• Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva 2014 

   Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6816, Research report, 2015)
   Som en del av overvåkingen av vassdragene Nitelva og Leira med tilløpsbekker ble NIVA bedt om å kartlegge økologisk tilstand ved hjelp av de biologiske kvalitetselementene begroingsalger (PIT/AIP), vannplanter (TIc) og ...
  • Botaniske undersøkelser i Suldalslågen 2016 

   Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7091, Research report, 2016)
   Våren 2016 ble NIVA bedt om å gjennomføre en kartlegging av de botaniske forholdene på permanent vanndekket areal i Suldalslågen. Moser var i 2016 det dominerende vegetasjonselementet, med midlere dekning mellom 23% og 72% ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Forurensningsanalyse - Farrisvannet 

   Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valina, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, There Fosholt (NIVA-rapport;7051, Research report, 2016)
   Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Farrisvannet med nedbørfelt. Hovedfokus har vært på temaene hygienisk forurensning, generell forurensningsbelastning, tilstand med hensyn til eutrofiering og ...
  • Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune 

   Tryland, Ingun; Skjelbred, Birger; Hindar, Atle; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7121, Research report, 2017-02)
   Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Mjøvann, der mulige forurensningskilder i nedbørfeltet og deres effekt på drikkevannskvaliteten er vurdert. Vannkvaliteten i Mjøvann er preget av naturlige ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7009, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2015. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Hedmark 

   Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;6826, Research report, 2015)
   Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om den trua natur¬typen kroksjøer og flomdammer i Hedmark. Prosjektet har omfattet kartlegging og verdisetting av utvalgte lokali¬teter. Det er fokusert på vannplanter og ...
  • Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 

   Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;6644, Research report, 2014)
   Hovedhensikten med den foreliggende kartleggingen har vært å øke kunnskapen om naturtypen kroksjøer og flomdammer i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Prosjektet har omfattet kartlegging og verdisetting av utvalgte ...
  • Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Troms 

   Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7004, Research report, 2016)
   Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om den truete naturtypen «kroksjø, flomdam og meandrerende elveparti» i Troms. Prosjektet har omfattet kartlegging og verdisetting av utvalgte lokaliteter. Det er fokusert ...
  • Kartlegging av tilgroing i Hafslovatnet fuglefredningsområde 

   Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6919, Research report, 2015)
   Det er rapportert om økt vegetasjonsdekke i Hafslovatnet fuglefredningsområde de siste årene, og NIVA ble derfor i 2015 bedt om å kartlegge vegetasjonen, særlig med tanke på utbredelse av krypsiv (Juncus bulbosus). ...
  • Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6 

   Bækken, Torleif; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Hostyeva, Vladyslava; Mjelde, Marit; Løvik, Jarl Eivind; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6732, Research report, 2014)
   I forbindelse med utvidelse av E6 gjennom Åkersvika naturreservat, er det foretatt undersøkelser av vannkvalitet, sedimentkvalitet, bunndyrsamfunn, vannvegetasjon og planteplankton. Vannprøver viste tidvis høye konsentrasjoner ...
  • Kollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljøundersøkelser 2013.Ferskvann 

   Hobæk, Anders; Edvardsen, Hanne; Hostyeva, Vladyslava (niva-rapport;6645, Research report, 2014)
   Rapporten redegjør for oppfølgende miljøundersøkelser i ferskvann i nærområdet til Kollsnes prosessanlegg i 2013. Som en del av et langsiktig overvåkingsprogram omfattet undersøkelsene kjemiske og biologiske forhold i to ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7143, Research report, 2017-04)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 21 elvelokaliteter i Hedmark i 2016. Storsjøen i Rendalen, Hyllsjøen og Bæreia oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand, ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport; 6637, Research report, 2014)
   Høsten 2013 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på fem stasjoner i Glomma og én i Vorma. I Øyeren ble det tatt prøver av planteplankton og vannkjemi. Gjennomsnittlig konsentrasjon av total fosfor og klorofyll a var ...
  • Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften: Resultater for utvalgte innsjøer 2013 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Berg, Marius; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Petrin, Zlatko; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger (NIVA-Rapport;6687, Research report, 2014)
   Målet med dette prosjektet var å fastsette økologisk tilstand i åtte utvalgte innsjøer i hht. kravene til basisovervåking i vannforskriften og det reviderte norske klassifiseringssystemet. Syv av de åtte innsjøene er i ...
  • Vannvegetasjon i Mjøsa 2014 

   Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;6866, Research report, 2015)
   Vannvegetasjonen i Mjøsa ble undersøkt sommeren 2014. Totalt 32 arter, hvorav åtte rødlistearter, ble registrert. De vanligst forekommende artene var kortskuddsartene evjesoleie, sylblad, nålesivaks, firling og mjukt ...
  • Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva 

   Bækken, Torleif; Rustadbakken, Atle; Schneider, Susanne; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Sandaas, Kjell; Billing, Håkan (NIVA-rapport;6240, Research report, 2011)
   Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune hadde et uhellsutslipp av natriumhypokloritt (NaOCl) fra Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva den 2. mars 2011. Befaring 7. mars påviste stor dødelighet blant fisk, kreps og bunndyr. ...
  • ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7182, Research report, 2017)
   Rapporten presenterer resultatene fra det andre året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2016 omfattet programmet fire innsjøer i Trøndelag: Selbusjøen, ...
  • ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7287, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra det tredje året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2017 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Øyeren, Mjøsa og Gjende ...