• Biologiske effekter ved utslipp av natriumhypokloritt til Akerselva. Statusrapport etter befaring 7. mars 2011 

   Bækken, T.; Rustadbakken, A.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6136, Research report, 2011)
   Den 2. mars 2011 opplevde Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune et uhellsutslipp av natriumhypokloritt (NaOCl) til Akerselva. Utslippet kom fra en lekkasje ved Oset vannbehandlingsanlegg for drikkevann. Utslippspunktet ligger ...
  • Fisk og bunndyr i Vigga; undersøkelser i forbindelse med vurdering av flomsikringsalternativer gjennom Brandbu i Gran kommune 

   Rustadbakken, A.; Eriksen, T.; Bækken, T. (NIVA-rapport;6162, Research report, 2011)
   På bakgrunn av en flomsikringsplan for Vigga gjennom Brandbu, har NIVA undersøkt forekomstene av bunndyr, fisk og kreps for å gi et bedre underlag for valg av alternative løsninger. Den undersøkte elvestrekningen omfatter ...
  • Flensjøen i kommunene Os og Røros 2012. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005 

   Løvik, J.; Johnsen, S.I.; Eriksen, T.; Museth, J.; Rustadbakken, A. (NIVA-rapport;6543, Research report, 2013)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalkingen har bidratt til en ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2010 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Fjeld, E.; Bækken, T.; Eriksen, T.; Kile, M. (NIVA-rapport;6124, Research report, 2011)
  • Innsamling og bearbeiding av bunnfauna i rennende vann - et metodestudium 

   Eriksen, T.; Bækken, T.; Moe, J. (NIVA-rapport;6043, Research report, 2010)
   Formålet med denne undersøkelsen er knyttet til NIVAs arbeid med å kvalitetssikre og videreutvikle metoder for innsamling og bearbeiding av materiale fra bunndyrsamfunn i rennende vann. Fokus har vært å undersøke om det ...
  • Kartlegging av miljøtilstanden i vannregion Nordland - Vassdrag i Hamarøy og Vestvågøy kommune 2010. Tema: Overgjødsling 

   Aanes, K.; Eriksen, T.; Skjelbred, B.; Bækken, T.; Romstad, Randi; Schneider, S. (NIVA-rapport;6065, Research report, 2010)
   I vannregion Nordland ble vannkvaliteten i Lilands- og Steinslandsvassdragene i Hamarøy og Farstad- og Lilands-vassdragene i Vestvågøy kommune undersøkt i 2010 i forbindelse med implementeringen av EUs vanndirektiv. Dette ...
  • Kartlegging av økologisk tilstand i Moelva, Lillesand 

   Hindar, A.; Eriksen, T.; Garmo, Ø.; Kleiven, Einar; Kroglund, F.; Skancke, L. (NIVA-rapport;6073, Research report, 2011)
   Moelva i Lillesand belastes med forurensningstilførsler fra flere kilder, og de siste årene er det avdekket betydelig påvirkning fra sulfidholdig fjell etter utsprengning. Fylkesmannen i Aust-Agder og Lillesand kommune ...
  • Kvantifisering av kalkrester og metaller i sedimentet etter flere års kalking av 17 innsjøer 

   Hindar, A.; Rognerud, S.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6526, Research report, 2013)
   Selv om en har god oversikt over hvordan ulike kalktyper løses opp ved innsjøkalking, er det gjort svært få målinger av hvor mye kalk som faktisk finnes i sedimentene etter flere år med kalking. Målet med prosjektet var å ...
  • Miljøeffekter i vannforekomster som mottar spylevannutslipp fra Glitretunnelen 

   Berge, D.; Bækken, T.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;5994, Research report, 2010)
   Det er gjort en undersøkelse av vannkjemi, sedimentkjemi, bunnfauna, samt metallinnhold i fisk i vannforekomster som mottar spylevannsutslipp fra Glitretunnelen. Resultatene er sammenliknet med upåvirkede referanselokaliteter ...
  • Nitrogen dose-response relationships: benthic algae and macroinvertebrates in running water 

   Wright, R.; Eriksen, T.; Schneider, S. (NIVA-rapport;6596, Research report, 2013)
   Nitrogen deposition affects freshwater biodiversity in two ways: by contributing to acidification via nitrate in runoff, and by acting as a nutrient. We used data for two organism groups, benthic algae (224 sites) and ...
  • Overvåking av Tokke-Vinje-vassdraget 2009-2011 

   Kaste, Ø.; Skancke, L.; Eriksen, T.; Kile, M.; Nylend, Anne (NIVA-rapport;6277, Research report, 2012)
   Rapporten viser resultater fra vanndirektiv-relatert overvåking i 2009-2011 i Tokke-Vinje-vassdraget i Telemark. Omfanget av overvåkingen har variert mellom årene, men kvalitetselementene planteplankton, dyreplankton, ...
  • Overvåking av Tokke-Vinje-vassdraget i 2012 

   Kaste, Ø.; Schneider, S.; Eriksen, T.; Skancke, L. (NIVA-rapport;6469, Research report, 2013)
   Det er gjennomført årlig tiltaksovervåking i Tokke-Vinje-vassdraget siden 2009. Denne rapporten oppsummerer resultatene for 2012. I alt 12 stasjoner ble overvåket i 2012. Av disse ble 9 undersøkt mht biologiske ...
  • Overvåking av vannforekomster i Løten kommune Årsrapport for 2011 

   Løvik, J.; Eriksen, T.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6386, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og økologisk tilstand i 2011 i de to innsjøene Velt-Bronken og Stor-Bronken, samt elva mellom dem, Torpåa, i Løten kommune. Vassdraget ligger i et område som er karakterisert som ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2011 

   Løvik, J.; Eriksen, T.; Kile, M.; Schneider, S.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6354, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og økologisk tilstand i elver og innsjøer i Hedmark i 2011. Vurdert i henhold til den nye klassifiseringsveilederen til vannforskriften oppnådde alle de seks undersøkte innsjøene målsettingen ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2012 

   Løvik, J.; Brettum, Pål; Edvardsen, H.; Eriksen, T.; Kile, M.; Skjelbred, B.; Aanes, K. (NIVA-rapport;6504, Research report, 2013)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i utvalgte innsjøer og elver i Hedmark i 2012. Ut fra en samlet vurdering av vannvegetasjon, planteplankton, dyreplankton og fysisk/kjemiske forhold ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2010 

   Bækken, T.; Kile, M.; Skjelbred, B.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6142, Research report, 2011)
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2011 

   Bækken, T.; Kile, M.; Brettum, P.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6315, Research report, 2012)
   Høsten 2011 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på sju stasjoner i Glomma og én i Vorma. Ved Solbergåsen i Øyeren ble det tatt prøver av planteplankton og vannkjemi i sommer­sesongen 2011, og her var gjennomsnittlig ...
  • Resipientunderdsøkelse av Begna, Randselva og Tyrifjorden i 2010 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Follum ASA og Huhtamaki Norway AS 

   Bækken, T.; Kile, M.; Skyrseth, Linda Marie; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6189, Research report, 2011)
   Norske Skog Follum og Huhtamaki Norway AS har foretatt en resipientundersøkelse i henhold til vanndirektivet for å dokumentere effektene av sine utslipp til Begna, Randselva og Tyrifjorden. Virkningen av utslippene på ...
  • Resipientundersøkelse av Drammenselva ved Hellefoss 2010-2011 

   Aanes, K.; Eriksen, T.; Løvik, J. (NIVA-rapport;6286, Research report, 2011)
   Det er for papirprodusenten Hellefoss AS gjennomført en overvåkning av Drammenselva i nærområdet til bedriften for å kunne vurdere hvilken betydning utslippet av prosessvann har for miljøtilstanden i resipienten. NIVAs ...
  • Resipientundersøkelse av Kammerfosselva ved Vafoss 2010-2011 

   Aanes, K.; Eriksen, T.; Løvik, J. (NIVA-rapport;6287, Research report, 2011)
   Det er for Vafos AS blitt gjennomført en overvåkning av Kammerfosselva i nærområdet til bedriften for å kunne vurdere hvilken betydning utslippet av prosessvann har for miljøtilstanden i resipienten. NIVAs overvåkning ...