• Congruence, but no cascade - Pelagic biodiversity across three trophic levels in Nordic lakes 

   Andersen, Tom; Hessen, Dag Olav; Håll, Johnny Peter; Khomich, Maryia; Kyle, Marcia; Lindholm, Markus; Rasconi, Serena; Skjelbred, Birger; Thrane, Jan-Erik; Walseng, Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Covariation in species richness and community structure across taxonomical groups (cross‐taxon congruence) has practical consequences for the identification of biodiversity surrogates and proxies, as well as theoretical ...
  • Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren 

   Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens (NIVA-rapport;7392, Research report, 2019)
   I 2018 gjennomførte NIVA biologiske undersøkelser i Helgeren, et regulert drikkevannsmagasin som inngår i Oslos vannforsyning. Målet var å vurdere hvorvidt drikkevannsreguleringen går ut over den økologiske tilstanden i ...
  • Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7398, Research report, 2019)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalking ble gjennomført i 2005 ...
  • Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge (NIVA-rapport;7394, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra innhenting av kunnskap ifra i alt syv innsjøer og 26 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark. Vannforekomstene ble undersøkt for biologiske forhold og vannkvalitet, og økologisk og kjemisk ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning (NIVA-rapport;7364, Research report, 2019)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2018 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav på alle måle-stasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer kiselalger på alle ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7483, Research report, 2020)
   Mjøsa’s hovedvannmasser var i god økologisk tilstand i 2019, bortsett fra Furnesfjorden, som hadde moderat tilstand. Men vannet ved badeplassene rundt Mjøsa var grønt og grumsete i slutten av juli pga. en betydelig ...
  • Oppfølging av kalkingslokaliteter i Innlandet 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kaste, Øyvind; Eikland, Knut Andreas (NIVA-rapport;7945-2024, Research report, 2024)
   Vi har på bakgrunn av tidligere overvåknings- og kalksluttrapporter fra gamle Oppland og Hedmark fylker, vannkjemiske data hentet ut fra Vannmiljø samt en oversikt over kalkede innsjøer (tidligere og pågående) utarbeidet ...
  • Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer 

   Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Carlsson, Pernilla Marianne; Bryntesen, Tina; Håll, Johnny Peter; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7371, Research report, 2019)
   Konsentrasjoner av kvikksølv og andre støtteparametere er bestemt for ulike matrikser, inkludert vann, fisk og annen biota, i Gunneklevfjorden og de to nærliggende referanseinnsjøene Flåte og Svanstulvatnet. Målinger viser ...
  • Overvåking av Næra med tilløpsbekker og Sør-Mesna 

   Håll, Johnny Peter; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7427, Research report, 2019)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøene Sør-Mesna og Næra, samt tilløpsbekker til Næra, i 2018. Endringer i Næras tilstand over tid er også vurdert. Den økologiske tilstanden ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7379, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 17 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark i 2018. Nugguren, Storsjøen og Frysjøen var i god økologisk tilstand og oppnådde dermed ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7269, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i åtte innsjølokaliteter i Hedmark og Trøndelag samt 19 elvelokaliteter i Hedmark i 2017. Stubsjøen, Storsjøen (i Tolga), Håsjøen, Varaldsjøen og Møkeren ...
  • Overvåkning av fisk i Glomma ved Borregaard 2019 

   Lund, Espen; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7465, Research report, 2020)
   Atlantisk laks (Salmo salar) har gyte- og oppvekstområder i nedre Glommas hovedløp opp til Sarpsfossen. Borregaard AS i Sarpsborg har sine utslipp til Glomma i de midtre og øvre delene av strekningen mellom Sandesundsbrua ...
  • Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Resultater fra overvåking 2018-2019. 

   Hobæk, Anders; Håll, Johnny Peter; Skjelbred, Birger; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7490, Research report, 2020)
   Rapporten sammenfatter resultater av undersøkelser gjennomført som Del 2 av prosjektet «Problemkartlegging i eutrofierte vannforekomster», som fokuserer på vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Her inngår ...
  • Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7275, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i fem innsjøer i Ringsakfjellet samt innsjøen Næra med tilløpsbekker. Samlet klassifisering av økologisk tilstand basert på planteplankton og ...
  • Tilstandsklassifisering av Hotranvassdraget i Skogn, Levanger 

   Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens; Værøy, Nina (NIVA-rapport;7260, Research report, 2018)
   Denne rapporten sammenstiller resultater fra økologisk overvåking og tilstandsklassifisering av Hotranvassdraget i Skogn, Levanger. Ni stasjoner ble prøvetatt høsten 2017 for bunndyr, begroing, fisk og elvemusling. Økologisk ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa – årsrapport for 2023 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Kemp, Joanna Lynn; Persson, Jonas; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7973-2024, Research report, 2024)
   Rapporten oppsummerer hovedresultatene fra overvåkingen i vannområde Mjøsa i 2023, samt tidsutviklingen for de viktigste vannkjemiske, fysiske og biologiske parameterne i overvåkingsperioden 1972-2023.
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7373, Research report, 2019)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970‐ og 1980‐tallet. Den økologiske tilstanden i 2018 mht effekter av næringssalter var god på alle prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, men ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7491, Research report, 2020)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970- og 1980-tallet. Den økologiske tilstanden i 2019 mht effekter av næringssalter var god på de fleste prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2020 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Ranneklev, Sissel Brit; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7622, Research report, 2021)
   Eutrofitilstanden i Mjøsa er sterkt forbedret siden 1970- og 80-tallet. Økologisk tilstand i 2020 mht. effekter av næringssalter var god på hovedstasjonen Skreia, ved Kise og ved Brøttum, men moderat i Furnesfjorden. Samlet ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Hovedrapport for 2021 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7743-2022, Research report, 2022)
   En samlet vurdering av planteplankton, fosfor og siktedyp ved fire stasjoner i Mjøsa viser at hovedvannmassene var i god økologisk tilstand i 2021. Ved Skreia og i Furnesfjorden var det likevel noe mer alger enn miljømålet, ...