• A baseline study of the occurrence of non-indigenous species in Danish harbours 

   Andersen, Jesper Harbo; Kallenbach, Emilie; Kjeldgaard, Mathias Brink; Knudsen, Steen Wilhelm; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; Dale, Trine; Thaulow, Jens; Gitmark, Janne Kim; Hobæk, Anders; Green, Norman Whitaker; Hesselsøe, Martin; Støttrup, Josianne; Kuhn, Jesper; Bekkevold, Dorte; Jacobsen, Lars Magnus Wulf; Møller, Peter Rask; Olesen, Christian Aakjær; Carl, Henrik; Stuer-Lauridsen, Frank (NIVA-rapport;7769-2022, Research report, 2022)
   We report the first ever nation-wide study of the occurrence of non-indigenous species in Danish harbours. The sampling was car-ried out using both conventional and biomolecular methods (eDNA). In total, 16 harbours were ...
  • Detaljreguleringsplan for sjøområder i Vats- og Yrkefjorden. Konsekvensutredning. Deltema: marint miljø 

   Bakke, Torgeir Heggelund; Dale, Trine; Golmen, Lars Gunder; Kvassnes, Astri J.S.; Johnsen, Torbjørn Martin; Åtland, Åse (NIVA-rapport;6470, Research report, 2014)
  • Episoder med skadelige alger og maneter i oppdrett- hva kan vi lære av erfaringer fra merdkanten 

   Dale, Trine; Borch, Trude Kristin; Bahr, Gjermund; Feest, Patricio; Cisterna, Fernanda (NIVA-rapport;7755-2022, Research report, 2022)
   Noen ganger forårsaker oppblomstringer av alger og maneter skadelig for akvakulturvirksomhet og forårsaker fiskedød og redusert fiskevelferd. Et ferskt eksempel er oppblomstringen av Chrysochromulia leadbeateri i 2019 som ...
  • Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Glåmseter, Øystein; Feest, Patricio; Cisterna, Fernanda; Refseth, Gro Harlaug; Arnberg, Maj; Borch, Trude Kristin; Bahr, Gjermund; Halsband, Claudia; Leu, Eva; Camus, Lionel (NIVA-rapport;7843-2023, Research report, 2023)
   Dette er hovedrapport for prosjektet «Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter i oppdrettsnæringen» finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Hovedmålet i prosjektet ...
  • Miljøinnsjø - Kunnskapsgrunnlag for utvikling av miljøstandard for oppdrett i ferskvann 

   Gaeta, Federico Håland; Dale, Trine; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7687, Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi utviklet et kunnskapsgrunnlag som kan være første steg på veien til en veileder/standard for miljøundersøkelser i ferskvannsresipienter der det planlegges oppdrett. Et slikt verktøy er nødvendig ...
  • Miljøovervåkning i Sørfjorden ved Osterøy 

   Dale, Trine; Bahr, Gjermund; Harendza, Astrid; Velvin, Roger; Palerud, Rune; Szczuciński, Witold (NIVA-rapport;7330, Research report, 2019)
   Det har vært drevet oppdretts i fjordene rundt Osterøy siden 1970 tallet. Det ble i 2016 startet opp et program for å overvåke miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkelser. Det ble ...
  • Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives 

   Wenhai, Lu; Cusack, Caroline; Baker, Maria; Tao, Wang; Mingbao, Chen; Paige, Kelli; Xiaofan, Zhang; Levin, Lisa; Escobar, Elva; Amon, Diva; Yue, Yin; Reitz, Anja; Sepp Neves, Antonio Augusto; O'Rourke, Eleanor; Mannarini, Gianandrea; Pearlman, Jay; Tinker, Jonathan; Horsburgh, Kevin J.; Lehodey, Patrick; Pouliquen, Sylvie; Dale, Trine; Peng, Zhao; Yufeng, Yang (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Careful definition and illustrative case studies are fundamental work in developing a Blue Economy. As blue research expands with the world increasingly understanding its importance, policy makers and research institutions ...
  • Søknad, overvåking og kontroll med utslipp fra landbasert akvakultur 

   Hess-Erga, Ole-Kristian; Furseth, Kamilla; Dale, Trine (NIVA-rapport;7796-2022, Research report, 2022)
   Nåværende søknadsprosess legger ikke tilstrekkelig til rette for god utslippskontroll og miljøovervåking. En kombinasjon av en god veileder, oppdatert/tilpasset søknadskjema og obligatorisk forhåndskonferanse vil sikre ...
  • Tilpasning av en kvantitativ PCR metode for deteksjon av Prymnesium parvum i sjøvann 

   Dale, Trine; Anglès d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7757-2022, Research report, 2022)
   Et fellestrekk ved flere av de algene som skaper problemer i akvakultur er at den konvensjonelle metoden for deteksjon og mengdebestemmelse er mikroskop. Når det gjelder skadelige alger er mange arter små og skjøre og blir ...
  • Understanding the Biogeochemical Impacts of Fish Farms Using a Benthic-Pelagic Model 

   Yakushev, Evgeniy; Wallhead, Philip; Renaud, Paul Eric; Ilinskaya, Alisa; Protsenko, Elizaveta; Yakubov, Shamil; Pakhomova, Svetlana; Sweetman, Andrew K; Dunlop, Kathy; Berezina, Anfisa; Bellerby, Richard; Dale, Trine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Sustainable development of the salmon farming industry requires knowledge of the biogeochemical impacts of fish farm emissions. To investigate the spatial and temporal scales of farm impacts on the water column and benthic ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018 

   Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7385, Research report, 2019)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord ble deler av grunnprogrammet gjennomført i 2018. Prøvetakningen inkluderte 8 pelagiske stasjoner, 6 hardbunnstasjoner og 5 bløtbunnstasjoner, hvorav 2 pelagiske, 2 hardbunns og 1 ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7503, Research report, 2020)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord var det kun prøvetakning av vannmasser i 2019. Den samlede vurderingen av vannforekomstene baserer seg på undersøkelse av det biologiske kvalitetselementet planteplankton samt fysisk-kjemiske ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
   Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...