• Chemical and biological recovery in acid-sensitive waters: trends and prognosis (ICP Waters report 119/2015) 

   Garmo, Øyvind Aaberg; de Wit, Heleen; Fjellheim, A (NIVA-rapport;6847, Research report, 2015)
   We present a trend analysis of surface water chemistry in in acid-sensitive lakes and rivers in Europe and North America, for the period 2000 to 2011, combined with a prognosis for water chemistry in Europe in 2020. Also, ...
  • Correcting for bias in freshwater total nitrogen concentrations obtained with a modified standard (NS4743) method 

   Thrane, Jan-Erik; de Wit, Heleen; Blakseth, Tomas Adler; Skancke, Liv Bente; Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7538, Research report, 2020)
   Concentrations of total nitrogen (TotN) in freshwater monitoring programs were unreliable for a limited period, probably because of inadequate sample digestion when using a modified version of method NS 4743 (“method A”) ...
  • Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena; Höglund, Erik; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7358, Research report, 2019)
   Det er gjort flere eksperimentelle forsøk med formål å utvikle klor som behandling mot Gyrodactylus salaris i elver. Gjennom disse forsøkene er det funnet at svært lave konsentrasjoner av klor tilsatt som monokloramin, kan ...
  • Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7398, Research report, 2019)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalking ble gjennomført i 2005 ...
  • Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013. 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Garmo, Øyvind Aaberg; Dokk, John Gunnar (NIVA-rapport;7172, Research report, 2017)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalkingen har bidratt til en ...
  • Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;7456, Research report, 2020)
   Norge har et eksisterende overvåkingsnettverk for å måle effekter av luftforurensninger som forsuring, overgjødsling og ozoneksponering i økosystemer. Ved eventuell implementering av nytt NEC‐direktiv «takdirektiv» ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra 

   Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Svendsen, Julie; Mo, Tor Atle; Escudero-Oñate, Carlos; Martínez Francés, Elena; Gjessing, Mona Cecilie (NIVA-rapport;7238, Research report, 2018)
   Laboratorieforsøk ved Veterinærinstituttet har vist at hypokloritt tilsatt i svært lave konsentrasjoner (18-50 μg/l) til vannet kan fjerne G. salaris fra laksunger i løpet av 2-6 dager uten å ha vesentlige negative effekter ...
  • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva 

   Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Escudero-Oñate, Carlos; Garmo, Øyvind Aaberg; Grønneberg, Estelle; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias Houge; Hytterød, Sigurd; Martinez-Frances, Elena; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Rusch, Johannes (NIVA-rapport;7575, Research report, 2021)
   Klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et feltforsøk der ...
  • Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia. 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Meland, Sondre; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7281, Research report, 2018)
   Et måleprogram i Baneheia og bygatene ble gjennomført i 2016 som del av arbeidet med å utarbeide et forurensningsregnskap for deler av Kristiansandsfjorden. Nye prøver ble tatt i avrenningen fra Baneheia og i Tollbodgate ...
  • Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge (NIVA-rapport;7394, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra innhenting av kunnskap ifra i alt syv innsjøer og 26 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark. Vannforekomstene ble undersøkt for biologiske forhold og vannkvalitet, og økologisk og kjemisk ...
  • Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2022 - Første behandlingsår 

   Olstad, Kjetil; Hagen, Anders Gjørwad; Holter, Tobias Houge; Bærum, Kim Magnus; Garmo, Øyvind Aaberg; Hansen, Peter Stig; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Meyer, Kirk; Beylich, Bjørnar; Stene, Simen (NIVA-rapport;7817-2023, Research report, 2023)
   I august 2022 ble det gjennomført kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ble gjennomført ...
  • Manual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;6699, Research report, 2014)
   AlS-metoden til bruk i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært utviklet over flere år, dels ved behandlinger av vassdrag og dels ved metodeutvikling. I forbindelse med utryddelsesbehandlingen i ...
  • Metoder for beregning av vannets syrenøytraliserende kapasitet (ANC) for klassifisering av forsuringstilstand 

   Vogt, Rolf David; Garmo, Øyvind Aaberg; Schartau, Ann Kristin; Haaland, Ståle Leif (Journal article, 2023)
   ANC er nøkkelparameteren for å vurdere endringer i kjemisk vannkvalitet med endringer i sur nedbør, klima og arealbruk. Imidlertid har parameteren lav presisjon, siden den er basert på ladningsbalansen mellom mange målte ...
  • Miljøgiftundersøkelser av ørret fra Akerselva og Lysakerelva i 2018 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Lusher, Amy (NIVA-rapport;7315, Research report, 2018)
   Til sammen 90 ørret fra tre stasjoner i Akerselva og tre stasjoner i Lysakerelva ble analysert for innhold av utvalgte grunnstoffer i gjelle‐ og levervev, omdannede PAH‐forbindelser i galle, samt mikroplast i fordøyelseskanalen. ...
  • Miljøpåvirkning fra Borregaards prosessavløpsvann til Glomma 

   Ranneklev, Sissel Brit; Staalstrøm, Andre; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7570, Research report, 2021)
   Borregaard har utslipp av prosessavløpsvann til Glomma fra områder rett oppstrøms Sarpsfossen og ned til Melløs kai. Miljøpåvirkning fra regulerte utslippskomponenter i prosessavløpsvannet ble vurdert etter fortynning og ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;6757, Research report, 2014)
   En brann i et utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av elektronikkavfall ved resirkuleringsanlegget til Revac AS i Vestfold 21. juli 2014 førte til utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget – med påfølgende ...
  • Nasjonal innsjøundersøkelse 2019 

   Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Austnes, Kari; Sample, James Edward (NIVA-rapport;7530, Research report, 2020)
   I denne nasjonale innsjøundersøkelsen er forsuring og eutrofiering undersøkt i 1000 innsjøer. De aller fleste av innsjøene ble prøvetatt fra helikopter i perioden 15. september og ut oktober i 2019, og det er analysert på ...
  • Neutralisation of hydrogen peroxide after delousing events; technology development and environmental risk assessment 

   Carlsson, Pernilla Marianne; Bamber, Shaw Duncan; Umar, Muhammad; Bechmann, Renée Katrin; Garmo, Øyvind Aaberg; Bahr, Gjermund; Tassara, Luca; Gomiero, Alessio; Nøst, Ole Anders; Refseth, Gro Harlaug (NIVA-rapport;7635, Research report, 2021)
   The present project has conducted experiments in laboratory and pilot scale with chemical neutralisation of hydrogen peroxide, which, in combination with technological treatment pose a possible solution for onboard well ...
  • Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt -Årsrapport for 2015 

   Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;6948, Research report, 2016)
   I 2015 ble avrenningen fra de nedlagte skyte- og øvingsfeltene Avgrunnsdalen, Tittelsnes, Nesje, Gurulia/Bue-Nebb, Steinkjersannan, Marka, Fredrikstad, Ørskogfjellet, Banemyra, Melbu/Haugtuva, Skarsteindalen, Kvenvikmoen ...
  • Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt. Årsrapport for 2014 

   Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;6786, Research report, 2015)
   I 2014 har NIVA overvåket vannkvaliteten i avrenning fra de 12 skyte- og øvingsfelt Marka, Bømoen, Nedrebøheia, Tittelsnes, Nesje, Ørskogfjellet, Gurulia/Bue-Nebb, Banemyra, Steinkjersannan, Melbu/Haugtuva, Fredrikstad og ...