• Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva 2014 

   Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6816, Research report, 2015)
   Som en del av overvåkingen av vassdragene Nitelva og Leira med tilløpsbekker ble NIVA bedt om å kartlegge økologisk tilstand ved hjelp av de biologiske kvalitetselementene begroingsalger (PIT/AIP), vannplanter (TIc) og ...
  • Botaniske undersøkelser i Suldalslågen 2016 

   Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7091, Research report, 2016)
   Våren 2016 ble NIVA bedt om å gjennomføre en kartlegging av de botaniske forholdene på permanent vanndekket areal i Suldalslågen. Moser var i 2016 det dominerende vegetasjonselementet, med midlere dekning mellom 23% og 72% ...
  • Do benthic algae provide important information over and above that provided by macrophytes and phytoplankton in lake status assessment? – Results from a case study in Norway 

   Schneider, Susanne Claudia; Hjermann, Dag Øystein; Edvardsen, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   To test if phytobenthic algae provide additional important information to macrophytes and phytoplankton for lake monitoring, we sampled two large lakes in Norway. In each lake, we analyzed water chemistry and phytoplankton ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Forurensningsanalyse - Farrisvannet 

   Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valina, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, There Fosholt (NIVA-rapport;7051, Research report, 2016)
   Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Farrisvannet med nedbørfelt. Hovedfokus har vært på temaene hygienisk forurensning, generell forurensningsbelastning, tilstand med hensyn til eutrofiering og ...
  • Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune 

   Tryland, Ingun; Skjelbred, Birger; Hindar, Atle; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7121, Research report, 2017-02)
   Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Mjøvann, der mulige forurensningskilder i nedbørfeltet og deres effekt på drikkevannskvaliteten er vurdert. Vannkvaliteten i Mjøvann er preget av naturlige ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7009, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2015. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Hedmark 

   Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;6826, Research report, 2015)
   Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om den trua natur¬typen kroksjøer og flomdammer i Hedmark. Prosjektet har omfattet kartlegging og verdisetting av utvalgte lokali¬teter. Det er fokusert på vannplanter og ...
  • Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 

   Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;6644, Research report, 2014)
   Hovedhensikten med den foreliggende kartleggingen har vært å øke kunnskapen om naturtypen kroksjøer og flomdammer i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Prosjektet har omfattet kartlegging og verdisetting av utvalgte ...
  • Kartlegging av kroksjøer og flomdammer i Troms 

   Mjelde, Marit; Eriksen, Tor Erik; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7004, Research report, 2016)
   Hensikten med prosjektet har vært å øke kunnskapen om den truete naturtypen «kroksjø, flomdam og meandrerende elveparti» i Troms. Prosjektet har omfattet kartlegging og verdisetting av utvalgte lokaliteter. Det er fokusert ...
  • Kartlegging av tilgroing i Hafslovatnet fuglefredningsområde 

   Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6919, Research report, 2015)
   Det er rapportert om økt vegetasjonsdekke i Hafslovatnet fuglefredningsområde de siste årene, og NIVA ble derfor i 2015 bedt om å kartlegge vegetasjonen, særlig med tanke på utbredelse av krypsiv (Juncus bulbosus). ...
  • Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6 

   Bækken, Torleif; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Hostyeva, Vladyslava; Mjelde, Marit; Løvik, Jarl Eivind; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6732, Research report, 2014)
   I forbindelse med utvidelse av E6 gjennom Åkersvika naturreservat, er det foretatt undersøkelser av vannkvalitet, sedimentkvalitet, bunndyrsamfunn, vannvegetasjon og planteplankton. Vannprøver viste tidvis høye konsentrasjoner ...
  • Kollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljøundersøkelser 2013.Ferskvann 

   Hobæk, Anders; Edvardsen, Hanne; Hostyeva, Vladyslava (niva-rapport;6645, Research report, 2014)
   Rapporten redegjør for oppfølgende miljøundersøkelser i ferskvann i nærområdet til Kollsnes prosessanlegg i 2013. Som en del av et langsiktig overvåkingsprogram omfattet undersøkelsene kjemiske og biologiske forhold i to ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7143, Research report, 2017-04)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 21 elvelokaliteter i Hedmark i 2016. Storsjøen i Rendalen, Hyllsjøen og Bæreia oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand, ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 

   Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport; 6637, Research report, 2014)
   Høsten 2013 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på fem stasjoner i Glomma og én i Vorma. I Øyeren ble det tatt prøver av planteplankton og vannkjemi. Gjennomsnittlig konsentrasjon av total fosfor og klorofyll a var ...
  • Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften: Resultater for utvalgte innsjøer 2013 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Berg, Marius; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Petrin, Zlatko; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger (NIVA-Rapport;6687, Research report, 2014)
   Målet med dette prosjektet var å fastsette økologisk tilstand i åtte utvalgte innsjøer i hht. kravene til basisovervåking i vannforskriften og det reviderte norske klassifiseringssystemet. Syv av de åtte innsjøene er i ...
  • Vannvegetasjon i Mjøsa 2014 

   Mjelde, Marit; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;6866, Research report, 2015)
   Vannvegetasjonen i Mjøsa ble undersøkt sommeren 2014. Totalt 32 arter, hvorav åtte rødlistearter, ble registrert. De vanligst forekommende artene var kortskuddsartene evjesoleie, sylblad, nålesivaks, firling og mjukt ...
  • Virkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselva 

   Bækken, Torleif; Rustadbakken, Atle; Schneider, Susanne; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Sandaas, Kjell; Billing, Håkan (NIVA-rapport;6240, Research report, 2011)
   Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune hadde et uhellsutslipp av natriumhypokloritt (NaOCl) fra Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva den 2. mars 2011. Befaring 7. mars påviste stor dødelighet blant fisk, kreps og bunndyr. ...
  • ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Håvardstun, Jarle; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7287, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra det tredje året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2017 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Øyeren, Mjøsa og Gjende ...
  • ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2016. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften 

   Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7182, Research report, 2017)
   Rapporten presenterer resultatene fra det andre året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2016 omfattet programmet fire innsjøer i Trøndelag: Selbusjøen, ...