene.