• Amines in surface waters: A survey of Norwegian lakes 

   Poste, Amanda; Grung, Merete; Wright, Richard Frederic (NIVA-rapport;6460, Research report, 2012)
   Amine-based CO2 capture is one of the most promising technologies for emissions reductions from stack gases. In the summer of 2012, we measured the concentrations of amines in 21 Norwegian lakes with the aim of assessing ...
  • Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking 

   Ranneklev, Sissel Brit; Haande, Sigrid; Walday, Mats Gunnar; Grung, Merete (NIVA-rapport;7258, Research report, 2018)
   Denne rapporten gir en innføring i tiltaksorientert overvåking i henhold til de krav som stilles i vannforskriften. Rapporten viser elementer som bør inngå under utformingen av et tiltaksorientert overvåkingsprogram. I ...
  • Environmental risk assessment of combined effects in aquatic ecotoxicology: A discussion paper 

   Beyer, Jonny; Petersen, Karina; Song, You; Ruus, Anders; Grung, Merete; Bakke, Torgeir Heggelund; Tollefsen, Knut-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Environmental regulatory edicts within the EU, such as the regulatory framework for chemicals REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), the Water Framework Directive (WFD), and the Marine ...
  • In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms 

   Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In order to maintain the construction and safety of road tunnels, they are routinely washed. The wash water appears to be highly polluted with a plethora of contaminants in elevated concentrations. In addition, new and ...
  • Measuring amines in Norwegian surface waters 

   Poste, Amanda; Grung, Merete; Wright, Richard Frederic (NIVA-rapport;6781, Research report, 2015)
   In summer 2012 we carried out a survey of amine concentrations in 21 Norwegian lakes with the aim of assessing the prevalence of amines in Norwegian lakes and identifying the main factors affecting concentrations of these ...
  • Miljøgiftundersøkelser av ørret fra Akerselva og Lysakerelva i 2018 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Bråte, Inger Lise Nerland; Bæk, Kine; Carlsson, Pernilla Marianne; Grung, Merete; Lusher, Amy (NIVA-rapport;7315, Research report, 2018)
   Til sammen 90 ørret fra tre stasjoner i Akerselva og tre stasjoner i Lysakerelva ble analysert for innhold av utvalgte grunnstoffer i gjelle‐ og levervev, omdannede PAH‐forbindelser i galle, samt mikroplast i fordøyelseskanalen. ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7378, Research report, 2019)
   Overvåking av referanseelver har vært gjennomført over to år, og i andre år (2018) ble 34 antatte referansevannforekomster undersøkt. Vannforekomstene dekket mange ulike elvetyper i økoregionene Finnmark, Vestlandet og ...
  • Overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa 2016 

   Garmo, Øyvind Aaberg; Fjeld, Eirik; Grung, Merete (NIVA-rapport;7141, Research report, 2017-03)
   Metaller, PAH og omdanningsprodukter av PAH ble undersøkt i lake, hork og andemusling fanget ved Helgøya og utenfor renseanlegg ved Mjøsa. Konsentrasjonen av bly, nikkel, kadmium, sink, krom, kobber og arsen i horke- og ...
  • Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann 

   Ranneklev, Sissel Brit; Green, Norman Whitaker; Allan, Ian; Grung, Merete; Garmo, Øyvind Aaberg; Ruus, Anders; Gitmark, Janne Kim; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;7224, Research report, 2017)
   Miljøgifter i brakkvann har vært overvåket i flere tiår i Norge, men det er ikke etablert en felles overvåkingsstrategi, slik som det er for kystvann, elver og innsjøer. I denne rapporten viser vi eksempler på overvåkingsmetoder ...
  • PAH i forurenset sediment: Utredning av egnethet av PAHkomponenter/ grupperinger for vurdering av tiltaksbehov 

   Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M P; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D. (NIVA-rapport;6927, Research report, 2015)
   I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. ...
  • Pesticide levels and environmental risk in aquatic environments in China - A review 

   Grung, Merete; Lin, Yan; Zhang, Hua; Steen, Anne Orderdalen; Huang, Jun; Zhang, Gan; Larssen, Thorjørn (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   China is one of the largest producers and consumers of pesticides in the world today. Along with the widespread use of pesticides and industrialization, there is a growing concern for water quality. The present review aims ...
  • Pesticide risk assessment and management in a globally changing world—report from a European interdisciplinary workshop 

   Babut, Marc; Arts, Gertie H.; Caracciolo, Anna Barra; Carluer, Nadia; Domange, Nicolas; Friberg, Nikolai; Gouy, Vèronique; Grung, Merete; Lagadick, Laurent; Martin-Laurent, Fabrice; Mazzella, Nicolas; Pesce, Stèphane; Real, Benoit; Reichenberger, Stefan; Roex, Erwin W. M.; Romijn, Kees; Röttele, Manfred; Stenrød, Marianne; Tounebize, Julien; Vernier, Francoise; Vindimian, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Screening for Stockholm Convention persistent organic pollutants in the Bosna River (Bosnia and Herzogovina) 

   Harman, Christopher Peter; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Sober, Miroslav; Sinanovic, Kemo; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Ranneklev, Sissel Brit; Larssen, Thorjørn (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The Stockholm Convention, which aspires to manage persistent organic pollutants (POPs) at the international level, was recently ratified in Bosnia and Herzegovina (BiH). Despite this fact, there is in general a paucity of ...
  • Spectrophotometric analysis of pigments: A critical assessment of a high-throughput method for analysis of algal pigment mixtures by spectral deconvolution 

   Thrane, Jan-Erik; Kyle, Marcia; Striebel, Maren; Haande, Sigrid; Grung, Merete; Rohrlack, Thomas; Andersen, Tom (Journal article, 2015)
  • Terrestrial and aquatic baseline study and monitoring programme for CO2 Technology Centre Mongstad 

   Grung, Merete; Garmo, Øyvind; Myking, Tor; Øyen, Bernt-Håvard; Blom, Hans H.; Ranneklev, Sissel; Wright, Richard Frederic; Heegaard, Einar; Schei, Fride Høistad (NIVA-rapport;6311, Research report, 2012)
   CO2 Technology Centre Mongstad will be the world’s largest test centre for testing and development of CO2 capture technology. The emissions to the atmosphere from CO2 Technology Centre Mongstad contain amines and may in ...
  • The organic pollutant status of rivers in Bosnia and Herzegovina as determined by a combination of active and passive sampling methods 

   Harman, Christopher; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Fjeld, Eirik; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Sober, Miroslav; Larssen, Thorjørn; Ranneklev, Sissel Brit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   There is an overall lack of data concerning the pollution status of Bosnia Herzegovina, which is confounded by fragmented national environmental management. The present study aimed to provide some initial data for ...
  • Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden for Chemring Nobel AS 

   Berge, John A; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Grung, Merete (NIVA-rapport;7017, Research report, 2016)
   Ved implementeringen av vannforskriften er det krav om at minimum «god tilstand» skal oppnås i alle vannforekomster. Chemring Nobel AS er lokalisert på Hurum med utslipp i 38 m dyp til Håøyfjorden i vannforekomst 0101020601-C ...
  • Utprøving av tiltak for å få nedvandrende ål levende forbi kraftverk. Årsrapport 2010, Storelva i Holt i Aust-Agder 

   Kroglund, Frode; Güttrup, Jim; Hegland, Peder Vaaje; Lund, Espen; Fjeld, Eirik; Grung, Merete; Haraldstad, Tormod (NIVA-rapport;6331, Research report, 2012)
   Kunnskapen om ålens økologi og trusler er mangelfull i Norge. En av mange trusler er ål som passerer kraftverksturbiner. Årlig dør store mengder ål i kraftverksturbiner. For å se på mulige tiltak for å motvirke dette ble ...